Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

Ekspertyzy i OpiniePrawne nr 3(33)99

Sprawy samorządu terytorialnego

Opracowała: Beata Witkowska

© Copyright by Kancelaria Sejmu, Warszawa lipiec 1999, ISSN 1506-3283


Na zawartość prezentowanego obecnie Biuletynu Ekspertyzy i Opinie Prawne złożyły się wyłącznie opracowania związane z ustawami dotyczącymi jednostek samorządu terytorialnego.
Do obowiązującej od 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, która obecnie nosi nazwę ustawy o samorządzie gminnym, z dniem 1. stycznia br. dołączone zostały ustawy: z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Wielokrotnie w minionych latach nowelizowane przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym (gminnym) przedkładane były do Biura Studiów i Ekspertyz z prośbą o stosowną opinię bądź wyjaśnienie zakresu ich obowiązywania. Również początek obowiązywania nowych ustaw samorządowych wywołał szereg problemów interpretacyjnych, z którymi zwracano się w celu wyrażenia opinii prawnej.
Wybrane obecnie do publikacji ekspertyzy i opinie sporządzono w trakcie kilku ostatnich miesięcy.
Ekspertyzy opublikowane w bieżącym Biuletynie zostają w czterech blokach:
I. Sprawy dotyczące radnych jednostek samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem zagadnień dotyczących łączenia mandatu posła i radnego,
II. sprawy dotyczące pracowników samorządowych,
III. sprawy nadzoru i kontroli w jednostkach samorządowych,
IV. opinie w sprawach różnych związanych z przepisami ustaw samorządowych.
Wybór dokonany został przede wszystkim z uwzględnieniem szerokiego zakresu i różnorodności spraw, z których wiele - poprzez zastosowanie analogii - może posłużyć do interpretacji pojawiających się wątpliwości przy stosowaniu obowiązujących przepisów.
Wyrażamy także przekonanie, że niniejsza prezentacja ekspertyz i opinii, dotyczących ściśle określonego, choć bardzo szerokiego zakresu prawodawstwa może stać się pomocnym narzędziem zarówno w pracy posłów jak i reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego.

13 lipca 1999 r.

SPIS TREŚCI

I. SPRAWY RADNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Status prawny radnych jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) – Antonina Teresa Gajewska
O możliwości sprawowania funkcji radnego przez sędziego rejonowego lub wojewódzkiego - Joanna Konecka-Dobrowolska
Łączenie funkcji radnego gminy z wykonywaniem czynności agenta ubezpieczeniowego – Antonina Teresa Gajewska
Interpretacja art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa – Małgorzata Szczypińska- Grabarczyk
W sprawie podjęcia pracy w urzędzie starosty przez radnego – członka zarządu gminy – Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk
Ochrona stosunku pracy radnego powiatu w sytuacji redukcji etatu – Irena Galińska-Rączy
Czy w związku z art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, można pozbawić pracownika zajmowanego stanowiska kierownika zakładu budżetowego, nie rozwiązując stosunku pracy, jeżeli pracownik jest radnym powiatowym? - Irena Galińska-Rączy
Łączenie funkcji radnego sejmiku wojewódzkiego z członkostwem rady nadzorczej spółki akcyjnej, w której 100% akcji posiadają stowarzyszenia - organizacje pozarządowe – Joanna Maria Karolczak

II. POSŁOWIE – RADNI

O możliwości przekazywania całości diet radnego powiatu, będącego posłem na cele charytatywne – Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk
Udział posłów, będących jednocześnie radnymi w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, gdy zostali desygnowani przez sejmik województwa do rady nadzorczej spółki – Joanna Maria Karolczak

III. SPRAWY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

O połączalności funkcji w zarządzie województwa z z zatrudnieniem w służbie cywilnej – Irena Galińska - Rączy
O możliwości łączenia funkcji członka zarządu gminy z wykonywaniem zawodu adwokata - Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk
Łączenie funkcji członka zarządu powiatu z prowadzeniem prywatnej praktyki przez lekarza weterynarii – Antonina Teresa Gajewska
O możliwości łączenia pracy w organach samorządu terytorialnego z czynną służbą wojskową w świetle zasady apolityczności wojska – Irena Galińska-Rączy
O zgodności z prawem uchwały o wyborze wójta na funkcję starosty powiatu – Antonina Teresa Gajewska
O zatrudnianiu członków zarządu powiatu – Antonina Teresa Gajewska
W sprawie udzielania urlopu bezpłatnego osobie wybranej na stanowisko wicestarosty – Antonina Teresa Gajewska

IV. SPRAWY NADZORU I KONTROLI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH

W sprawie sprawowania przez radę gminy nadzoru i kontroli nad pracą zarządu gminy i wykonywaniem budżetu – Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk
W sprawie organu wyznaczającego radnego do władz spółki prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych - Piotr Radziewicz
W sprawie udzielania radnym informacji dotyczącej ulg, odroczeń i zaniechania poboru podatku – Antonina Teresa Gajewska
W sprawie zobowiązania starosty do udzielenia radnemu powiatu informacji na temat wysokości wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz poszczególnych pracowników – Irena Galińska-Rączy
O udostępnieniu przez burmistrza - na wniosek komisji rewizyjnej – imiennych list płac pracowników gminy - Anna Janicka

V. OPINIE W SPRAWACH RÓŻNYCH

W sprawie użycia godła państwowego Rzeczypospolitej Polskiej - Marek Zubik
O skutkach prawnych referendum gminnego w sprawie przynależności gminy do określonego powiatu - Joanna Konecka-Dobrowolska
O możliwości powołania prezydium rady powiatu – Antonina Teresa Gajewska
W sprawie możliwości skutecznego odwołania pisemnej rezygnacji z mandatu radnego - Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk
W sprawie dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Antonina Teresa Gajewska
W sprawie poddania jurysdykcji sądów powszechnych porozumień zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – Antonina Teresa Gajewska
W sprawie procedury obowiązującej przy opiniowaniu przez komisję rady gminy zmian w planie dochodów i wydatków gminy w trakcie roku budżetowego (stosownie do art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) – Wanda Wojnowska-Ciodyk


Biuro Studiów i Ekspertyz, 1999 r.

Powrót do spisu biuletynów