Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

Ekspertyzy i OpiniePrawne nr 5(35)99

Zagadnienia konstytucyjne

Opracowała: Beata Witkowska

© Copyright by Kancelaria Sejmu, Warszawa grudzień 1999, ISSN 1506-3283Spis treści

EKSPERTYZY
W sprawie wykładni art. 100 ust. 1 Konstytucji - Janusz Mordwiłko
W sprawie wykładni art. 105 ust. 3 i 4 Konstytucji regulującego niektóre aspekty immunitetu parlamentarnego - Janusz Mordwiłko
Konstytucyjna koncepcja mandatu posła i senatora a gwarancje jego sprawowania w ustawie o wykonywaniu mandatu - Paweł Sarnecki
O potrzebie niezbędnych zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora w związku z treścią art. 105 Konstytucji - Marek Zubik
O kompetencjach Marszałka Sejmu (Senatu) i Prezydium Sejmu (Senatu) w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora (propozycje de lege ferenda) - Beata Szepietowska
Jak w świetle art. 107 Konstytucji powinny być określone przepisy dotyczące ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez posłów? - Cezary Kosikowski
W sprawie ustawowego uregulowania de lege ferenda zasady incompatibilitas określonej w art. 107 Konstytucji - Janusz Mordwiłko
W sprawie obowiązku kontrasygnowania wniosku Prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy oraz formy prawnej weta Prezydenta określonego w art. 122 ust. 5 Konstytucji - Marek Zubik
Charakter prawny wniosku Prezydenta - wniesionego bez kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów - o ponowne rozpatrzenie ustawy przez Sejm - Beata Szepietowska
Czy powołanie Rady Ministrów w trybie art. 158 ust. 2 Konstytucji wymaga przeprowadzenia głosowania przewidzianego w art. 154 ust. 2 Konstytucji, w celu uzyskania wotum zaufania? - Andrzej Szmyt
Konieczność uzyskania wotum zaufania przez rząd wyłoniony na skutek zgłoszenia konstruktywnego wotum nieufności - Marek Zubik
O możliwościach przyspieszenia toku prac ustawodawczych - Andrzej Szmyt
W sprawie regulaminowego określania sposobu wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Sejmu - Andrzej Szmyt
W sprawie spełnienia przez Senat wymogów wynikających z art. 31 ust. 2 i 2a Regulaminu Sejmu - Janusz Mordwiłko
Status mniejszości narodowych i etnicznych w świetle art. 35 Konstytucji - Beata Szepietowska
W sprawie art. 72 ust. 4 Konstytucji (Rzecznik Praw Dziecka) - Wojciech Odrowąż-Sypniewski
"Czy przyznanie biernego lub czynnego prawa wyborczego w wyborach regionalnych osobom nie będącym obywatelami polskimi wymaga zmiany Konstytucji?" - Wojciech Odrowąż-Sypniewski
Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją art. 27 c projektowanej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Druk Sejmowy nr 1500) - Leonard Etel
W sprawie konstytucyjności art. 27c (pkt 13) projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 1500) -Mirosław Granat
Opinia prawna o zgodności projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Druk Sejmowy nr 1500), w części dotyczącej przyznania ulgi prorodzinnej - Janusz Mordwiłko
W kwestii projektu artykułu 27 c, proponowanego jako jedna ze zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Druk Sejmowy nr 1500) - Paweł Sarnecki
Opinia na temat niekonstytucyjności propozycji podatkowej "ulgi prorodzinnej” - Andrzej Szmyt
Opinia na temat zgodności art. 1 pkt 13 poselskiego projektu ustawy z Druku Sejmowego nr 1500/III kad. z art. 2 Konstytucji - Marek Zubik

Wprowadzenie

Po raz kolejny - od dnia wejścia w życie 17 października 1997 r. nowej Konstytucji - opracowywany przez Biuro Studiów i Ekspertyz "Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne" w całości poświęcony zostaje problematyce związanej z przepisami konstytucyjnymi.
W lutym 1998 r. w Biuletynie nr 3(25)97 opublikowaliśmy teksty ekspertów BSE, w których podejmowali oni - jeszcze przed wejściem w życie ustawy zasadniczej - rozważania wokół nowych zagadnień konstytucyjnych.
Biuletyn nr 4(26)97 z marca 1998 r. zawierał opracowania w szerokim zakresie związane z problematyką interpretacji art. 103 Konstytucji. Po wejściu w życie nowych przepisów konstytucyjnych problematyka związana z wykonywaniem mandatu posła i łączenia go z innymi funkcjami i stanowiskami wywoływała bardzo dużo wątpliwości interpretacyjnych, które eksperci naszego biura starali się na bieżąco wyjaśniać.
Ponadto w marcu 1999 r. opracowany został numer Biuletynu nr 1(31)99 zawierający wyłącznie publikacje odnoszące się do wniosków i skarg kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego a zatem także - chociaż w pośredni sposób - odnoszące się do problematyki prawa konstytucyjnego.

Prezentowany obecnie numer Biuletynu gromadzi ekspertyzy i opinie poświecone interpretacji przepisów Konstytucji, które zostały opracowane w BSE w ostatnich miesiącach. Jak można się zorientować, przeglądając tylko spis treści naszego najnowszego Biuletynu dwa lata dzielące nas od dnia wejścia w życie Konstytucji przyniosły obfity materiał zagadnień, którym konstytucjonaliści mogli poświęcić swoją uwagę. Nie może przy tym zaskakiwać nas fakt, że problemy związane z interpretacją przepisów Konstytucji pojawiają się zarówno w trakcie prac legislacyjnych prowadzonych w Sejmie nad nowymi ustawami, jak i - co niekiedy wzbudza szczególne emocje - w związku z pojawiającymi się sporami kompetencyjnymi.
Wydaje się, że toczone w takich sytuacjach spory należy przyjmować z uznaniem. Przyczyniają się one bowiem i do doprecyzowywania rozumienia konstytucyjnych zasad, i co równie ważne, do ich upowszechniania.
Dla pełniejszego zobrazowania złożoności problematyki, z którą w tym obszarze prawa mamy do czynienia, w niniejszym zbiorze opracowań zrealizowanych w BSE, zamieszczamy - wśród innych - teksty odnoszące się do jednego zagadnienia, pisane w tym samym czasie przez kilku naszych specjalistów. Nie uchylamy się przy tym od zamieszczenia opracowań, w których nasi autorzy dochodzą w swoich rozważaniach do przeciwstawnych konkluzji.
Wyrażamy przekonanie, że ekspertyzy zebrane w wymienionych biuletynach "Ekspertyzy i Opinie Prawne" poświęcone tematyce Konstytucji uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r. będą przyjęte jako swojego rodzaju podręczny materiał pomocniczy przy - co chyba nieuniknione - pojawiających co jakiś czas sporach interpretacyjnych dotyczących zagadnień konstytucyjnych.


Następna część

Biuro Studiów i Ekspertyz, 1999 r.