Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

Ekspertyzy i Opinie Prawne nr 2(32)99

Opracowała: Beata Witkowska

© Copyright by Kancelaria Sejmu, Warszawa lipiec 1999, ISSN 1506-3283


SPIS TREŚCI

EKSPERTYZY

Uwagi w związku z art. 61 Konstytucji (prawo do informacji) – Andrzej Szmyt
Czy sędziemu w stanie spoczynku przysługuje immunitet sędziowski, o którym stanowi art. 181 Konstytucji? - Janusz Mordwiłko
W sprawie zgodności z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych i zasadą sprawiedliwości społecznej przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie dotyczącym emerytur kolejowych – Beata Szepietowska
W sprawie niektórych aspektów postępowania z wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej – Janusz Mordwiłko
W sprawie interpretacji postanowień Regulaminu Sejmu w świetle art. 119 ust. 3 Konstytucji oraz sposobu obradowania Sejmu z wnioskiem komisji o odrzucenie w całości projektu ustawy w II czytaniu i związanych z tym postulatach de lege ferenda – Marek Zubik
W sprawie spełnienia przez Senat wymogów wynikających z art. 31 ust. 2 i 2a Regulaminu Sejmu – Janusz Mordwiłko
O możliwości pobierania emerytury tzw. mundurowej oraz uposażenia przysługującego posłowi na Sejm – Dariusz Chrzanowski
Kompetencje Ministra Edukacji Narodowej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny w świetle obowiązującego prawa i stosowanej praktyki. Próba określenia modelowego podziału kompetencji między MEN a Pełnomocnikiem ds. Rodziny w sprawach, dotyczących młodzieży – Paweł Sarnecki
O kryteriach legalności zbiorowych protestów w świetle obowiązujących przepisów – Dariusz Chrzanowski
Sprawa legalności protestów rolników (blokady dróg) w świetle praw człowieka i ewentualnego naruszenia tych praw w trakcie interwencji policji - Dariusz Chrzanowski
Co należy rozumieć przez wyrażenia: "podmiot publiczny" oraz "cele publiczne" użyte w art. 118 ustawy z 1998 r. o finansach publicznych? - Jacek Lang
Interpretacja określenia "wygaśnięcie aktu powołania" użytego w art. 44 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – Irena Galińska-Rączy
W sprawie dostępu obywatela do źródeł obowiązującego prawa w formie tekstu jednolitego – Beata Szepietowska
W sprawie środków specjalnych tworzonych z dopłat do gier liczbowych oraz obowiązywania przepisów dotyczących zadań państwowych zleconych do realizacji jednostkom niepaństwowym – Wanda Wojnowska-Ciodyk
Możliwości wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi będącemu w wieku emerytalnym –Irena Galińska-Rączy

INFORMACJE

Zakres regulacji ustawodawczych w sprawie obrony narodowej wymaganych przez Konstytucję – Wojciech Odrowąż-Sypniewski
O sytuacji własnościowej muzeów i muzealiów (na podstawie zleconych zagadnień) – Joanna Maria Karolczak
Możliwości prawne prywatyzacji lokali użytkowych przez samorządy terytorialne - Maciej Kosiński
O niektórych aspektach połączalności mandatu radnego z zatrudnieniem na stanowiskach urzędniczych w administracji zespolonej i niezespolonej – Joanna Maria Karolczak
W sprawie udzielania radnym informacji dotyczącej ulg, odroczeń i zaniechania poboru podatku – Antonina Teresa Gajewska
Uregulowania prawne dotyczące leasingu środków trwałych oraz związane z nimi możliwości odpisów podatkowych - Wanda Wojnowska-Ciodyk
W sprawie sytuacji rzeczoznawców wpisanych na listę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - Wanda Wojnowska-Ciodyk

OPINIE

Interpretacja art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa – Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk
Interpretacja art. 32 ust. 1 i 6 oraz art. 38 ustawy o służbie cywilnej w związku z art. 31 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa – Irena Galińska-Rączy
W sprawie kadencyjności zarządu gminy - Antonina Teresa Gajewska
Rozwiązanie stosunku pracy z sekretarzem gminy przebywającym na urlopie bezpłatnym – Antonina Teresa Gajewska
O łączeniu mandatu radnego powiatu z funkcją komendanta straży pożarnej - Antonina Teresa Gajewska
Czy ochotnicze straże pożarne mogą korzystać z dotacji na działalność w zakresie realizacji zadań własnych samorządu? – Joanna Maria Karolczak
W sprawie interpretacji art. 12c ustawy z dnia 15 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej – Zofia Monkiewicz
O odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – Wanda Wojnowska- Ciodyk


Biuro Studiów i Ekspertyz, 1999 r.

Powrót do spisu biuletynów