Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

Ekspertyzy i Opinie Prawne nr 4(34)99

Beata Witkowska

© Copyright by Kancelaria Sejmu, Warszawa sierpień 1999, ISSN 1506-3283


SPIS TREŚCI

EKSPERTYZY

Przedmiotowy i podmiotowy zakres ingerencji władzy ustawodawczej w wysokość wynagrodzenia kadry kierowniczej podmiotów administracji publicznej i podmiotów gospodarczych z udziałem Skarbu Państwa (w tym w szczególności: zakładów budżetowych, przedsiębiorstw komunalnych, agencji państwowych, spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa) – Paweł Sarnecki
Wybrane aspekty trybu zaskarżania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem uchybień proceduralnych w trakcie procesu legislacyjnego) – Joanna Maria Karolczak
O możliwości egzekwowania uprawnień przysługujących posłom wobec samorządu terytorialnego a naruszonych przez prezydenta miasta (art. 16, 19, 20 i 22 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora) - Irena Galińska-Rączy
Sprawa członkostwa posła w zarządzie spółki wodno-ściekowej (art. 108-118 Prawa wodnego) wobec przepisu art. 34 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - Irena Galińska-Rączy
Czy poseł może pełnić funkcję członka Rady Kasy Chorych? – Dariusz Chrzanowski
W sprawie uprawnień posłanek do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego – Irena Galińska-Rączy
O prawie posła do uzyskania informacji o wysokości uposażenia prezesa Polskiej Agencji Prasowej – Irena Galińska-Rączy Interpretacja art. 58 ust. 4 pkt 1 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - Irena Galińska-Rączy
O możliwości wykorzystania ustawy z dnia 16 grudnia 1926 r. w sprawie ochrony lokatorów przy nowelizacji ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych – Zofia Monkiewicz
W sprawie interpretacji art. 18 i 20 Karty Nauczyciela (rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie likwidacji szkoły) – Irena Galińska-Rączy
W sprawie odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pieniężnego wypłacanego przez rok od przejścia na emeryturę funkcjonariusza Policji – Wanda Wojnowska-Ciodyk

INFORMACJE

O zakresie pojęciowym terminów użytych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych – Wojciech Odrowąż-Sypniewski
Informacja na temat statusu ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej - Dariusz Chrzanowski
W sprawie planów zagospodarowania przestrzennego - Maciej Kosiński
W sprawie zgodności z prawem zmiany oprocentowania kredytów mieszkaniowych w 1989 r. – Wanda Wojnowska-Ciodyk
Instytucja zameldowania na pobyt stały i tymczasowy - Zofia Monkiewicz
O podstawach prawnych przekształcenia, likwidacji lub połączenia z inną spółdzielnią spółdzielni kółek rolniczych – Wanda Wojnowska-Ciodyk
W sprawie tzw. Pakietów socjalnych zawieranych przy przekształceniach organizacyjno własnościowych przedsiębiorstw – Maciej Kosiński

OPINIE

O możliwości udostępnienia akt sprawy karnej osobie nie będącej stroną, obrońcą, pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym - Dariusz Chrzanowski
W sprawie kontroli przez związek rewizyjny spółdzielni mieszkaniowych nie zrzeszonych w tym związku - Wanda Wojnowska-Ciodyk
O prawnej możliwości wytoczenia powództwa przeciwko PKO BP - Maciej Kosiński
W sprawie interpretacji art. 97 ustawy o zamówieniach publicznych - Witold Pawełko


Biuro Studiów i Ekspertyz, 1999 r.

Powrót do spisu biuletynów