Druk 522 - "Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r."

Tytuł opiniitekst
Analiza dochodów i wydatków rolnictwa i gospodarki żywnościowej z budżetu państwa w roku 2001 r. z cz. 83 - Rezerwy celowe oraz cz. 85 Budżety wojewodów oraz wykorzystanie środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Budżet-sprawozdanie w cz.08-RPO
Ocena finansowania deficytu budżetu państwa, państwowego długu publicznego poręczeń i gwarancji oraz należności SP w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w 2001 r.
Ocena sprawozdania o wykonaniu budżetu państwa na 2001 r.
Ocena sprawozdania z wykonania budżetu w cz.04-Sąd Najwyższy
Ocena sprawozdania z wykonania budżetu w cz.06-Trybunał Konstytucyjny
Ocena sprawozdania z wykonania budżetu w cz.37- Sprawiedliwość
Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2001 r. w cz. 62 Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi
Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2001 r. w cz .03 - Kancelaria Senatu
Opinia dot. sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2001 r. w zakresie cz. 01 - Kancelaria Prezydenta RP
Opinia dot. sprawozdania z wykonania budżetu w cz. dot. gospodarki wodnej i w cz. 41 Środowisko
Opinia dot. wykonania budżetu państwa w 2001 r. w cz. 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opinia dot. wykonania budżetu państwa w 2001 r. w cz. 47 Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
Opinia dot. wykonania budżetu państwa w 2001 r. w zakresie cz. 83 - Rezerwy celowe
Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2001 r. w zakresie cz. 31 - Praca
Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2001 r. w zakresie cz. 57 - Krajowy Urząd Pracy
Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2001 r. w zakresie cz. 44 - zabezpieczenia społeczne
Opinia na temat porównania wydatków w cz. 85 Budżety wojewodów w dziale 020 Leśnictwo - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 925 ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
Opinia na temat wykonania budżetu 2001 r. w cz. 24 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Opinia na temat wykonania budżetu państwa w 2001 r. w cz. 19 - Budżet finanse publiczne i instytucje finansowe
Opinia na temat wykonania budżetu państwa w 2001 r. w cz. 29 - Obrona narodowa
Opinia nt. wykonania ustawy budżetowej na 2001 r. w cz. 02- Kancelaria Sejmu
Opinia nt. wykonania ustawy budżetowej na 2001 r. w cz. 07 - Najwyższa Izba Kontroli
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w 2001 r. w cz. 25 Kultura Fizyczna i Sport, w cz. 56 - Urząd Kultury Fizycznej i Sportu oraz w dz. 926 - kultura fizyczna i sport
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w 2001 r. w cz. 81 - Rezerwa ogólna
Opinia o sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej w 2001 roku w cz.23-Integracja europejska
Opinia o wykonaniu budżetu państwa w 2001 r. w cz. 34 - Rozwój regionalny
Opinia o wykonaniu budżetu w 2001 r. w cz. 20 - Gospodarka
Opinia o wykonaniu budżetu w 2001 r. w cz. 21 - Gospodarka morska
Opinia o wykonaniu budżetu w 2001 r. w cz. 26 - Łączność
Opinia o wykonaniu budżetu w 2001 r. w cz. 39 - Transport
Opinia o wykonaniu budżetu w 2001 r. w cz. 71 Główny Inspektorat Kolejnictwa
Opinia o wykonaniu budżetu w 2001 r. w cz. 80 - Regionalne Izby Obrachunkowe
Opinia o wykonaniu ustawy budżetowej na 2001 r. w cz. 12 - Państwowa Inspekcja Pracy
Opinia ocena sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2001 r. ze szczególnym zwróceniem uwagi na założenia makroekonomiczne oraz obsługę zadłużenia krajowego i zagranicznego
Opinia prawna dot. oceny sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2001 r. w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym subwencji
Opinia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości mających zastosowanie w sprawozdaniu budżetu za 2001r. w cz.40-turystyka
Opinia w sprawie wykonania budżetu 2001 r. w cz. 20 - Urząd Regulacji Energetyki (URE)
Opinia w sprawie wykonania budżetu 2001 r. w cz. 48 - Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (PUNU)
Opinia w sprawie wykonania budżetu 2001 r. w cz. 49 - Urząd Zamówień Publicznych (UZP)
Opinia w sprawie wykonania budżetu państwa na 2001 r. w cz. 18 Architektura i budownictwo
Opinia w sprawie wykonania budżetu państwa w 2001 r. w cz. 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Opinia w sprawie wykonania budżetu państwa w 2001 r. w cz. 76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji
Opinia w sprawie wykonania budżetu państwa w 2001 r. w cz. 82 subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego ( z wyłączeniem części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw)
Opinia w sprawie wykonania budżetu państwa w 2001 r. w zakresie części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw
Opinia w sprawie wykonania budżetu pastwa za 2001 r. w cz. 11 Krajowe Biuro Wyborcze
Opinia w sprawie wykonania budżetu w 2001 r. w cz. 27 - Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
Opinia w sprawie wykonania budżetu za 2001 r. w cz. 05-NSA
Uwagi dot. wykonania ustawy budżetowej na rok 2001 w zakresie inwestycji wieloletnich
Uwagi krytyczne związane z realizacją budżetu państwa w 2001 r. w częściach budżetowych negatywnie zaopiniowanych przez NIK, komisje sejmowe i Posłów Komisji Finansów Publicznych
Wykonanie budżetu na 2001 r. dotyczące wydatków na rolnictwo i gospodarkę żywnościową w cz. 32 Rolnictwo, 33 - Rozwój Wsi, Rynki Rolne oraz w cz. 19 - budżet i Finanse, Obrona Narodowa, Skarb Państwa i PAN

Druk 918 - "Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2003".

Tytuł opiniitekst
Budżet-projekt w cz.34-Rozwój regionalny
Informacja nt. części budżetowych, w których wzrost wydatków w projekcie na 2003 r. przekracza 5%
Informacja nt. skutków poprawek zgłoszonych w II czytaniu projektu budżetu na 2003 w niektórych częściach budżetowych
Opinia do projektu budżetu państwa na 2003 r. w zakresie cz. 08 Rzecznik Praw Obywatelskich
Opinia do projektu ustawy budżetowej na 2003 r. w cz.21-Gospodarka morska
Opinia dot. projektu budżetu państwa na 2003 r. w zakresie cz. 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Opinia dot. projektu budżetu państwa na 2003 r. w zakresie cz. 82 - subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw)
Opinia dot. projektu ustawy budżetowej na rok 2003 w cz. 13 - IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Opinia na temat czy kredyty o których mowa w poz. 4-7 rezerw celowych powinny być planowane jako wydatki budżetu państwa ujmowane w zał. nr 2 projektu ustawy budżetowej, czy też należy je wykazać w innych załącznikach
Opinia na temat projektu budżetu państwa na 2003 r.-założenia makroekonomiczne
Opinia nt. projektu budżetu na 2003 r. w cz. 29 - obrona narodowa
Opinia nt. projektu ustawy budżetowej na rok 2003
Opinia o projekcie budżetu na rok 2003 w cz. 01 - Kancelaria Prezydenta RP
Opinia o projekcie budżetu państwa na 2003 r. cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2003 r.
Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 2003 w cz. 20 - Gospodarka
Opinia w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2003 w cz. 17 - Administracja publiczna 43 - Wyznania religijne
Opinia w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2003 w cz. 80 - Regionalne Izby Obrachunkowe
Opinia w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok cz. 42 i 2003 w cz. 42 - Sprawy Wewnętrzne, w cz. 85 w zakresie wydatków na Policję, Państwową Staż Pożarną i Obronę Cywilną
Tezy dotyczące projektu ustawy budżetowej na rok 2003
Uwagi do projektu ustawy budżetowej na 2003 r. w cz. 67 - PAN
Zestawienie przyjętych przez Sejm w III czytaniu poprawek i wniosków mniejszości