Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

Ekspertyzy i Opinie Prawne nr 1(37)00

Opracowała: Beata Witkowska
© Copyright by Kancelaria Sejmu, Warszawa, maj 2000, ISSN 1506-3283

Spis treści
Ekspertyzy
W sprawie trybu postępowania Sejmu z wnioskiem grupy obywateli o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - Janusz Mordwiłko
W sprawie realizacji art. 89 ust. 2 Konstytucji - Andrzej Szmyt
O dopuszczalności zgłaszania poprawek do projektu ustawy wniesionego do Sejmu przez Radę Ministrów w trybie art. 123 Konstytucji - Marek Zubik
W sprawie statusu prawnego klubu i koła parlamentarnego - Beata Szepietowska
W sprawie pozycji ustrojowej Najwyższej Izby Kontroli oraz zadań i form działania sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - Beata Szepietowska
Udział posła, sygnatariusza wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej, w obradach Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej - Marek Zubik
Czy poseł realizujący uprawnienia wynikające z art. 18b tzw. ustawy lustracyjnej może występować w charakterze pokrzywdzonego w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 231 K.k.? - Dariusz Chrzanowski
O możliwości różnicowania minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę, bądź zawieszania respektowania jej wysokości w świetle przepisu art. 65 ust. 4 Konstytucji - Wojciech Odrowąż- Sypniewski
O skutkach kontraktów cywilnoprawnych, a w szczególności niedotrzymania zobowiązań zawartych w wyniku kontraktu wojewódzkiego - Dariusz Chrzanowski
Na marginesie ustawy o partiach politycznych - Andrzej Szmyt

Informacje
W sprawie składania przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta na prawach powiatu oświadczeń o stanie majątkowym - Antonina Teresa Gajewska
W sprawie możliwości powołania przez radę powiatu komisji zamówień publicznych - Piotr Radziewicz
Interpretacja określenia „w szczególnie uzasadnionych przypadkach", użytego w art. 122 ustawy o finansach publicznych - Wanda Wojnowska-Ciodyk
W sprawie środków specjalnych gromadzonych i wydatkowanych przez szkoły i przedszkola w 2000 r. - Wanda Wojnowska-Ciodyk
Informacja prawna dotycząca nawiązywania stosunku pracy oraz wynagradzania Prezesa NBP - Beata Witkowska
O nagrodach jubileuszowych oraz emeryturach dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne - Wanda Wojnowska-Ciodyk
Art. 13 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - Piotr Radziewicz

Opinie prawne
O zgodności z przepisem art. 87 Konstytucji upoważnienia do wydawania komunikatów przez MEN o wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego - Dariusz Chrzanowski
Rola przedstawiciela wnioskodawców w procedurze rozpatrywania przez Sejm wniosku o wotum nieufności ministrowi - Wojciech Odrowąż-Sypniewski
W sprawie momentu powstania zobowiązania do złożenia oświadczenia lustracyjnego - Dariusz Chrzanowski
Ochrona prawna dziennikarzy ujawniających tajemnicę państwową lub służbową w świetle obowiązujących przepisów prawnych - Dariusz Chrzanowski
O zakresie uregulowań zawartych w art. 8 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - Beata Witkowska
Zmiana granic gminy - Antonina Teresa Gajewska
O wspieraniu przez jednostki samorządu terytorialnego stowarzyszeń działających na ich terenie - Antonina Teresa Gajewska
W sprawie obowiązku powoływania zastępcy wójta - Piotr Radziewicz


Następna część
Biuro Studiów i Ekspertyz, 2000 r.