KONFERENCJE I SEMINARIA

1) Restytuowanie komunalnych kas oszczędności w polskim systemie prawnym, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1993, s. 82.
2) Dwa lata umowy stowarzyszeniowej Polska - Wspólnoty Europejskie, materiały z seminarium dla posłów Sejmu II kadencji, Biuro Studiów Ekspertyz, Warszawa 1994, s. 222.
3) Ochrona pracy a przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce, materiały z konferencji dla posłów Sejmu II kadencji z 19 V 1994 r., BSE KS, Warszawa 1994, s. 262.
4) Rola i zadania kontroli skarbowej w wybranych krajach zachodnich, materiały z seminarium dla posłów Sejmu II kadencji z 7 V 1994 r., BSE KS, Warszawa 1994, s. 152.
5) Transport a ochrona środowiska, materiały z seminarium dla posłów Sejmu II kadencji z 27 IX 1994 r., BSE KS, Warszawa 1994, s. 430.
6) Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, materiały z konferencji dla posłów Sejmu II kadencji z 19 X 1994 r., BSE KS, Warszawa 1994, s. 150.
7) Status Banku Centralnego - Doświadczenia i perspektywy, materiały z konferencji dla posłów Sejmu II kadencji z 29 XI 1994 r., BSE KS, Warszawa 1995, s. 339.
8) Od Lucerny do Sofii. Przygotowania i realizacja Programu działań na rzecz ochrony środowiska dla Europy Środkowej i Wschodniej, BSE KS Warszawa 1995, s. 165
9) Perspektywy poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. BSE KS Warszawa 1995.
10) Problemy ochrony środowiska w procesie przekształceń własnościowych. BSE KS Warszawa 1996.
11) Prawo Wodne, BSE KS Warszawa 1996.
12) Edukacja a rynek pracy. BSE KS Warszawa 1996.
13) Gospodarka odpadami niebezpiecznymi 1997
14) Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej 1997
15) 1(15)98, VIII/98, s.212, Organizacja rynków rolnych w aspekcie prawnym, organizacyjnym i finansowym.
16) 2(16)98, X/98, s.219, Dziecko jako konsument - zagrożenia i ochrona.
17) 3(17)98, IX/98, s. 248, Działalność polskich organizacji rolniczych.
18) 4(18)98, XII/98, s. 200, W poszukiwaniu działań na rzecz poprawy polskiej piłki nożnej.
19) 1(19)99, I/99, s. 119, Finansowanie rolnictwa polskiego ze środków budżetowych.
20) 2(20)99, II/99, s. 212, Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.
21) 3(21)99, III/99, s. 236, Absorpcja unijnych środków finansowych dla rolnictwa polskiego.
22) 4(22)99, VI/99, s. 175, Perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.
23) 5(23)99, VI/99, s.91, Reforma opodatkowania nieruchomości.
24) 6(24)99, VI/99, s. 146, Metody oceny standardowych potrzeb wydatkowych samorządu.
25) 7(25)99, VIII/99, s. 65, Podstawy polityki rozwoju regionalnego w Polsce.
26) 8(26)99, X/99, s. 97, Zwiększenie aktywności ruchowej społeczeństwa. Realizacja 1 celu Narodowego Programu Zdrowia.
27) 9(27)99, XII/99, s. 168, Metody rozwiązywania dylematów bioetyki.
28) 10(28)99, XII/99, s. 162, Jaki samorząd gospodarczy?
29) 1(29)2000, I/00, s. 209, Modele szkolnictwa wyższego.
30) 2(30)2000, II/00, s. 208, Rolnicze gospodarstwo rodzinne.
31) 3(31)2000, III/00, s. 142, Ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeń.
32) 4(32)2000, VI/00, s. 163, Seniorzy w polskim społeczeństwie.
33) 5(33)2000, VIII/00, s. 105, Nauka - Gospodarka - Nowe Technologie.
34) 6(34)2000, IX/00, s. 107, Finansowanie partii politycznych.
35) 7(35)2000, IX/00, s. 242, Wychowawcza rola współczesnej szkoły.
36) 8(36)2000, X/00, s. 129, Rodzina sercem demokracji lokalnej.
37) 9(37)2000, X/00, s. 82, Spółdzielczość rolna we Francji.
38) 10(38)2000, XII/00, s. 192, Polska a euro.
39) 11(39)2000, I/01, s.135, Rola mediów w kampanii wyborczej.
40) 1(40)2001, I/01, s. 119, W trosce o wychowanie małego dziecka.
41) 2(41)2001, VII/01, s. 152, Środowisko i rozwój. Z czym wkraczamy w XXI wiek?
42) 3(42)2001, IX/01, s. 184, Lokalna polityka społeczna.
43) 4(43)2001, XI/01, s. 146, Szkolnictwo wyższe wobec wyzwań integracji europejskiej
44) 1(44)2002, VIII/02, s. 168, Przyszłość kształcenia podyplomowego lekarzy.
45) 1(45)2003, II/03, s. 92, Kategorie i instrumenty interwencji państwa w sytuacji ubóstwa. Czym jest minimum socjalne?
46) 2(46)2003, IV/03, s. 214, Raport o szkolnictwie wyższym. Diagnoza stanu i strategia rozwoju
47) 3(47)2003, IV/03, s. 61, Dzieci bez przyszłości
48) 4(48)2003, IX/03, s. 198, Mediacja w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
49) 5(49)2003, IX/03, s. 225, Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce
50) 6(50)2003, IX/03, s.87, Czy w polskiej szkole jest bezpiecznie?
51) 7(51)2003, X/03, s.185, Kurator w społeczeństwie obywatelskim
52) 8(52)2003, X/03, s. 99, Kobiety w gremiach decyzyjnych
53) 9(53)2003, XII/03, s. 97, Zasady rekomendowania przedstawicieli Polski do struktur UE
54) 10(54)2003, XII/03, s. 127, Prawa człowieka - osób zażywających narkotyki i zakażonych HIV
55) 1(55)2004, V/04, s. 205, Gospaodarka odpadami opakowaniowymi
56) 2(56)2004, V/04, s. 205, Handel ludźmi - zapobieganie i ściganie
57) 1(57)2005, I/05, s. 136, Kultura fizyczna i sport w zadaniach samorządów terytorialnych
58) 2(58)2005, II/05, s. 106, Ekologiczna reforma fiskalna
59) 3(59)2005, V/05, s. 107, Gospodarka a nauka
60) 4(60)2005, X/05, s.178, Konferencja zamykająca program "Handel ludźmi - zapobieganie i ściganie. Projekt szkoleniowy"


Powrót do strony Publikacji