EKSPERTYZY BSE

Nr 1. Ocena rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 1992 wraz z uzasadnieniem, R. Domaszewicz, S. Owsiak, IV/92, s. 21.
Nr 2. Uwagi w sprawie założeń polityki pieniężnej (Projekt Narodowego Banku Polskiego z marca 1992), S. Polaczek, IV/92, s. 5.
Nr 3. Sytuacja gospodarcza kraju i jej implikacje dla dochodów budżetowych w 1992 roku, Cz. Skowronek, J. Szczepański, III/92, s. 60.
Nr 4. Opinia o projekcie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, J. Sobiech, VI/92, s. 3.
Nr 5. Opinia na temat aktualnego stanu i perspektyw współpracy w kwestii bezpieczeństwa europejskiego pomiędzy Francją, Niemcami i Polską, S. Parzymięs, X/92, s.42.
Nr 6. Deficyt budżetu państwa projektowany na 1993 r., W. Bień, XII/92, s. 3.
Nr 7. Uwagi do projektu ustawy budżetowej na 1993 r., M. Pietrewicz, XII/92, s. 2.
Nr 8. Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw, I. Bolkowiak, XII/92, s. 5.
Nr 9. Ocena dochodów budżetu państwa w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 1993 r., Z. Fedorowicz, XII/92, s. 7.
Nr 10. Budżet państwa a budżety gospodarstw domowych, L. Deniszczuk, XII/92, s. 10.
Nr 11. Deficyt i jego finansowanie w projekcie ustawy budżetowej na 1993 r., A. Wernik, XII/92, s. 4.
Nr 12. Mniejszości narodowe w Polsce w 1992 r. w świetle badań empirycznych, R. Walicki, III/93, s. 43.
Nr 13. System demokracji politycznej a wolność środków masowego przekazu, W. Sadurski, V/93, s. 6.
Nr 14. Działania propagandowe popularyzujące wiedzę i akceptację dla Wspólnoty Europejskiej w społeczeństwach Hiszpanii, Portugalii i Grecji, G. Bernatowicz, X/93, s. 9.
Nr 15. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów poza granicami kraju - Ubezpieczenie Zielonej Karty, B. Just, M. Barcicka, XI/93, s. 5.
Nr 16. Zwięzła koncepcja organizacji polskich ubezpieczycieli OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla celów systemu zielonej karty, B. Just, M. Barcicka, XI/93, s. 3.
Nr 17. Uwagi o projekcie budżetu państwa na rok 1994, A. Wernik, I/94, s. 6.
Nr 18. Dług publiczny w projekcie ustawy budżetowej na 1994 rok, Z. Fedorowicz, I/94, s. 6.
Nr 19. Uwagi do projektu ustawy budżetowej na 1994 rok ze szczególnym uwzględnieniem finansowania rolnictwa i gospodarki żywnościowej, R. Urban, I/94, s. 6.
Nr 20. Finanse gmin w ustawie budżetowej na 1994 rok, H. Sochacka-Krysiak, I/94, s. 3.
Nr 21. Opinia o projekcie "Ustawy budżetowej na 1994 rok" z punktu widzenia procesów zachodzących na rynku pracy (w szczególności bezrobocia, U. Sztanderska, I/94, s. 6.
Nr 22. Uwagi o założeniach polityki pieniężnej na rok 1994, A. Wernik, I/94, s. 4.
Nr 23. Ocena wydatków na aparat skarbowy i celny przewidzianych w projekcie ustawy budżetowej na 1994 rok, J. Kulicki, I/94, s. 4.
Nr 24. Opinia o projekcie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, M. Safjan, II/94, s. 9.
Nr 25. Problematyka zadłużenia zagranicznego w projekcie budżetu na rok 1994, W. Małecki, I/94, s. 4.
Nr 26. Kontrasygnata i brak kontrasygnaty w świetle Małej Konstytucji na przykładzie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, P. Sarnecki, VI/94, s. 10.
Nr 27. Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustaw: Prawo budżetowe, O Samorządzie terytorialnym oraz Prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, H. Sochacka-Krysiak, X/94, s. 3.
Nr 28. Opinia o projekcie Ustawy budżetowej na 1995 r., U. Sztanderska, XI/94, s. 9.
Nr 29. Opinia na temat zbiorczego budżetu wojewodów w projekcie Ustawy budżetowej na 1995 r., Z. Szopa, XI/94, s. 8.
Nr 30. Projekt Ustawy budżetowej na rok 1995 - załącznik nr 4: gospodarka pozabudżetowa - uwagi szczegółowe i opinia ogólna, H. Sochacka-Krysiak, XI/94, s. 4.
Nr 31. Budżet państwa na 1995 r. a sfera społeczna i dochody gospodarstw domowych, L. Deniszczuk, XI/94, s. 6.
Nr 32. Opinia o rządowym projekcie budżetu na 1995 r., Z. Sadowski, XI/94, s. 6.
Nr 33. Opinia na temat wydatków na oświatę, szkolnictwo wyższe i naukę w projekcie ustawy budżetowej na 1995 r., J. Kluczyński, s. 5.
Nr 34. Opinia o przedłożonym przez Narodowy Bank Polski projekcie założeń polityki pieniężnej na 1995 r., Z. Fedorowicz, XI/94, s. 12.
Nr 35. Ekspertyza dotycząca projektu "Założeń polityki pieniężnej na 1995 r.", Wł. Baka, s. 5.
Nr 36. Opinia na temat należności i zobowiązań Skarbu Państwa w projekcie Ustawy budżetowej na 1995 r., S. Owsiak, XI/94, s. 7.
Nr 37. Problematyka bilansu płatniczego zadłużenia zagranicznego w projekcie Ustawy budżetowej na 1995 r., M. Lubiński, XI/94, s. 9.
Nr 38. Opinia na temat bilansu finansów sektora publicznego w projekcie Ustawy budżetowej na 1995 r., K. Piotrowska-Marczak, XI/94, s. 4.
Nr 39. Uwagi do projektu budżetu państwa na rok 1995, J. Mujżel, XI/94, s. 7.
Nr 40. Opinia na temat projektu budżetu na 1995 r., L. Zienkowski, XI/94, s. 5.
Nr 41. Ocena "Założeń polityki pieniężnej na 1995 rok", A. Sopoćko, XI/94, s. 4.
Nr 42. Kilka uwag nt. projektu założeń polityki pieniężnej na 1995 r. oraz nt. stanowiska rządu w tej sprawie, M. Belka, XI/94, s. 5.
Nr 43. Uwagi do projektu Rady Ministrów. Ustawa budżetowa na rok 1995, N. Gajl, XI/94, s. 19.
Nr 44. Uwagi do projektu Ustawy budżetowej na rok 1995, NIK, XI/94, s. 22.
Nr 45. Opinia o sprawozdaniach z realizacji polityki pieniężnej w I i II kwartale 1994 r. projekcie "Założeń polityki pieniężnej na 1995 r., Wł. L. Jaworski, XI/94, s. 4.
Nr 46. Założenia i makroekonomiczne propozycje budżetu, J.J. Tomidajewicz, XI/94, s. 4.
Nr 47. Opinia prawna na temat projektów ustaw o zmianie ustawy o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych innych ustaw (druk nr 289) oraz - prawo o adwokaturze (druk nr 531), R. Sadurska, XI/94, s. 11.
Nr 48. Zakres używania form żeńskich nazw zawodów i funkcji w odniesieniu do kobiet - polityków, A. Markowski, VI/95, s. 4.
Nr 49. Postępowania ochronne w Unii Europejskiej, Ewa Kaliszuk
Nr 50. Ustrój, zadania i kompetencje miast wydzielonych w Europie i w Stanach Zjednoczonych, Igor Zachariasz, VII/95, s. 15.
Nr 51. Uwagi do projektu ustawy o Służbie Więziennej, M. Porowski VII/95, s. 4.
Nr 52. Opinia do projektu ustawy - Prawo wodne, (druk 951), R. Paczuski, VIII/95, s. 12.
Nr 53. Ocena merytoryczna projektu ustawy Prawo wodne, J. Sokołowski, VIII/95, s. 13.
Nr 54. Sytuacja na Dalekim Wschodzie na Progu XXI wieku, Prof. dr hab. Jan Rowiński
Nr 55. Wokół ustaw antynarkotycznych, M. Kozakiewicz, VIII/95, s. 8.
Nr 56. Opinia na temat poselskiego projektu ustawy O zapobieganiu narkomanii i rządowego projektu ustawy O zapobieganiu narkomanii i zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, J. Moskalewicz, J. Sierosławski, VIII/95, s. 4.
Nr 57. Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zapobieganiu narkomanii i rządowego projektu o zapobieganiu narkomanii i zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz aktów wykonawczych, C. Zych, VIII/95, s. 9.
Nr 58. Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zapobieganiu narkomanii i rządowego projektu o zapobieganiu narkomanii i zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy, A. Rzepliński, IX/95, s. 4.
Nr 59. Opinia o projekcie ustawy ordynacja podatkowa, B. Brzeziński, IX/95, s. 11.
Nr 60. Opinia o projekcie ustawy ordynacja podatkowa (druk sejmowy nr 1177), A. Komar, IX/95, s. 4.
Nr 61. Opinia o projekcie ustawy ordynacja podatkowa (Druk Sejmowy nr ll77), Prof. dr hab. Andrzej Komar
Nr 62. Postępowanie w sprawach cudzoziemców w świetle nowej ustawy o cudzoziemcach, J. Jagielski, XI/95, s. 28.
Nr 63. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w projekcie nowej ustawy o cudzoziemcach na tle rozwiązań występujących w ustawodawstwach innych krajów, P. Stachańczyk, XI/95, s. 18.
Nr 64. Opinia dotycząca projektu ustawy o cudzoziemcach, A. Rutkiewicz, I. Rzeplińska, XI/95, s. 9.
Nr 68. Opinia w niektórych kwestiach dotyczących projektu budżetu na 1996 r., Z. Sadowski, XI/95, s. 3.
Nr 69. Uwagi do założeń dotyczących bilansu płatniczego i kursu walutowego zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 1996 r, Leokadia Oręziak
Nr 70. Opinia na temat "Oceny założeń polityki społeczno-gospodarczej na 1996 rok", Z. Sadowski, XI/95, s. 12.
Nr 71Opinia o należnościach i zobowiązaniach skarbu państwa w projekcie budżetu państwa na rok 1996, Stanisław Owsiak
Nr 72. Opinia o źródłach i sposobach finansowania deficytu budżetowego oraz długu publicznego w projekcie budżetu państwa na rok 1996, S. Owsiak, XI/95, s. 13.
Nr 73. Fundusze celowe i gospodarka pozabudżetowa w projekcie ustawy budżetowej na rok 1996, H. Sochacka-Krysiak, XI/95, s. 4.
Nr 74. Prywatyzacja w projekcie ustawy budżetowej 1996, B. Petz, XI/95, s. 8.
Nr 75. Uwagi do projektu założeń do polityki pieniężnej na 1996r. Narodowego Banku Polskiego, Z. Fedorowicz, XI/95, s. 6.
Nr 76. Analiza wydatków budżetowych w projekcie ustawy budżetowej na 1996 r., Zdzisław Fedorowicz
Nr 77. Ocena założeń polityki pieniężnej na 1996 r., W. Jaworski, XI/95, s. 4.
Nr 78. Opinia o preliminowanych wydatkach na cele mieszkaniowe w projekcie budżetu na 1996 r., E. Kuminek, s. 5.
Nr 79. Uwagi w zakresie konstrukcji prawno -finansowych preliminowanych w projekcie budżetu na 1996 r. a dotyczących w szczególności gospodarki gmin, N. Gajl, XI/95, s. 19.
Nr 80. Opinia w sprawie subwencji na zadania oświatowe w projekcie ustawy budżetowej na 1996 r., K. Piotrowska-Marczak, XI/95, s. 4.
Nr 81 Ogólnoinformacyjna prasa codzienna w Polsce, W.Pisarek, XII/95, s. 11.
Nr 82. Opinia na temat rządowego Programu promowania produktywnego Zatrudnienia i Zmniejszania Bezrobocia, U. Sztanderska, XII/95.
Nr 83. Opinia o poselskim projekcie ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym, A. Lichorowicz, XI/95, s. 17.
Nr 84. Opinia prawna dotycząca projektu ustawy "o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów" ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień konstytucyjnych, M. Konarski, I/96.
Nr 85. Opinia prawna dotycząca pakietu projektów ustaw obejmujących problematykę reformy centrum gospodarczego, J. Jagielski, I/96.
Nr 86. Opinia o projektach ustaw związanych z reformą centrum gospodarczego rządu, S. Piątek, I/96.
Nr 87. Uwagi dotyczące przekazanego do laski marszałkowskiej zestawu projektów ustaw w sprawie reformy centrum gospodarczego Rządu, A. Wasilewski, I/96.
Nr 88. Opinia prawna dotycząca pakietu projektów ustaw obejmujących problematykę reformy centrum gospodarczego, T. Rabska, I/96.
Nr 89. Opinia dotycząca pakietu projektów ustaw obejmujących problematykę reformy centrum gospodarczego, S. Prutis, I/96.
Nr 90. O zmianie ustawy o terenowych organach administracji ogólnej oraz niektórych innych ustaw, S. Biernat, S. Dudzik, I/96
Nr 91. Wynagrodzenie proporcjonalne do godności urzędu sędziego i ciężaru jego odpowiedzialności, Przegląd europejski,, J.R. Kubiak, VIII/96, s. 78.
Nr 92. Nadzór rynku finansowego w Polsce w aspekcie integracji z Europejską Unią Gospodarczą i Walutową, E. Chrabonszczewska, IX/96, s. 18.
Nr 93. Opinia o projektach ustaw dotyczących reformy centrum gospodarczego rządu, J. Beksiak, I/96
Nr 94. Niemiecki system ochrony zdrowia, M. Marek, III/96 s.47
Nr 95. Finansowanie partii politycznych w postkomunistycznej Europie (Bułgaria, Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry), W. Petroff, VI/96, s. 16.
Nr 96. Wydatki budżetu państwa, a zmiany strukturalne w gospodarce w świetle projektu budżetu na rok 1997, J. Kotowicz - Jawor, XI/96, s. 7.
Nr 97. Ocena bilansu płatniczego, G. Wójtowicz, XI/96, s. 3.
Nr 98. Ocena założeń polityki pieniężnej NBP na 1997 r., W. L. Jaworski, XI/1996, s. 5.
Nr 99. Analiza wydatków budżetowych w projekcie ustawy na 1997 r., Z. Fedorowicz, XI/96, s. 9.
Nr 100. Ocena budżetu na tle założeń polityki społeczno-gospodarczej na 1997 r., L. Zienkowski, XI/96, s. 4.
Nr 101. Uwagi o projekcie budżetu państwa na 1997 r., W. Kuczyński, XI/96, s. 6.
Nr 102. Ocena partycypacji budżetu w finansowaniu FUS w porównaniu do lat poprzednich na tle oceny rzetelności planu FUS, A. Wiktorow, XI/96, s. 4.
Nr 103. Ocena założeń polityki pieniężnej na 1997 r., Z. Fedorowicz, XI/96, s. 5.
Nr 104. Opinia na temat założeń polityki pieniężnej na 1997 r. zawartej w ustawie budżetowej rządu, S. Gomułka, XI/96, s. 2.
Nr 105. "Finanse Gmin" ze szczególnym uwzględnieniem ustawy budżetowej na rok 1997, H. Sochacka-Krysiak, XI/96, s. 4.
Nr 106. Ocena założeń polityki pieniężnej, G. Wójtowicz, XI/96, s. 5.
Nr 107. Ocena założeń dotyczących bilansu płatniczego zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 1997 r., L. Oręziak, XI/96, s. 4.
Nr 108. Ocena budżetu na tle założeń polityki społeczno-gospodarczej na 1997 r., Bohdan Wyżnikiewicz, XI/96, s. 6.
Nr 109. Ekspertyza na temat: Źródła i sposoby finansowania deficytu budżetowego oraz długu publicznego w projekcie ustawy budżetowej na rok 1997, S. Owsiak, XI/1996, s. 6.
Nr 110. Ocena kierunków i skutków prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, K. Strzyczkowski, XI/96, s. 4.
Nr 111. Ocena projektu budżetu państwa na rok 1997 na tle założeń polityki gospodarczej, Z. Sadowski, XI/96, s. 7.
Nr 112. Ekspertyza na temat: Ocena należności i zobowiązań skarbu państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 1997, S. Owsiak, XI/96, s. 4.
Nr 113. Opinia na temat " Kierunków prywatyzacji" w 1997 r., B. Błaszczyk, XI/1996, s. 6.
Nr 114. Ocena w projekcie ustawy budżetowej dochodów preliminowanych na rok 1997, N. Gail, XI/96, s. 12.
Nr 115. Ocena gospodarki funduszowej w projekcie ustawy budżetowej na rok 1997, N. Gail, XI/96, s.10.
Nr 116. Finanse gmin, R. Broszkiewicz, XI/96, s.8.
Nr 117. Opinia na temat prognozy bilansu płatniczego na 1997 r. w projekcie ustawy budżetowej rządu, S. Gomułka, XI/96, s. 4.
Nr 118. Ekspertyza na temat wybranych założeń projektu budżetu na 1997 r., M. Kabaj, XI/96, s. 16.
Nr 119. Ustawa o gospodarce nieruchomościami, W. Brzeski, XII/96, s. 14.
Nr 120. Opinia prawna dotycząca projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz projektu podstawowych aktów wykonawczych, E. Drozd, XII/96, s. 12.
Nr 121. Opinia merytoryczna o rządowym projekcie ustawy o gospodarce nieruchomościami i niektórych towarzyszących jej aktach wykonawczych, A. Hopfer, XII/96, s.10.
Nr 122. Opinia dotycząca projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami, druk sejmowy 1892, S. Kalus, XII/96, s.10.
Nr 123. Opinia prawna o rządowym projekcie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami wraz z projektami aktów wykonawczych, S. Rudnicki, XII/96, s. 12.
Nr 124. Recenzja projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami, J. Szachułowicz, XII/96, s.20.
Nr 125. Opinia merytoryczna i prawna do rządowego projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami, W. Wilkowski, XII/96, s.6.
Nr 126. Opinia w sprawie rządowego dokumentu "Narodowa Strategia Integracji" przyjętego przez Radę Ministrów 28 stycznia 1997r., A. Zielińska -Głębocka, III/97, s.3
Nr 127. Opinia i uwagi dotyczące rządowego dokumentu "Narodowa Strategia Integracji", M. Paszyński, III/97, s.8
Nr 128. Opinia do rządowego dokumentu "Narodowa Strategia Integracji", M. Karasińska - Fendler, III/97, s.10
Nr 129. Opinia na temat dokumentu "Narodowa Strategia Integracji", R. Stawarska, III/97, s.7
Nr 130. Opinia na temat "Narodowej Strategii Integracji", J. Świerkocki, III/97, s.5
Nr 131. Recenzja dokumentu pt. "Narodowa Strategia Integracji" opracowanego przez Komitet Integracji Europejskiej, H. Tendera - Właszczuk, III/97, s.5
Nr 132. Opinia o rządowym dokumencie "Narodowa Strategia Integracji", T. Hunek III/97, s.11
Nr 133. Opinia na temat opracowania przygotowanego przez Komitet Integracji Europejskiej i przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 28 stycznia 1997r., J. Justyński, III/97, s.7
Nr 134. Opinia na temat ustawy o funduszach inwestycyjnych, J. Konieczny, IV/97, s. 31
Nr 135. Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, (Druk Sejmowy nr 2276), prof. dr hab. T. Smyczyński, IV/97, s.7
Nr 136. Transport i gospodarka morska, J. Brdulak, H. Brdulak, VIII/97, s.11
Nr 137. Geodezja, kartografia i gospodarka gruntami, W. Wilkowski, VIII/97, s.2
Nr 139. Ocena stopnia harmonizacji polskiego prawa rolnego z prawem Unii Europejskiej, A.Lichorowicz, I/98, s.9
Nr 140. Opinia do projektu ustawy budżetowej na 1998 r. w zakresie zmian dotyczącym pkt.4 i pkt.5, L. Zienkowski, XII/97, s.12
Nr 141. Opinia na temat prognozy bilansu płatniczego na 1998 r. w projekcie Ustawy Budżetowej Rządu, S. Gomułka, XII/97, s.5
Nr 142. Opinia o wydatkach budżetu państwa w projekcie ustawy budżetowej na 1998 r., Z. Fedorowicz, XII/97, s.15
Nr 143. Opinia do projektu ustawy budżetowej na 1998 r. oraz autopoprawki do tego projektu w zakresie dotyczącym zasilania finansowego samorządu terytorialnego (rozdział 15 projektu), S. Dolata, XII/97, s. 4
Nr 144. Opinia w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 1998 w zakresie gospodarki pozabudżetowej (w świetle projektu ustawy budżetowej na rok 1998 oraz Autopoprawki Rady Ministrów), N. Gajl, XII/97, s.9
Nr 145. Opinia w sprawie preliminowanych dochodów i wydatków na rok 1998 gospodarki funduszowej (ustawa budżetowa wraz z uzasadnieniem oraz Autopoprawka Rady Ministrów wraz z uzasadnieniem, N. Gajl, XII/97, s.7,
Nr 146. Opinia o rozmiarach i sposobie finansowania deficytu budżetowego państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 1998 (Rada Ministrów, Warszawa, październik 1997, Autopoprawka, Rada Ministrów, Warszawa, listopad 1997), S. Owsiak, XII/97, s.8.
Nr 147. Opinia o należnościach Skarbu Państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 1998 (Rada Ministrów, Warszawa, X/97, Autopoprawka, Rada Ministrów, Warszawa, listopad 1997), S. Owsiak XII/97, s.12
Nr 148. Opinia o projektowanych wynagrodzeniach w państwowej sferze budżetowej w ustawie budżetowej na 1998 r., S. Borkowska XII/97, s.9
Nr 149. Nowe ruchy (związki) religijne - perspektywa społeczna,M. Libiszowska-Żółtowska,IV/98, s.18
Nr 151. Polacy w Niemczech i ich status, G. Janusz, IV/98, s.11
Nr 152. Opinia o projekcie ustawy prawo własności przemysłowej, R. Skubisz, V/98, s. 6
Nr 153.
Opinia o projekcie ustawy prawo własności przemysłowej, A. Szajkowski, V/98, s.4,
Nr 154. Stan badań nad Polonią i Polakami w świecie, T. Miodunka, V/98
Nr 155. Opinia prawna o projekcie ustawy o finansach publicznych, J. Gliniecka, VI/98, s.3, (IP - 80 P)
Nr 156. Ocena projektu ustawy o finansach publicznych, S. Dolata,VI/98, s.2, IP - 80 P,
Nr 157. Opinia o projekcie ustawy o finansach publicznych, S. Owsiak, VI/98, s.6, (IP - 80 P)
Nr 158. Uwagi do projektu ustawy o finansach publicznych, H. Sochacka-Krysiak, VI/98, s.4, (IP - 80P)
Nr 159. Opinia o projekcie ustawy o finansach publicznych, W. Misiąg, VI/98, s.18, (IP - 80 P)
Nr 160. Opinia prawna o projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, J. Gliniecka, VI/98, s. 2, (IP - 81 P)
Nr 161. Ocena projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, S. Dolata, VI/98, s.4, (IP - 81 P)
Nr 162. Uwagi do projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, H. Krysiak-Sochacka, VI/98, s.3, (IP - 81)
Nr 163. Opinia o projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, S. Owsiak, VI/98, s. 3, (IP - 81 P)
Nr 164. Polonia w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Kanadzie, A. Reczyńska, Z. Kudaś, VI/98, s.12,
Nr 165. Uwagi do projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, I. Jędrasik-Jankowska, VI/98, s.5, (IP 83 P)
Nr 166. Opinia do projektu ustawy o emeryturach i rentach, I. Jędrasik-Jankowska, VI/98, s.3, (IP - 83 P)
Nr 167. Uwagi do projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, U. Kalina-Prasznic, VI/98, s.9, (IP - 83 P)
Nr 168. Uwagi do projektu ustawy o emeryturach i rentach, U. Kalina-Prasznic, VI/98, s.5, (IP - 83 P)
Nr 169. Ocena projektów ustaw: rządowego o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych ustaw, (druk 498) i poselskiego o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, (druk 413), C. Kosikowski, VII/98, s.5
Nr 170. Ocena projektu ustawy budżetowej na rok 1999 - aspekty makroekonomiczne, B. Wyżnikiewicz, XI/98, s. 4, IP - 85 G.
Nr 171. Ustawa budżetowa na rok 1999 - komentarz do założeń makroekonomicznych, A. Welfe, XI/98, s. 5, IP - 85 G.
Nr 172. Opinia w sprawie bilansu płatniczego i polityki pieniężnej w 1999 r., W. Koziński, XI/98, s. 2, IP - 85 G.
Nr 173. Opinia o należnościach i zobowiązaniach skarbu państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 1999, S. Owsiak, XI/98, s.8, IP - 85 G.
Nr 174. Opinia o finansach sektora publicznego w projekcie ustawy budżetowej na rok 1999 - rozdział 5, S. Owsiak, XI/98, s. 3. IP - 85 G.
Nr 175. Ocena kształtowania się wynagrodzeń w sferze budżetowej w projekcie budżetu na 1999r., Z. Fedorowicz, XI/98, s. 4, IP - 85 G.
Nr 176. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 1999 w części dotyczącej rolnictwa i gospodarki żywnościowej, A. Woś, XI/98, s. 4, IP - 85 G, cz. II.
Nr 177.Opinia na temat poselskiego projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej (druk nr 608), prof. dr hab. Stanisław Biernat, XI/98
Nr 178. Opinia prawna dotycząca rządowej informacji o realizacji ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska za okres 1994 - 1996 - druk 440, M. Górski, II/99, s. 13, IP - 87G.
Nr 179. Opinia na temat :"Czy rządowa informacja o realizacji ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska za okres 1994 - 1996 przedstawia ocenę, która wskazywałaby, że poprzez jej wykonywanie realizowany jest model zrównoważonego rozwoju" - druk 440, S. Kozłowski, Załącznik "Wyciąg z ekspertyzy komitetu naukowego PAN: "Człowiek i środowisko na temat: Zmiany zachodzące w środowisku człowieka w Polsce: Lepiej czy gorzej?", II/99, s. 15, IP - 87G.
Nr 180. Systemy wyborcze do parlamentu dwunastu europejskich państw postkomunistycznych, W. Petroff, III/99, s. 27.
Nr 181. Opinia o projekcie ustawy o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość oraz o zmianie ustaw: kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego i kodeks wykroczeń, B. Gnela, IV/99, s. 13.
Nr 182. Opinia dotycząca zakresu uspołecznienia zakładów penitencjarnych i zakładów poprawczych oraz reformy karania w oparciu o system probacji, A. Bałandynowicz, IV/99, s. 16.
Nr 183. Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks Karny - druk 1019, R. Stefański, V/99, s. 6.
Nr 184. Regulacje związane z wolnością wypowiedzi w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, I. Kondak, V/99, s. 24.
Nr 185. Opinia nt. Raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt.: "Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce", J. Kwaśniewski, V/99, s. 6.
Nr 186. Opinia o raporcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt.:"Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce", A. Kojder, V/99, s. 4.
Nr 187. Repatriacja polskich rodzin z Kazachstanu - raport z badań socjologicznych, B. J. Kozłowski, VI/99, s. 42.
Nr 188. Polityka repatriacyjna Polski. Zarys ewolucji rozwiązań instytucjonalno-prawnych w latach 1918 - 1998, M. Kurenda, VI/99, s. 45.
Nr 189. Postępowanie wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy a acquis communautaire Unii Europejskiej w dziedzinie azylu, M. Szonert, VII/99, s. 20.
Nr 190. Ocena projektu ustawy budżetowej na rok 2000. Aspekty makroekonomiczne. Uwagi do przewidywanego wykonania budżetu państwa w roku 1999, B. Wyżnikiewicz, X/99, s. 4, IP - 89 G.
Nr 191. Opinia o dochodach i wydatkach budżetu państwa w projekcie ustawy na 2000 r., Z. Fedorowicz, X/99, s. 7, IP - 89 G.
Nr 192. Opinia dotycząca handlu zagranicznego i bilansu płatniczego w projekcie budżetu państwa na rok 2000 oraz w dokumentach NBP, U. Płowiec, X/99, s. 4, IP - 89G.
Nr 193. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 2000, A. Wernik, X/99, s. 6, IP - 89 G.
Nr 194. Opinia o projekcie budżetu na rok 2000, J. Jankowiak, X/99, s. 5, IP - 89 G.
Nr 195. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 2000, W. Misiąg, X/99, s. 15, IP - 89 G.
Nr 196. Ocena zagadnień handlu zagranicznego i bilansu płatniczego w rządowym projekcie budżetu państwa na rok 2000 i w dokumentach NBP, R. Antczak, X/99, s. 3, IP - 89 G.
Nr 197. Ekspertyza dotycząca finansowania deficytu sektora publicznego (rozdział III pkt.4) oraz limitu deficytu budżetu państwa i jego finansowania (rozdział IV pkt. 2) oparta na Uzasadnieniu projektu budżetu państwa na rok 2000, S. Owsiak, X/99, s. 4, IP - 89 G.
Nr 198. Ekspertyza dotycząca należności i zobowiązań Skarbu Państwa na podstawie Uzasadnienia projektu budżetu państwa na rok 2000 - rozdział IX, S. Owsiak, X/99, s. 14, IP - 89 G.
Nr 199. Ekspertyza dotycząca strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych wykonanej w ramach projektu ustawy budżetowej na rok 2000 - na podstawie materiału załączonego do Druku Sejmowego nr 1392, S. Owsiak, X/99, s. 5, IP - 89 G.
Nr 200. Opinia do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na remonty budynków mieszkalnych druk 1457, J. Gawrzyński
Opinia do rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie druk 1461, J. Gawrzyński,
Opinia do rządowego projektu ustawy o kasach oszczędnościowo-mieszkaniowych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe 1449, J. Gawrzyński,
Nr 201. Wyjątki, derogacje i okresy przejściowe w zakresie przypływu kapitału w państwach członkowskich i kandydujących do UE, A.B. Czyżewski, W. M. Orłowski, XI/99, s.40
Nr 202. Uwagi do założeń makroekonomicznych projektu budżetu na rok 2000, M.W. Socha, XI/99 s. 5, IP-89G
Nr 203. Opinia o wydatkach na cele mieszkaniowe w projekcie budżetu państwa na rok 2000, E. Kuminek, XI/99, s. 14, IP-89G
Nr 204. Ocena propozycji Ministerstwa Finansów w zakresie przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2000r. Część 98 Budżetu państwa, S. Owsiak, XI/99, s. 5, IP-89G
Nr 205. Ocena propozycji Ministerstwa Finansów w zakresie obsługa zadłużenia zagranicznego w 2000 r., S. Owsiak , IP-89G
Nr 206. Ocena propozycji Ministerstwa Finansów w zakresie "Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2000". Część 98 Budżetu państwa, S. Owsiak, IP-89G
Nr 207. Ocena projektu budżetu państwa na rok 2000 w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Z. Fedorowicz, IP-89G
Nr 208. Sytuacja środowiska studenckiego - pochodzenie społeczne i status materialny, W. Rakowski, II/00, s.4.
Nr 209. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi de lege lata i de lege ferenda, J. Błeszyński, III/00, s. 35.
Nr 210. Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny - druk 1699, B. Gnela, III/00, s. 7.
Nr 211. Opinia prawna dotycząca proponowanych zmian w kpk - druki 1638, 1655 i 1718, P. Kruszyński, III/00, s. 1.
Nr 212. Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy - Prawo bankowe - druk 1718, A. Gaberle, III/00, s. 4.
Nr 213. Opinia na temat rządowego projektu ustawy Prawo pocztowe - druk 1722, A. Panasiuk, III/00, s. 4.
Nr 214. Opinia prawna do projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - druk 1697, Z. Niewiadomski, III/00, s. 6.
Nr 215. Opinia dotycząca projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska - druk 1697, J. Kołodziejski, III/00, s. 5.
Nr 216. Ocena projektu ustawy Prawo atomowe - 1724, Z. Brodecki, III/00, s. 3.
Nr 217. Opinia dotycząca projektu ustawy o ochronie nabywców prawa do czasowego korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece - druk 1701, J. Preussner - Zamorska, III/00, s. 4.
Nr 218. Opinia w sprawie środków zaskarżenia i procedur odwoławczych w projekcie ustawy o zamówieniach publicznych, S. Dudzik, III/00, s. 8.
Nr 219. Porównanie zasad rozliczania podatków dochodowych po wystawieniu faktury z odroczonym terminem zapłaty w Polsce i w Niemczech, I. Mirek, III/00, s. 13.
Nr 220. Rządowy projekt ustawy o postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie na tle istniejącej regulacji prawnej w Polsce, prawa Unii Europejskiej oraz konwencji z Espoo i Aarhus, J. Jendrośka, V/00, s. 40.
Nr 221. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez osoby fizyczne w organach podatkowych w wybranych krajach Unii Europejskiej, I. Mirek, VI/00, s. 11.z
Nr 222. Informacja o uregulowaniach prawnych działalności zawodowej projektantów, architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa w wybranych krajach Europy Zachodniej i USA, W. Goliński, VII/00, s. 11.
Nr 223. Polityka podatkowa państwa wobec branży turystycznej w kontekście rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej, T. Kardach, VII/00, s. 19.
Nr 224. Opinia do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych ustaw, K. Głogowski, X/00, s. 9.
Nr 225. Opinia w sprawie ustawy budżetowej na rok 2001, W. Wele, XI/00, s. 4, IP - 92 G.
Nr 226. Ocena proporcji i uwarunkowań makroekonomicznych - projekt budżetu państwa na 2001 rok, L. Zienkowski, XI/00, s. 4, IP - 92 G.
Nr 227. Ocena projektu Budżetu Państwa na 2001 rok ze szczególnym uwzględnieniem założeń makroekonomicznych, W. M. Orłowski, XI/00, s. 4, IP - 92 G.
Nr 228. Ogólna ocena projektu ustawy budżetowej na rok 2001. Aspekty makroekonomiczne, B. Wyżnikiewicz, XI/00, s. 4, IP - 92 G.
Nr 229. Opinia o projekcie budżetu państwa na rok 2001, A. Wernik, XI/00, s. 5, IP - 92 G.
Nr 230. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 2001, Z. Fedorowicz, XI/00, s. 7, IP - 92 G.
Nr 231. Ekspertyza nt. Finansowania deficytu budżetowego w projekcie budżetu państwa na rok 2001 - rozdział VI, S. Owsiak, XI/00, s. 5, IP - 92 G.
Nr 232. Ekspertyza nt. Państwowego długu publicznego, poręczeń i gwarancji oraz należności Skarbu Państwa w projekcie budżetu państwa na rok 2001 - rozdział VII, S. Owsiak, XI/00, s. 7, IP - 92 G.
Nr 233. Ekspertyza nt. Sektora finansów publicznych w latach 2001 - 2003 w projekcie budżetu państwa na rok 2001 - rozdział IX, S. Owsiak, XI/00, s. 5, IP - 92 G.
Nr 234. Ekspertyza nt. Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2001 - 2003 w projekcie budżetu państwa na rok 2001 - materiał dołączony do Druku Sejmowego nr 2371, S. Owsiak, XI/00, s. 5, IP - 92 G.
Nr 235. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 2001, W. Misiąg, XI/00, s. 8, IP - 92 G.
Nr 236. Pojęcie i funkcja społecznej szkodliwości czynu w europejskich kodeksach karnych ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wyłączenia odpowiedzialności karnej sprawcy, A. Wąsek, XII/00, s. 19.
Nr 237. Ocena projektów planów finansowych wybranych funduszy celowych na rok 2001, E. Malinowska, XII/00, s. 9, IP - 92 G, część II.
Nr 238. Opinia o projekcie budżetu oraz planach finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Alimentacyjnego na rok 2001, A. Wernik, XII/00, s. 3, IP - 92 G, część II.
Nr 239. Deficyty budżetowe i metody ich liczenia, A. Wernik, IV/01, s.15.
Nr 240. Rozpowszechnianie wypowiedzi politycznych w Internecie w okresie kampanii wyborczych - na tle rozwiązań instytucjonalno-prawnych w Stanach Zjednoczonych, I. Oleksiuk, VII/01, s.6.
Nr 241. Wpływ liniowego podatku PIT na obciążenia podatkowe gospodarstw domowych. Analiza symulacyjna dla 2002 roku, M. Wiśniewski, M. Styczeń, VIII/01, s.6.
Nr 242. Opinia o projekcie Ustawa Budżetowa na rok 2992, A. Noga, XII/01, s.6, IP-97G.
Nr 243. Ocena projektu budżetu państwa na rok 2002, A. Wernik, XII/01, s.7, IP-97G.
Nr 244. Opinia o Założeniach projektu ustawy budżetowej na 2002 rok, Z. Fedorowicz, XII/01, s.6, IP-97G.
Nr 245. Ogólna ocena projektu ustawy budżetowej na rok 2002. Aspekty makroekonomiczne, B. Wyżnikiewicz, XII/01, s.4, IP-97G.
Nr 246. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2002 r. - wersja z listopada 2001 r., E. Chojna-Duch, XII/01, s.6, IP-97G.
Nr 247. Opinia na temat projektu Ustawy Budżetowej na rok 2002, W. Orłowski, XII/01, s.4, IP-97G.
Nr 248. Ocena projektu ustawy budżetowej na rok 2002, J. Winiecki, XII/01, s.7, IP-97G.
Nr 249. Opinia o projekcie budżetu na 2002 rok, W. Kuczyński, XII/01, s.5, IP-97G.
Nr 250. Ekspertyza dotycząca państwowego długu publicznego, poręczeń i gwarancji oraz należności Skarbu Państwa, strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2002 - 2004, opracowana na podstawie Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2002, S. Owsiak, XII/01, s.7, IP-97G, cz.II.
Nr 251. Ocena projektu budżetu na 2002 r. w części dotyczącej planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, T. Szumlicz, XII/01, s.4, IP-97G, cz.II.
Nr 252. Opinia o projekcie budżetu na 2002 r. - Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Z. Fedorowicz XII/01, s.4,IP-97G. cz.II.
Nr 253. Opinia prawna dotycząca oceny projektu budżetu państwa na rok 2002 w części 04 - Sąd Najwyższy, E. Chojna-Duch, I/2002, s. 3.
Nr 254. Opinia prawna dotycząca oceny projektu budżetu państwa na rok 2002 w części 05 - Naczelny Sąd Administracyjny, E. Chojna-Duch, I/2002, s. 2.
Nr 255. Opinia prawna dotycząca oceny projektu budżetu państwa na rok 2002 w części 06 - Trybunał Konstytucyjny, E. Chojna-Duch, I/2002, s. 2.
Nr 256. Wnioski ogólne dotyczące części Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego w projekcie budżetu państwa na rok 2002, E. Chojna-Duch, I/2002, s. 1.
Nr 257. Opinia prawna dotycząca oceny projektu budżetu państwa na rok 2002 w części 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich, E. Chojna-Duch, I/2002, s. 2.
Nr 258. Opinia prawna dotycząca oceny projektu budżetu państwa na rok 2002 w części 14 - Rzecznik Praw Dziecka, E. Chojna-Duch, I/2002, s. 2.
Nr 259. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 2002 w części 20 - Gospodarka, M. Hajkiewicz-Górecka, I/2002, s. 5.
Nr 260. Opinia prawna dotycząca oceny części artykułowej (normatywnej, tekstowej) projektu ustawy budżetowej na 2002 r. (Druk Sejmowy nr 87), E. Chojna-Duch, I/2002, s. 3.
Nr 261. Opinia dla Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP na temat "części artykułowej projektu budżetu państwa na rok 2002" (Druk Sejmowy nr 87), A. Borodo, I/2002, s. 2.
Nr 262. O niektórych ustrojowych aspektach zgodności projektu ustawy budżetowej na rok 2002 z Konstytucją, M. Zubik, I/2002, s. 3.
Nr 263. Wybrane zagadnienia VAT w krajach Unii Europejskiej- na przykładzie Niemiec i Włoch, I. Mirek, II/02, s.37
Nr 264. Środki specjalne państwowych jednostek budżetowych, E. Malinowska, W. Misiąg, IV/02, s.10
Nr 265. Opinia na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2003, W. Orłowski, X/02, s.4, IP-100G.
Nr 266. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 2003, A. Wernik, X/02, s.5, IP-100G.
Nr 267. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 2003, A. Noga, X/02, s.5, IP-100G.
Nr 268. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2003 r., Z. Fedorowicz, X/02, s. 7, IP-100G.
Nr 269. Ekspertyza dotycząca projektu ustawy budżetowej oraz założenia alternatywnej strategii stworzenia nowych miejsc pracy w 2003, M. Kabaj, X/02, s.12, IP-100G.
Nr 270. Ekspertyza dotycząca państwowego długu publicznego, kosztów obsługi długu publicznego, należności i zobowiązań Skarbu Państwa w projekcie ustawy budżetowej na 2003 r., H. Góralska, X/02, s5, IP-100G.
Nr 271. Opinia na temat zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą o finansach publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2003, E. Kornberg-Sokołowska, X/02, s.1, IP-100G.
Nr 272. Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Z. Fedorowicz, X/02, s.4, IP-100G.
Nr 273. Część 15 - Sądy Powszechne, W. Stodulski, X/02, s.3, IP-100G.
Nr 274. Część 20 - Gospodarka, M. Hajkiewicz-Górecka, X/02, s.3, IP-100G.
Nr 275. Część 34 - Rozwój regionalny, M. Hajkiewicz-Górecka, X/02, s. 2, IP-100G.
Nr 276. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Alimentacyjnego, A. Wernik, X/02, s.3, IP-100G.
Nr 277. System podatkowy Federacji Rosyjskiej, I. Mirek, X/02, s.7.
Nr 278. System podatkowy Stanów Zjednoczonych, I. Mirek, X/02, s. 13.
Nr 279. Wymogi kapitałowe w stosunku do banków spółdzielczych (instytucji kredytowych) w prawodawstwie unijnym i rozwiązaniach poszczególnych krajów członkowskich, M. Zaleska, X/02, s.6.
Nr 280. Ekspertyza prawna na temat projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych. Druk sejmowy 1773, M. Michalski, IX/03, s.14.
Nr 281. Akcyzy i składy akcyzowe w Niemczech, dr I. Mirek, IX/03, s.25.
Nr 282. Opinia na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2004, prof. dr hab. W. Orłowski, X/03, s.5. (IP-103 G)
Nr 283. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2004 rok, dr A. Wernik, X/03, s.8. (IP-103 G)
Nr 284. Ekspertyza dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2004 rok, prof. dr hab. S. Owsiak, X/03, s.9. (IP-103 G)
Nr 285. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2004 r., prof. dr hab. Z. Fedorowicz, X/03, s.9. (IP-103 G)
Nr 286. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 2004 oraz propozycje alternatywne (zatrudnienie, bezrobocie, wynagrodzenia i polityka społeczna), prof. dr hab. M. Kabaj, X/03, s.12. (IP-103 G)
Nr 287. Ekspertyza w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2004, dr B. Wyżnikiewicz, X/03, s.4. (IP-103 G)
Nr 288. Ocena projektu ustawy budżetowej na 2004 rok, R. Antczak, M. Markiewicz, X/03, s.13. (IP-103 G)
Nr 289. Jakie są możliwości odpisania wydatków na promocję gospodarczą w koszty uzyskania przychodu w firmach polskich i w firmach innych krajów europejskich, Dr I. Mirek, X/03 s.23
Nr 290. Opinia dotycząca oceny części artykułowej (normatywnej, tekstowej) projektu ustawy budżetowej na rok 2004, prof. dr hab. E. Chojna-Duch, XII/03, s. 4, (IP-103 G)
Nr 291. Opinia na temat części artykułowej projektu budżetu państwa na rok 2004, prof. zw. dr hab. A. Borodo, XII/03, s. 3, (IP-103 G)
Nr 292. Opinia o projekcie budżetu na 2004 r. część 04: Sąd Najwyższy, prof. dr hab. Z. Fedorowicz, XII/03, s. 4, (IP-103 G)
Nr 293. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2004 w cz. 19 (budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe), dr H. Góralska, XII/03, s. 2, (IP-103 G)
Nr 294. Opinia o projekcie budżetu na rok 2004 w części 20 - gospodarka, dr M. Hajkiewicz-Górecka, XII/03, s. 2, (IP-103 G)
Nr 295. Opinia o projekcie budżetu na rok 2004 w częsci 34 - rozwój regionalny, dr M. Hajkiewicz-Górecka, XII/03, s. 2, (IP-103 G)
Nr 296. Opinia prawna dotycząca oceny poselskiego projektu ustawy z 28 lipca 2003 r. o finansach publicznych, prof. dr hab. E. Chojna-Duch, I/04, s. 4, (IP-104 P)
Nr 297. Opinia o poselskim projekcie ustawy o finansach publicznych, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, I/04, s. 6, (IP-104 P)
Nr 298. Opinia o poselskim projekcie ustawy o finansach publicznych, prof. dr A. Wernik, I/04, s. 4, (IP-104 P)
Nr 299. Opinia prawna dotycząca oceny rządowego projektu ustawy z dnia 28 lipca 2003 r. o finansach publicznych, prof. dr hab. E. Chojna-Duch, I/04, s. 6, (IP-104 P)
Nr 300. Opinia o rządowym projekcie ustawy o finansach publicznych, prof. dr hab. S. Owsiak, I/04, s. 6, (IP-104 P)
Nr 301. Opinia o rządowym projekcie ustawy o finansach publicznych, prof. dr A. Wernik, I/04, s. 5, (IP-104 P)
Nr 302. Reparacje wojenne w stosunkach polsko-niemieckich, S. Hambura, I/04, s.30, (IP-105 P)
Nr 303. Problematyka reparacji wojennych w stosunkach polsko-niemieckich, prof. dr hab. W. Czapliński, I/04, s.6, (IP-105 P)
Nr 304. Opinia na temat projektu Ustawy Budżetowej na rok 2005, prof. dr hab. W. Orłowski, X/04, s. 6, (IP-106 G)
Nr 305. Opinia o projekcie budżetu państwa na rok 2005, prof. dr A. Wernik, X/04, s. 7, (IP-106 G)
Nr 306. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2005, prof. dr hab. E. Denek, X/04, s. 6, (IP-106 G)
Nr 307. Uwagi o projekcie budżetu państwa na 2005 r., prof. dr hab. J. Żyżyński, X/04, s. 11, (IP-106 G)
Nr 308. Opinia na temat projektu budżetu państwa na 2005 r., w zakresie wydatków dla jednostek samorządu terytorialnego, prof. dr hab. K. Surówka, X/04, s. 5, (IP-106 G)
Nr 309. Opinia dotycząca oceny rynku pracy w projekcie budżetu państwa na 2005 r., prof. dr hab. E. Kryńska, X/04, s. 5, (IP-106 G)
Nr 310. Opinia dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2005 r. w zakresie planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wydatków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. dr hab. T. Szumlicz, X/04, s. 5,(IP-106 G)
Nr 311. Opinia na temat części artykułowej projektu budżetu państwa na rok 2005 (Druk Sejmowy nr 3293), prof. dr hab. A. Borodo, X/04, s. 2, (IP-106 G)
Nr 312. Opinia dotycząca projektu ustawy budżetowej na rok 2005, dr n. pr. Henryk J. Goryszewski, X/04, s. 3 (IP-106 G)
Nr 313. Opinia do projektu ustawy budżetowej na rok 2005, prof. dr hab. W. Ziółkowska , X/04, s. 2, (IP-106 G)
Nr 314. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2005 w części 19 - (budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe), M. Markiewicz, s. 3, (IP-106 G)
Nr 315. Ekspertyza dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2005 w zakresie finansowania deficytu budżetu państwa, obsługi zadłużenia zagranicznego i obsługi długu krajowego (części 98, 78 i 79), dr hab. M. Kosek-Wojnar, s. 3, (IP-106 G)
Nr 316. Opinia o projekcie budżetu na rok 2005 w części 20 - Gospodarka, dr M. Hajkiewicz-Górecka, s. 3, (IP-106 G)
Nr 317. Opinia dotycząca oceny projektu budżetu państwa na 2005 rok w zakresie części 31 - Fundusz Pracy, prof. dr hab. E. Kryńska, s. 3, (IP-106 G)
Nr 318. Opinia w sprawie projektu budżetu na 2005 r. w części 12 - Państwowa Inspekcja Pracy, W. Stodulski, s. 3, (IP-106 G)
Nr 319. Opinia na temat projektu ustawy budżetowej na 2005 rok w zakresie części 80 - Regionalne Izby Obrachunkowe, M. Jastrzębska, s. 3, (IP-106 G)
Nr 320. Opinia nt. oceny projektu budżetu państwa na rok 2005 w części budżetowej 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, prof. dr hab. E. Chojna-Duch, s. 2, (IP-106 G)
Nr 321. Opinia o projekcie budżetu państwa na 2005 r. w części 15 - Sądy Powszechne, dr J. Wierzbicki, s. 3, (IP-106 G)
Nr 322. Opinia o projekcie budżetu państwa na 2005 r. w części 04 - Sąd Najwyższy, dr J. Wierzbicki
Nr 323. Opinia na temat projektu ustawy budżetowej na 2005 r. (Druk Sejmowy nr 3293) w zakresie części 07 - NIK, dr M. Jastrzębska
Nr 324. Opinia o projekcie budżetu państwa na 2005 r. w części 10 - Generalny Inspektor Danych Osobowych, dr J. Wierzbicki
Nr 325. Opinia w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2005 r. w części 17 - Administracja publiczna oraz w części 43 - Wyznania religijne, prof. zw. dr hab. K. Piotrowska-Marczak
Nr 326. Opinia o projekcie budżetu państwa na rok 2005 w części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, prof. dr hab. E. Chojna-Duch
Nr 327. Opinia o autopoprawce do projektu ustawy budżetowej na rok 2006, A. Wernik, s. 6, (IP-109 G)
Nr 328. Opinia na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2006, W. Orłowski, s. 8, (IP-109 G)
Nr 329. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2006, E. Denek i S. Kańduła, s. 10, (IP-109 G)
Nr 330. Opinia o projekcie budżetu państwa na rok 2006, W. Ziółkowska, s. 6, (IP-109 G)
Nr 331. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2006 w zakresie finansowania deficytu budżetu państwa, obsługi zadłużenia zagranicznego i obsługi długu krajowego, M. Kosek-Wojnar, s. 4, (IP-109 G)
Nr 332. Uwagi o projekcie budżetu państwa na 2006 r., J. Żyżyński, s. 6, (IP-109 G)
Nr 333. Ekspertyza dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2006 roku ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań kształtujących sytuację na rynku pracy, E. Kryńska, s. 6, (IP-109 G)
Nr 334. Opinia w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2006 (Druki Sejmowe nr 20 i 20 a), W. Misiąg, (IP-109 G)
Nr 335. Opinia na temat projektu budżetu państwa na 2006 rok w zakresie wydatków dla jednostek samorządu terytorialnego, K. Surówka, (IP-109 G)
Nr 336. Opinia dla Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu na temat części tekstowej projektu budżetu państwa na rok 2006 (Druk Sejmowy nr 20 i 20-A), A. Borodo, (IP-109 G)
Nr 337. Opinia na temat projektu ustawy budżetowej na 2006 rok w zakresie części 19 budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, M. Jastrzębska, (IP-109 G)
Nr 338. Opinia o projekcie budżetu na rok 2006 w części 20 - Gospodarka, M. Hajkiewicz-Górecka, (IP-109 G)
Nr 339. Opinia do projektu budżetu państwa w części 15 - Sądy Powszechne, J. Wierzbicki, (IP-109G)
Nr 340. Opinia w sprawie projektu budżetu na rok 2006 w części 37 - Sprawiedliwość 83 - Rezerwy celowe oraz w zakresie planów finansowych Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu Przywięziennych Zakładów Pracy, A. Werner, (IP-109G)
Nr 341. Opinia na temat projektu ustawy budżetowej na 2006 rok w zakresie części 80 - Regionalne Izby Obrachunkowe, M. Jastrzębska, (IP-109G)


Powrót do strony Publikacji