Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

Ekspertyzy i Opinie Prawne nr 1(31)99

OPINIE O WNIOSKACH I SKARGACH DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Opracowała: Beata Witkowska

© Copyright by Kancelaria Sejmu, Warszawa marzec 1999, ISSN 1506-3283


Wprowadzenie
W bieżącym numerze „Biuletynu Ekspertyzy i Opinie Prawne" Biura Studiów i Ekspertyz zgromadzono wyłącznie opracowania związane z wnioskami i skargami kierowanymi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach, o których mowa w art. 188 Konstytucji.
Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym w art. 27 określa uczestników postępowania przed Trybunałem. W punkcie 2 tego artykułu wyszczególniono, iż takim uczestnikiem jest: "organ, który wydał akt objęty wnioskiem, pytaniem prawnym lub skargą konstytucyjną".
Natomiast art. 33 tejże ustawy brzmi: "O wpłynięciu wniosku albo pytania prawnego prezes Trybunału Konstytucyjnego informuje pozostałych uczestników postępowania, przekazuje im odpisy wniosków albo pytania prawnego oraz poucza o prawie złożenia pisemnych wyjaśnień."
Przytoczone powyżej regulacje ustawowe sprawiają, że w Biurze Studiów i Ekspertyz opracowywane są opinie dotyczące wniosków kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego. Dla wyznaczonego przez Sejm posła występującego jako przedstawiciel Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym - w roli uczestnika toczącego się postępowania (art. 29 ust. 2 ustawy o TK) - opinia eksperta prawnego stanowić może, jeden z wielu elementów służących przygotowaniu stanowiska reprezentowanego w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Wybrane ekspertyzy, sporządzone wyłącznie w trakcie bieżącej kadencji Sejmu odnoszą się zarówno do przepisów ustawowych obowiązujących przed wrześniem 1997 r., jak i tych uchwalonych już przez Sejm w obecnym jego składzie.
Ekspertyzy zaprezentowane zostały w dwóch blokach:
Pierwszy z nich - zawiera opracowania odnoszące się do wniosków, z którymi do Trybunału Konstytucyjnego występują Prezydent Rzeczypospolitej, 50 posłów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, ogólnokrajowe organy związków zawodowych, sąd - zatem podmioty określone w art. 191 ust. 1 oraz 193 Konstytucji.
Drugi - zawiera stanowiska zajmowane przez ekspertów Biura Studiów i Ekspertyz w sprawach skarg, które zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji wnoszone są do Trybunału Konstytucyjnego przez obywateli.
Teksty przedstawione w obu blokach pomieszczone zostały w kolejności zgodnej z sygnaturą akt, jaką poszczególne wnioski oznaczone zostały w Trybunale Konstytucyjnym. Wydaje się bowiem, iż w taki sposób czytelnik w najprostszy sposób będzie mógł odszukać interesującą go sprawę.
Wybór do publikacji prezentowanych w niniejszym biuletynie ekspertyz dokonany został wyłącznie pod kątem ich merytorycznej wagi i różnorodności spraw. Porównanie stanowisk zajętych przez naszych ekspertów z rozstrzygnięciami podjętymi w konkretnych sprawach przez Trybunał Konstytucyjny pozostawiamy czytelnikom „Biuletynu".
Wyrażamy także przekonanie, że niniejsze zestawienie ekspertyz, o tak bardzo specyficznym charakterze, może w szczególny sposób wskazywać, jak wieloaspektowym i złożonym procesem jest interpretacja obowiązujących przepisów prawnych.

SPIS TREŚCI

EKSPERTYZY DOTYCZĄCE WNIOSKÓW KIEROWANYCH DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Opinia prawna dotycząca wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 17 października 1997 r. (sygn. akt K. 36/97) - Andrzej Szmyt
Opinia prawna dotycząca wniosków połączonych do wspólnego rozpoznania: Krajowej Rady Sądownictwa i Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 9 lutego 1998 r. oraz pytania prawnego Sądu Rejonowego w Częstochowie (sygn. akt K. 1/98) - Andrzej Szmyt
Opinia prawna w sprawie wniosków Krajowej Rady Sądownictwa oraz Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 9 lutego 1998 r. (sygn. akt K. 1/98) - Joanna Konecka- Dobrowolska
Opinia prawna w sprawie wniosku Prezydenta z dnia 4 lutego (sygn. akt. K. 3/98) - Wojciech Odrowąż-Sypniewski
Opinia prawna w sprawie wniosku Komisji Krajowej WZZ "Sierpień 80" z dnia 17 lutego 1998 r. (sygn. akt K. 9/98) - Witold Pawełko
Opinia prawna w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 9 marca 1998 r. (sygn. akt K. 10/98)- Witold Pawełko
Opinia prawna w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 12 marca 1998 r.(sygn. akt K.11/98) - Maciej Kosiński
Opinia prawna w sprawie wniosku grupy posłów na Sejm z dnia 30 kwietnia 1998 r. (sygn. akt K.17/98) - Andrzej Szmyt
Opinia prawna w sprawie wniosku Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej z dnia 21 kwietnia 1998 r. (sygn. K.19/98) - Witold Pawełko
Opinia prawna w sprawie wniosku Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Pracujących na rzecz Przedsiębiorstwa Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych z dnia 27 kwietnia 1998 r. (sygn. akt K. 20/98) - Witold Pawełko
Opinia prawnaw sprawie wniosku Rady Miejskiej z dnia 5 maja 1998 r. (sygn. akt K. 22/98) - Witold Pawełko
Opinia w sprawie wniosku Prezydenta (sygn. akt K 24/98) - Paweł Sarnecki
Opinia prawna dotycząca wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 sierpnia 1998 r. oraz stanowiska Prokuratora Generalnego w sprawie ww. wniosku (sygn. akt K. 26/98) - Jacek Lang
Opinia prawna w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 sierpnia 1998 r. (sygn. K. 27/98) - Witold Pawełko
Opinia prawna w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 sierpnia 1996 r. (sygn. akt K. 28/97) - Witold Pawełko
Opinia prawna w sprawie wniosku Prezydenta dotyczącego konstytucyjności ustawy z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o NIK (sygn. akt K. 21/98) - Paweł Sarnecki
Opinia prawna w sprawie wniosku grupy posłów na Sejm z dnia 24 sierpnia 1998 r (sygn. akt K. 29/98)- Wanda Wojnowska-Ciodyk
Opinia prawna w sprawie wniosku Rady Miasta z dnia 7 maja 1998 r. oraz dotyczącego go stanowiska Prokuratora Generalnego (syg. akt K. 30/98) - Joanna Maria Karolczak

SKARGI KONSTYTUCYJNE

Opinia prawna dotycząca skargi konstytucyjnej o stwierdzenie zgodności art. 481 § kpk z Konstytucją (sygn. akt. SK. 3/98) - Andrzej Szmyt
Opinia prawna w sprawie skargi konstytucyjnej z dnia 2 grudnia 1997 r. (sygn. akt SK. 5/98) - Witold Pawełko
Opinia prawna w sprawie skargi konstytucyjnej, z dnia 17 kwietnia 1998 r. (sygn. akt SK. 7/98) - Maciej Kosiński
Opinia prawna w sprawie skargi konstytucyjnej wniesionej w dniu 25 lutego 1998 r. (sygn. akt SK. 9/98) - Witold Pawełko
Opinia prawna w sprawie skargi konstytucyjnej wniesionej dnia 3 czerwca 1998 r. (sygn. akt SK.12/98) - Wanda Wojnowska-Ciodyk
Opinia prawna w sprawie skargi konstytucyjnej wniesionej dnia 20 czerwca 1998 r.(sygn. akt SK.14/98) - Witold Pawełko


Biuro Studiów i Ekspertyz, 1999 r.

Powrót do spisu biuletynów