Zgodnie z art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. nr 102, poz. 643 z póź. zm.) Sejm jest uczestnikiem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach ustaw objętych wnioskiem lub skargą konstytucyjną. Stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy uczestnicy postępowania są obowiązani do składania Trybunałowi wszelkich wyjaśnień dotyczących sprawy, a zgodnie z art. 38 pkt 2 przewodniczący składu orzekającego może wezwać uczestników postępowania do przedstawienia, w formie pisemnej, w ustalonym terminie, stanowiska w sprawie.

    Zgodnie z art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Ustawodawcza przed terminem rozprawy wydaje opinię o zawartych we wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny zarzutach co do niezgodności ustawy z przepisami konstytucyjnymi.

    Biuro Studiów i Ekspertyz - na zlecenie Biura Legislacyjnego obsługującego prace Komisji Ustawodawczej - sporządza opinie prawne, które ułatwić mają Komisji wydanie opinii o zarzutach co do niezgodności ustaw z przepisami Konstytucji RP. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz dotyczą wniosków, skarg konstytucyjnych i pytań prawnych kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego przez uprawnione podmioty.


Opinie prawne dot. wniosków skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego

Opinie dot. skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego skarg konstytucyjnych

Opinie dot. skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego pytań prawnych