Informacje - rok 2006

Nr 1184. Użycie sił zbrojnych w swietle hiszpańskiej ustawy o obronie narodowej, M. Mróz, I/06, s. 6.
Nr 1185. Kondycja sektora eksportowego na tle sytuacji polskiego handu zagranicznego w trzech pierwszych kwartałach 2005 r., Z. Wołodkiewicz-Donimirski, I/06, s.10.
Nr 1186. Opinia o projekcie budżetu państwa na 2006 r. w zakresie cz. 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz planu finansowego ZUS, Z. Szpringer, I/06, s. 3, (IP-109 G)
Nr 1187. Opinia o projekcie budżetu państwa na 2006 r. w zakresie planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Z. Szpringer, I/06, s. 4, (IP-109 G)
Nr 1188. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2006 r. w zakresie planu finansowego Funduszu Administracyjnego KRUS, J. Strzelecka, I/06. s. 2, (IP-109 G)
Nr 1189. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2006 r. w zakresie planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS, J. Strzelecka, I/06, s. 2, (IP-109 G)
Nr 1190. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 38 - Szkolnictwo Wyższe oraz części 83 - Rezerwy celowe w zakresie dot. Szkolnictwa wyższego, J. Adamiec, I/06, s. 2, (IP-109 G)
Nr 1191. Opinia w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2006 - cz. 29 Obrona Narodowa i innych części z wydatkami obronnymi oraz gospodarki pozabudżetowej, T. Augustyniak-Górna, I/06, s. 6, (IP-109 G)
Nr 1192. Analiza dochodów i wydatków w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej w projekcie budżetu państwa na rok 2006 w częściach: 32-Rolnictwo, 33-Rozwój wsi, 35-Rynki Rolne oraz w części 36-Skarb Państwa, D. Stankiewicz, I/06, s. 9, (IP-109 G)
Nr 1193. Opinia o planowanych dochodach i wydatkach budżetowych rolnictwa i gospodarki żywnościowej w projekcie budżetu na 2006 r. w części 83 - Rezerwy celowe, Części 85 - Budżety wojewodów oraz Planie Finansowym Cen-tralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, H. Rasz, I/06, s. 4, (IP-109 G)
Nr 1194. Opinia w sprawie projektu budżetu na 2006 r. w cz. 18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, U. Smołkowska, I/06, s. 3, (IP-109 G)
Nr 1195. Opinia w sprawie projektu budżetu na 2006 rok w części 36 - Skarb Państwa oraz w części 85 - Zbiorczy budżet wojewodów w zakresie działu 758 - Rożne rozliczenia (prywatyzacja), U. Smołkowska, I/06, s. 3, (IP-109 G)
Nr 1196. Opinia w sprawie projektu budżetu na 2006 r. w części 39 - Transport, K. Polarczyk, I/06, s. 6, (IP-109 G)
Nr 1197. Opinia w sprawie projektu budżetu na 2006 r. w części 26 - Łączność, K. Polarczyk, I/06, s. 3, (IP-109 G)
Nr 1198. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2006 r.: część 41 - Ministerstwo Środowiska, M. Gwiazdowicz, I/06, s. 3, (IP-109 G)
Nr 1199. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2006 r.: (1) część 83 - rezerwy celowe: pozycja 29, 40, 57, (2) część 85 - budżety wojewodów, w zakresie działów: 020 - Leśnictwo, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, M. Gwiazdowicz, I/06, s. 3, (IP-109 G)
Nr 1200. Opinia nt. projektu ustawy budżetowej na 2006 r. w części 22 - Gospodarka wodna, M. Sobolewski, I/06, s. 3, (IP-109 G)
Nr 1201. Ocena projektu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r., M. Sobolewski, I/06, s. 3, (IP-109 G)
Nr 1202. Nakłady na kulturę fizyczną i sport w projekcie budżetu 2006 r. po uwzględnieniu Autopoprawki Rządu (druk 20-A), Z. Szpringer, I/06, s. 4, (IP-109 G)
Nr 1203. Opinia o projekcie budżetu państwa na 2006 r. w cz. 45 - Sprawy Zagraniczne wraz z rezerwami celowymi poz. 55, 59, 60 i 62, Z. Szpringer, I/06, s. 3, (IP-109 G)
Nr 1204. Program pomocowy Unii Europejskiej TEMPUS, A. Zygierewicz, I/06, s. 6.
Nr 1205. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w wybranych parlamentach, M. Karłowski, I/06, s. 14.
Nr 1206. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 cz. 01 - Kancelaria Prezydenta, U. Smołkowska, (IP-109G)
Nr 1207. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2006 r. w zakresie części 02 - Kancelaria Sejmu, J. Strzelecka, (IP-109G)
Nr 1208. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 03 - Kancelaria Senatu, M. Dziubińska-Michalewicz, (IP-109G)
Nr 1209. Opinia w sprawie projektu budżetu na 2006 r. w części 4 - Sąd Najwyższy, K. Burak, (IP-109G)
Nr 1210. Opinia w sprawie projektu budżetu na 2006 r. w części 5 - Naczelny Sąd Administracyjny, K. Burak , (IP-109G)
Nr 1211. Opinia w sprawie projektu budżetu na 2006 r. w części 6 - Trybunał Konstytucyjny, K. Burak, (IP-109G)
Nr 1212. Opinia dot. projektu budżetu państwa na rok 2006 w części 07 - Najwyższa Izba Kontroli, M. Korolewska, (IP-109G)
Nr 1213. Opinia dot. projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich, M. Korolewska, (IP-109G)
Nr 1214. Opinia dot. projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, M. Korolewska, (IP-109G)
Nr 1215. Opinia dotycząca projektu budżetu na 2006 r. w cz. 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, U. Smołkowska, (IP-109G)
Nr 1216. Opinia w sprawie projektu budżetu na 2006 r. w części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze, K. Burak, (IP-109G)
Nr 1217. Opinia w sprawie projektu budżetu na 2006 r. w części 12 - Państwowa Inspekcja Pracy, B. Kłos , (IP-109G)
Nr 1218. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2006 r. w cz. 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Z. Szpringer, (IP-109G)
Nr 1219. Opinia w sprawie projektu budżetu na 2006 r. w części 14 - Rzecznik Praw Dziecka, K. Burak , (IP-109G)
Nr 1220. Opinia do projektu ustawy budżetowej na rok 2006 w części 17 - Administracja Publiczna i 43 - Wyznania religijne, K. Piotrowska-Marczak, (IP-109G)
Nr 1221. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok w cz. 23 - Integracja Europejska oraz w poz 10 rezerw celowych, Z. Szpringer, (IP-109G)
Nr 1222. Opinia dot. projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, M. Korolewska, (IP-109G)
Nr 1223. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 27 - Informatyzacja, J. Adamiec, (IP-109G)
Nr 1224. Opinia na temat projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 28 - Nauka oraz w zakresie dotyczącym Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, J. Adamiec, (IP-109G)
Nr 1225. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 30 - Oświata i Wychowanie wraz z rezerwami celowymi w zakresie dot. Oświaty oraz Funduszem im. Komisji Edukacji Narodowej, J. Adamiec, (IP-109G)
Nr 1226. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 38 - Szkolnictwo Wyższe oraz części 83 - Rezerwy celowe w zakresie dot. Szkolnictwa wyższego, J. Adamiec, (IP-109G)
Nr 1227. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 40 - Turystyka, J. Adamiec , (IP-109G)
Nr 1228. Opinia do projektu ustawy budżetowej na rok 2006 w cz. 42 - Sprawy wewnętrzne i cz. 85 w zakresie dochodów i wydatków Państwowej Straży Pożarnej i obrony cywilnej, K. Piotrowska-Marczak , (IP-109G)
Nr 1229 . Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 w części 47 - Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, A. Zygierewicz, (IP-109G)
Nr 1230. Opinia o projekcie budżetu państwa na 2006 r. w części - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, B. Kłos, (IP-109G)
Nr 1231. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 w części 49 - Urząd Zamówień Publicznych, A. Zygierewicz, (IP-109G)
Nr 1232. Ocena dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2006 r. Część 50 - Urząd Regulacji Energetyki, Jacek Krzak, (IP-109G)
Nr 1233. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 51 - Urząd Służby Cywilnej, J. Adamiec , (IP-109G)
Nr 1234. Opinia w sprawie projektu budżetu na 2006 r. w części 53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, K. Burak, (IP-109G)
Nr 1235. Opinia do projektu budżetu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na rok 2006 cz. 54, K. Piotrowska-Marczak, (IP-109G)
Nr 1236. Opinia w sprawie projektu budżetu na rok 2006 w części 58 - Główny Urząd Statystyczn, U. Smołkowska, (IP-109G)
Nr 1237. Opinia w sprawie projektu budżetu na 2006 r. w części 60 - Wyższy Urząd Górniczy, K. Polarczyk , (IP-109G)
Nr 1238. Ocena dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2006 r. Część 69 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Jacek Krzak, (IP-109G)
Nr 1239. Opinia w sprawie projektu budżetu na 2006 r. w części 71 - Urząd Transportu Kolejowego, K. Polarczyk , (IP-109G)
Nr 1240. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2006 r. w cz. 75 - Rządowe Centrum Legislacji, Z. Szpringer, (IP-109G)
Nr 1241. Opinia dot. Projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, M. Korolewska, (IP-109G)
Nr 1242. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, D. Stankiewicz, I/06, s. 10.
Nr 1243. Reforma sektora cukrowniczego w Unii Europejskiej, D. Stankiewicz, I/06, s. 14.
Nr 1244. Francuski Centralny Urząd do spraw Zapobiegania Korupcji, R. Tymiński, I/06, s. 6.
Nr 1245. Odpłatność za świadczenia zdrowotne w wybranych krajach, M. Dziubińska-Michalewicz, II/06, s. 10.
Nr 1246. Internet w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, A. Zygierewicz, II/06, s. 18.
Nr 1247. Ratownictwo medyczne, G. Ciura, II/06, s. 4.
Nr 1248. Ochrona przydroznych drzew, M. Gwiazdowicz, II/06, s. 10.
Nr 1249. Modele polityki społecznej. Kierunki zmian polityki społecznej w Polsce, E. Karpowicz, (IP-111S)
Nr 1250. Aktywna polityka państwa na rynku pracy, J. Osiecka-Chojnacka, (IP-111S)
Nr 1251. Polityka państwa wobec rodziny, B. Kłos, J. Szymańczak, (IP-111S)
Nr 1252. Pomoc społeczna, G. Ciura, (IP-111S)
Aneks do Informacji nr 1249-1252, M. Dziubińska-Michalewicz, (IP-111S)
Nr 1253. Komputeryzacja szkolnictwa, J. Osiecka-Chojnacka, III/06, s. 20.
Nr 1254. Program Unii Europejskiej Grundtvig, A. Zygierewicz, III/06, s. 10.
Nr 1255. Pogorszenie w 2005 r. kondycji małych i średnich eksporterów i ich perspektywy na rok 2006, Z. Wołodkiewicz-Donimirski, III/06, s. 10.
Nr 1256. System opieki zdrowotnej w Australii, M. Dziubińska-Michalewicz, III/06, s. 8.
Nr 1257. Pomoc publiczna dla sektora transportu morskiego w Irlandii, M. Karłowski, III/06, s. 8.
Nr 1258. Obszary metropolitalne w Polsce, Holandii i Hiszpanii, A. Zygierewicz, III/06, s. 18.
Poprzedni rok Powrót