Numer/
Data
Tytuł drukuOpinie
183
20-12-2001
Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy -Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
223
11-01-2002
Komisyjny projekt ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej
253
11-02-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i niektórych innych ustaw
263-A
12-06-2002
Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
331
08-01-2002
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustaw o systemie oświaty, o działach administracji rządowej, przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
341
02-04-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie innych ustaw
452
05-03-2002
Poselski projekt ustawy o gwarancji płatności budowlanych
468
29-04-2002
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
493
15-05-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
496
09-05-2002
Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Sądzie Najwyższym
499
15-05-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
517
17-05-2002
Rządowy projekt ustawy o systemie oceny zgodności
528
22-05-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów
543
04-06-2002
Rządowy projekt ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
544
04-06-2002
Rządowy projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej
556
22-05-2002
Rządowy projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie niektórych ustaw
557
29-05-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
558
22-05-2002
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
568
12-06-2002
Rządowy projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
579
18-06-2002
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawy o odpadach
582
06-06-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
583
12-06-2002
Rządowy projekt ustawy o produktach biobójczych
586
12-06-2002
Rządowy projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
587
29-05-2002
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
588
06-06-2002
Rządowy projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej
589
22-05-2002
Poselski projekt ustawy o czasowym zakazie podejmowania pracy w instytucjach Unii Europejskiej przez osoby prowadzące w imieniu rządu negocjacje o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
590
08-05-2002
Poselski projekt ustawy o ograniczeniu działalności zarobkowej w instytucjach Unii Europejskiej przez niektóre osoby pełniące funkcje publiczne w strukturach państwa
591
28-05-2002
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa
592
22-05-2002
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy - Prawo budowlane
602
20-06-2
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne
607
20-06-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego*
622
20-06-2002
Rządowy projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
624
14-06-2002
Rządowy projekt ustawy o zabytkach
626
18-06-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej
627
23-05-2002
Poselski projekt ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt i zasadach wykonywania praktyki lekarsko-weterynaryjnej
644
12-06-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
645
26-06-2002
Rządowy projekt ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"
647
03-07-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
656
02-07-2002
Rządowy projekt ustawy o napojach spirytusowych
657
18-06-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych
658
01-07-2002
Rządowy projekt ustawy o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych
659
10-06-2002
Rządowy projekt ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
660
02-07-2002
Rządowy projekt ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków
664
21-06-2002
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
678
20-06-2002
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne
687
08-07-2002
Rządowy projekt ustawy o organizacji rynku rybnego
697
03-07-2002
Poselski projekt ustawy o obrocie nieruchomościami rolnymi i dzierżawie rolniczej oraz o zmianie niektórych ustaw
700
15-07-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
701
04-07-2002
Poselski projekt ustawy o stażu absolwenckim
703
08-07-2002
Rządowy projekt ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
706
08-07-2002
Rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych
732
16-07-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
735
18-07-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
737
18-07-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
739
19-07-2002
Rządowy projekt ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym
742
18-07-2002
Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej
743
05-07-2002
Rządowy projekt ustawy o usługach pocztowych
759
24-07-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Zg)
760
24-07-2002
Rządowy projekt ustawy o organizacji rynku eko-paliw ciekłych oraz eko- komponentów do ich produkcji (Zg)
769
24-07-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym
770
23-07-2002
Rządowy projekt ustawy o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
771
19-07-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
773
23-07-2002
Rządowy projekt ustawy o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece
774
22-07-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Zg)
779
30-07-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
780
31-07-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej*
785
31-07-2002
Rządowy projekt ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie niektórych ustaw
786
31-07-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
802
08-08-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium
803
07-08-2002
Rządowy projekt ustawy o transporcie kolejowym
804
08-08-2002
Rządowy projekt ustawy o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw
805
22-05-2002
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
809
22-08-2002
Rządowy projekt ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
810
22-08-2002
Rządowy projekt ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy
826
22-08-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
828
20-08-2002
Rządowy projekt ustawyo zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw
847
28-08-2002
Rządowy projekt ustawy o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy - Kodeks karny skarbowy
848
26-08-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
851
24-07-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
852
03-06-2002
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
855
15-05-2002
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz o zmianie niektórych ustaw
856
26-08-2002
Rządowy projekt ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
857
03-09-2002
Rządowy projekt ustawy o budowie i eksploatacji dróg krajowych
858
03-09-2002
Rządowy projekt ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
869
10-09-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy - Prawo bankowe
897
19-09-2002
Rządowy projekt ustawy o Wojskowych Służbach Informacyjnych
901
17-07-2002
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
902
06-06-2002
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz o zmianie niektórych innych ustaw
904
18-06-2002
Poselski projekt ustawy o utracie mocy obowiązującej ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
905
24-05-2002
Poselski projekt ustawy o racjonalnym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii
908
19-09-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
916
18-09-2002
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne
924
30-09-2002
Rządowy projekt ustawy o świadczeniu usług ratownictwa medycznego
930
30-09-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw
932
01-10-2002
Rządowy projekt ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
934
27-09-2002
Rządowy projekt ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych
936
04-10-2002
Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
962
08-10-2002
Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o referendach ogólnokrajowych
963
08-102002
Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne.
966
02-10-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pracy na morskich statkach handlowych
970
07-10-2002
Rządowy projekt ustawy o Akademii Obrony Narodowej
976
10-10-2002
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
982
14-10-2002
Zawiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie, Konwencji Nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów, podpisanej w Atenach dnia 15 września 1977 r., Konwencji Nr 3 dotyczącej międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego, podpisanej w Stambule dnia 4 września 1958 r., Międzynarodowej konwencji o gotowości i zwalczaniu zanieczyszczeń morza olejami oraz współpracy w tym zakresie (Konwencja OPRC), przyjętej w Londynie w dniu 30 listopada 1990 r. oraz Protokołu w sprawie gotowości i zwalczania zanieczyszczeń morza niebezpiecznymi i szkodliwymi substancjami oraz współpracy w tym zakresie (Protokół OPRC-HNS), przyjętego w Londynie w dniu 15 marca 2000 r.
984
15-10-2002
Poselski projekt ustawy o uzdrowiskach, lecznictwie uzdrowiskowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
991
11-10-2002
Rządowy projekt ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
1006
14-10-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Komitecie Badań Naukowych
1012
18-10-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw
1015
21-10-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych*
1023
10-10-2002
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym
1024
23-10-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy
1027
23-10-2002
Rządowy projekt ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
1031
23-10-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw
1043
24-10-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim
1046
29-10-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim
1064Zastąpiony przez druk 1109
1069
18-10-2002
Poselski projekt ustawy o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych
1070
31-10-2002
Rządowy projekt ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową
1083
19-11-2002
Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw oraz zmieniającą niektóre inne ustawy
1109
22-11-2002
Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
1118
15-11-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie felczera
1128
28-11-2002
Rządowy projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Zg)
1175
03-12-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
1223
16-12-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
1224
16-12-2002
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza
1226
17-12-2002
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o budowie i eksploatacji dróg krajowych.
1263
09-01-2003
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks celny