Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

Ekspertyzy i Opinie Prawne 6(36)99

Opracowała: Beata Witkowska

© Copyright by Kancelaria Sejmu, Warszawa styczeń 2000, ISSN 1506-3283


Spis treści

EKSPERTYZY
W sprawie odpowiedzialności posła za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Beata Szepietowska
O trybie odbywania posiedzeń zamkniętych przez Komisję Etyki Poselskiej - Wojciech Odrowąż-Sypniewski
W sprawie podstaw prawnych dotyczących bezpłatnej transmisji obrad plenarnych Sejmu przez Polskie Radio S.A. - Joanna Maria Karolczak
W sprawie transmisji obrad plenarnych Sejmu przez Polskie Radio S.A.- Piotr Krawczyk
W sprawie odpowiedzi Ministra Skarbu Państwa na Dezyderat nr 1 Komisji Nadzwyczajnej - Piotr Radziewicz
W sprawie udzielenia przez Ministra Skarbu Państwa posłowi informacji o osobach zasiadających w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa - Piotr Radziewicz
O zgodności rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podwyżki stawek akcyzy na paliwa z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w świetle art. 217 Konstytucji - Wanda Wojnowska-Ciodyk
O pełnieniu funkcji członka Rady Kasy Chorych przez: posła, senatora, członka zarządu województwa, radnego sejmiku województwa, członka społecznej rady ZOZ lub szpitala, które zawarły kontrakt z Kasą Chorych - Anna Janicka
W sprawie łączenia mandatu radnego powiatu z funkcją dyrektora publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Antonina Teresa Gajewska
W sprawie prawnego obowiązku konsultowania z ruchem związkowym projektów uchwał samorządów w sprawie wzrostu kosztów utrzymania mieszkańców - Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk
W sprawie niektórych kwestii związanych z podejmowaniem czynności nadzorczych przez wojewodę w stosunku do organów powiatu - Piotr Radziewicz
O zgłaszaniu wniosku o odwołanie zarządu gminy - Antonina Teresa Gajewska
W sprawie utraty przez nauczycieli mianowanych, przechodzących do pracy do organizacji społecznej lub do związku zawodowego, uprawnień z art. 91a ust. 2 Karty Nauczyciela w świetle konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych - Beata Szepietowska
W sprawie pytania prawnego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Okręgowy w Lublinie (sygn. akt P. 5/99) - Witold Pawełko
W sprawie wniosku rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K.21/99) - Witold Pawełko

INFORMACJE
Zestawienie przepisów (wraz z komentarzem) dotyczących apolityczności i ograniczenia prawa do aktywności politycznej różnym grupom podmiotów prawa - Janusz Mordwiłko
W sprawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym - Piotr Radziewicz

OPINIE PRAWNE
Czy w przepisach prawa właściwe jest używanie określenia wynikającego z Konstytucji "Minister Sprawiedliwości", czy też zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej "minister właściwy do spraw sprawiedliwości"? - Wojciech Odrowąż-Sypniewski
Interpretacja przepisów określających prawo i obowiązek udziału posła w głosowaniach na posiedzeniu plenarnym Sejmu i komisji sejmowych - Janusz Mordwiłko
Czy zakład pracy będący w stanie upadłości może wypowiedzieć umowę o pracę posłowi, jeżeli nadal będzie zatrudniał pracowników - Piotr Radziewicz
Uprawnienia radnego w zakresie zamówień publicznych - Antonina Teresa Gajewska
W sprawie diety przysługującej radnemu przebywającemu na zwolnieniu lekarskim - Antonina Teresa Gajewska
O zgodności z prawem uchwały zarządu miasta ustanawiającej zakaz zatrudniania emerytów i rencistów w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych - Irena Galińska-Rączy


Następna część

Biuro Studiów i Ekspertyz, 2000 r.