RAPORTY

Rok 1991
Nr 1. Wyniki konsultacji społecznej senackiego projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego, T. Krynicka, E. Sierzputowska, J. Osiecka, czerwiec 1991, s. 41.
Nr 2. Sejm w opinii społecznej (komunikat z badań - cz.I), E. Karpowicz, K. Lelińska, sierpień 1991, s. 10.
Nr 3. Sejm w opinii społecznej (komunikat z badań - cz.II), E. Karpowicz, K. Lelińska, wrzesień 1991, s. 15.
Nr 4. Percepcja Sejmu X kadencji, E. Karpowicz, K. Lelińska, listopad 1991, s. 43.
Nr 5. Hiszpańska droga do demokratycznej konstytucji, M. Mróz, listopad 1991, s. 33.
Nr 6. Przemiany ustrojowe w świadomości społecznej, E. Karpowicz, K. Lelińska, grudzień 1991, s. 37.
Nr 7. Najważniejsze instytucje życia społecznego w badaniach rankingowych (lata 1981- 1991), E. Sierzputowska, grudzień 1991, s. 43.
Nr 8. Regulowanie wzrostu środków płacowych - próba oceny rozwiązań zastosowanych w 1991 roku, A. Maliszewska, grudzień 1991, s. 13.

Rok 1992
Nr 9. Spożycie alkoholu w Polsce 1989-1990, D. Andrejew-Frączek, styczeń 1992, s. 5.
Nr 10. Ekonomiczne programy partii wywodzących się z dawnej opozycji węgierskiej, L. Małecki, styczeń 1992, s. 17.
Nr 11. Programy ekonomiczne głównych partii wywodzących się z dawnej opozycji czechosłowackiej, J. Adamiec, styczeń 1992, s. 17.
Nr 12. Koncepcje polityki społecznej w Polsce 1989-1991, pod redakcją J. Hrynkiewicz, styczeń 1992, s. 108.
Nr 13. Pracownicy państwowych przedsiębiorstw a związki zawodowe, W. Widera, luty 1992, s. 15.
Nr 14. Świadomość ekonomiczna pracowników przedsiębiorstw państwowych raport z badań, W. Widera, luty 1992, s. 10.
Nr 15. Po wyborach. Społeczne oczekiwania wobec Sejmu, E. Karpowicz, K. Lelińska, luty 1992, s. 59.
Nr 16. Promieniotwórcze skażenie wód kopalnianych, J. Baurski, marzec 1992, s. 12.
Nr 17. Procesy integracyjne w Europie Zachodniej a polska polityka przemysłowa, J. Głowacki, kwiecień 1992, s. 24.
Nr 18. Ubóstwo w Polsce w 1992 roku, J. Hrynkiewicz, E. Sierzputowska, maj 1992, s. 16.
Nr 19. Narkomania w Polsce, D. Andrejew-Frączek, czerwiec 1992, s. 25.
Nr 20. Działacze związkowi, pracownicy przedsiębiorstw państwowych o sobie i swoich związkach, W. Widera, lipiec 1992, s. 10.
Nr 21. Świadomość ekonomiczna działaczy związkowych z przedsiębiorstw państwowych, W. Widera, lipiec 1992, s. 6.
Nr 22. Struktura narodowościowa Polski i polityka wobec mniejszości w latach 1989- 1992, S. Łodziński, lipiec 1992, s. 21.
Nr 23. Sprawowanie mandatu poselskiego w ocenie posłów na Sejm X kadencji, E. Karpowicz, lipiec 1992, s. 23.
Nr 24. Sejm X kadencji w opiniach posłów, K. Lelińska, sierpień 1992, s. 24.
Nr 25. Ubezpieczenia społeczne w Polsce. Generalne problemy i zakres koniecznych reform, J. Hrynkiewicz, T. Krynicka, wrzesień 1992, s. 21.
Nr 26. Drugi obieg w gospodarce polskiej, J. Jeziorski, listopad 1992, s. 21.
Nr 27. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w Polsce, M. Wiśnicka-Hińcza, listopad 1992, s. 13.
Nr 28. Ilościowa analiza projektów ustaw (I Kadencja Sejmu RP - stan na dzień 30.X.1992 r.), Zespół Opinii Prawnych, listopad 1992, s. 14.
Nr 29. Aktywność społeczno-polityczna mniejszości narodowych, S. Łodziński, listopad 1992, s. 28.
Nr 30. Rozpowszechnienie używania tytoniu w Polsce jego skutki, D. Andrejew- Frączek, grudzień 1992, s. 13.
Nr 31. Rankingi popularności polityków. Wartość poznawcza znaczenie propagandowe, J. Osiecka, grudzień 1992, s. 11.
Nr 32. Problemy mieszkaniowe w opinii publicznej, E. Sierzputowska, grudzień 1992, s. 23.

Rok 1993
Nr 33. Parlament Republiki Estońskiej, M. Mróz, styczeń 1993, s. 23.
Nr 34. Założenia i główne kierunki nowelizacji ustawy z 31 lipca 1985 o obowiązkach i prawach posła, J. Lang, J. Mordwiłko, W. Muszalski, luty 1993, s. 7.
Nr 35. Liberalizacja cen, publiczna kontrola rynku i ochrona konsumentów we Francji, W. B. Sztyber, luty 1993, s. 16.
Nr 36. Rada Najwyższa Białorusi, E. Toczek, luty 1993, s. 21.
Nr 37. Interpelacje i zapytania w świetle prawa poselskiego wybranych państw europejskich, J. M. Karolczak, J. Mordwiłko, marzec 1993, s. 12.
Nr 38. Tezy do dyskusji nad społecznym programem mieszkaniowym, W. Nieciuński, J. Supińska, M. Wiśnicka-Hińcza, marzec 1993, s. 30.
Nr 39. Ilościowa analiza projektów ustaw, I Kadencja Sejmu RP, Zespół Opinii Prawnych, kwiecień 1993, s. 17.
Nr 40. Obraz Sejmu w wydaniu "Wiadomości" TV - luty 1993 r., J. Osiecka, E. Sierzputowska, kwiecień 1993, s. 17.
Nr 41. Rozporządzenie z mocą ustawy (na tle "Małej Konstytucji" z 17.X.1992 r.), L. Garlicki, kwiecień 1993, s. 23.
Nr 42. Kształtowanie się Wspólnoty Niepodległych Państw: obawy nadzieje, E. Toczek, maj 1993, s. 18.
Nr 43. Współpraca nadgraniczna w strefie Morza Bałtyckiego, (aspekty polityczne,gospodarcze i prawne), Z. Galicki, J. Jeziorski, maj 1993, s. 18.
Nr 44. Rada Najwyższa Republiki Łotewskiej, D. Łukasz, maj 1993, s. 20.
Nr 45. Uwarunkowania demograficzne polityki społecznej w Polsce w latach 1990-2010, J. Hrynkiewicz, maj 1993, s. 16.
Nr 46. Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony środowiska naturalnego Bałtyku, E. Berkowska, H. Rasz, M. Sobolewski, D. Stankiewicz, czerwiec 1993, s. 24.
Nr 47. Obraz Sejmu w programach informacyjnych: "Wiadomości", "Wiadomości wieczorne" i "Panorama", T. Krynicka, J. Osiecka, E. Sierzputowska, czerwiec 1993, s. 25.
Nr 48. Ilościowa analiza projektów ustaw. I kadencja Sejmu RP, Zespół Opinii Prawnych, sierpień 1993, s. 40.
Nr 49. Parlament Litwy, S. Łodziński, październik 1993, s. 22.
Nr 50. Kredytowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, W. Wojnowska- Ciodyk, październik 1993, s. 12.
Nr 51. Aspekty ekonomiczne trzeciego rozszerzenia Wspólnot Europejskich. Możliwości porównań z sytuacją Polski, J. Adamiec, październik 1993, s. 14.
Nr 52. System bankowy w procesie transformacji, J. Żyżyński, listopad 1993, s. 21.
Nr 53. Dzienniki telewizyjne po wyborach parlamentarnych, E. Sierzputowska, grudzień 1993, s. 19.
Nr 54. Wybrane problemy regulacji prawnej przestępczości gospodarczej, Z. Monkiewicz, Z. Nizińska, grudzień 1993, s. 29.

Rok 1994
Nr 55. Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych w latach 1989-1993 na tle rozwiązań prawnych obowiązujących w państwach europejskich i regulacji przygotowywanych w ramach prac Rady Europy, S. Łodziński, styczeń 1994, s. 23.
Nr 56. Przebieg i główne wnioski z dyskusji nad programem mieszkaniowym, J. Supińska-Modzelewska, luty 1994, s. 16.
Nr 57. Próby rozwiązywania kwestii mieszkaniowej w dwudziestoleciu międzywojennym - podstawowe kierunki działań, B. Petz, luty 1994, s. 8.
Nr 58. Sejm w opiniach społeczeństwa w latach 1989-1993, E. Karpowicz, luty 1994, s. 17.
Nr 59. Nastroje społeczne w latach 1989-1994, E. Sierzputowska, czerwiec 1994, s. 39.
Nr 60. Opodatkowanie dochodów z kapitału, giełdy w krajach zachodnich i w Polsce, J. Żyżyński, luty 1994, s. 12.
Nr 61. Przemysł tytoniowy a zagadnienie monopolu państwowego, E. Czerwińska, A. Koronowski, D. Stankiewicz, lipiec 1994, s. 21.
Nr 62. Problemy ustrojowe i gospodarcze Ukrainy, E. Toczek, sierpień 1994, s. 13.
Nr 63. Kondycja finansowa przedsiębiorstw w Polsce, E. Czerwińska, wrzesień 1994, s. 24.
Nr 64. Bezpieczeństwo europejskie w polskiej perspektywie. Podstawowe koncepcje i uwarunkowania, M. Mróz, wrzesień 1994, s. 25.
Nr 65. Analiza projektów ustaw będących przedmiotem prac sejmowych (do dnia 6.09.1994 r.), J. Konecka-Dobrowolska, październik 1994, s. 30.
Nr 66. Migracje zagraniczne w Polsce rozmiary, struktura, problemy prawne i społeczne, S. Łodziński, grudzień 1994, s. 38.
Nr 67. Prawno-międzynarodowa ochrona uchodźców a polskie prawo wewnętrzne, Z. Galicki, grudzień 1994, s. 17.

Rok 1995
Nr 68. Rynek pracy w Polsce, E. Czerwińska, styczeń 1995, s. 27.
Nr 69. System Parlamentarny Federacji Rosyjskiej, E. Toczek, luty 1995, s. 50.
Nr 70. Zasady mierzenia inflacji, J. Żyżyński marzec, 1995 s. 22.
Nr 71. Podatki dochodowe w krajach zachodnich a podatki w Polsce, J. Żyżyński kwiecień 1995, s. 19.
Nr 72. Bezrobocie wśród młodzieży, B. Kłos kwiecień 1995 s. 38.
Nr 73. Bezrobocie w rolnictwie indywidualnym, J. Strzelecka, kwiecień 1995, s. 19.
Nr 74. Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie CFE, M.Mróz, maj 1995, s. 35.
Nr 75. Opinie o przestrzeganiu prawa w życiu publicznym w świetle badań sondażowych, J. Osiecka lipiec 1995, s. 20.
Nr 76. Analiza wydatków ze środków Funduszu Pracy w 1994 r., J. Strzelecka lipiec 1995, s. 30.
Nr 77. Porozumienia z Schengen (Postanowienia Układu z Schengen i Konwencji Wykonawczej, problemy wprowadzania ich w życie, znaczenie dla Polski), S. Łodziński sierpień 1995, s. 36.
Nr 78. Struktura organizacyjna ochrony środowiska, M. Sobolewski, E. Taylor.
Nr 79. Instytucje wymiaru sprawiedliwości w opinii publicznej, J. Osiecka wrzesień 1995, s. 17.
Nr 80. Opinia o przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 5 września 1995 r. raportu z wykonania działań dostosowujących polską gospodarkę oraz system prawny do wymagań Układu Europejskiego, listopad 1995, s. 90.
Nr 81. Dodatnia stopa procentowa a problem spłat wieloletniego kredytu bankowego w warunkach wysokiej inflacji, J Żyżyński listopad 1995, s. 46.

Rok 1996
Nr 82. Wariant reformy bankowej oparty na prawodawstwie okresu międzywojennego z uwzględnieniem europejskich dyrektyw bankowych, W. Rutkowski luty 1996, s. 87.
Nr 83. Standardy międzynarodowe ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych (ONZ, KBWE, Rada Europy) a polski system prawny, S. Łodziński luty 1996, s. 31.
Nr 84. Immunitet parlamentarny (refleksje na tle praktyki), J. Mordwiłko, marzec 1996
Nr 85. Polska na tle krajów Unii Europejskiej i krajów kandydujących do Unii, K. Polarczyk kwiecień 1996, s. 47.
Nr 86. Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia, Z. Szpringer maj 1996, s. 40.
Nr 87. Tryb pilny w świetle przepisów Małej Konstytucji i Regulaminu Sejmu, W. Odrowąż-Sypniewski maj 1996, s. 30.
Nr 88. Zmiany struktury rzeczowej i rozwiązań systemowych w polskim handlu wewnętrznym w perspektywie 2000 roku, E. Zawadzki maj 1996, s. 25.
Nr 89. Wzrost rezerw walutowych w Polsce - źródła, sterylizacja, ograniczanie, A. Koronowski, czerwiec 1996, s. 13.
Nr 90. Wyniki sondaży opinii publicznej o prawnej dopuszczalności przerywania ciąży w latach 1989-1996, (praca zbiorowa) czerwiec 1996, s. 39.
Nr 91. System budżetowy we Francji, w Niemczech i w Polsce - wybrane zagadnienia, J. Marczakowska-Proczka lipiec 1996, s. 24.
Nr 92. Odmowa służby wojskowej ze względu na przekonania i służba zastępcza w ustawodawstwie wybranych państw europejskich (Niemcy, Francja, Hiszpania), M. Mróz sierpień 1996, s. 23.
Nr 93. Opinia o raporcie sporządzonym przez Urząd Rady Ministrów z wykonania działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny do wymagań układu Europejskiego oraz przyszłego członkowstwa w Unii Europejskiej w 1995 r., listopad 1993, s. 146.
Nr 94. Środki publiczne w finansowaniu społecznego budownictwa mieszkaniowego w wybranych krajach Europy Zachodniej, E. Zawadzki październik 1996, s. 29.
Nr 95. Rodziny zastępcze, J. Szymańczak październik 1996, s. 18.
Nr 96. Zakres rynku finansowego i nadzoru państwa nad jego funkcjonowaniem w krajach o gospodarce rynkowej, C. Kosikowski, L. Góral październik 1996, s. 15.
Nr 98. Finanse sektora publicznego i uwarunkowania makroekonomiczne. Porównania międzynarodowe, K. Polarczyk listopad 1996
Nr 99. Polska na tle krajów OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) według danych statystycznych dostępnych w październiku 1996 r., K. Polarczyk listopad 1996 s. 77.
Nr 100. Analiza projektów ustaw Sejmu II kadencji - stan na dzień 30.06.1996 r., W. Odrowąż-Sypniewski, D. Chrzanowski listopad 1996 s. 69.

Rok 1997
Nr 101. Płaca minimalna i minimalny dochód gwarantowany w wybranych krajach Unii Europejskiej, M. Dziubińska-Michalewicz, III/97, s. 30
Nr 102. Regulacje dotyczące etyki zawodowej w parlamentach Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, D. Łukasz, III/97 s.38
Nr 103. Eksport budownictwa z Polski w latach dziewięćdziesiątych, E. Zawadzki, IV/97, s.22
Nr 104. Rola środków publicznych w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego w Niemczech, E. Zawadzki, IV/97, s.30
Nr 105. Europejska Unia Monetarna. Perspektywy i szanse dla Polski, W. Rutkowski, V/97, s.22
Nr 106. Polityka społeczna w procesie integracji Europy Zachodniej, B. Kłos, V/97, s.22
Nr 107. Polityka przemysłowa, E. Czerwińska, V/97, s.26
Nr 108. Systemy emerytalne w wybranych krajach Europy: Szwecji, Wielkiej Brytanii, RFN, M. Dziubińska - Michalewicz, V/97, s.22
Nr 109. Gospodarka i bilans militarny NATO i Polska na tle świata, K. Polarczyk, V/97, s.64
Nr 110. Stan i kierunki rozwoju budownictwa w Polsce do 2000 r., E. Zawadzki, V/97, s.28
Nr 111. Świadczenia na rzecz rodziny a latach 1990-1996, B. Kłos, J. Szymańczak, VI/97, s.34
Nr 112. Gospodarka terenami pod budownictwo mieszkaniowe, E.Zawadzki, VII/97, s.31
Nr 113. Tryb uchwalania ustaw przez Sejm w świetle nowej Konstytucji i Regulaminu Sejmu, A. Szmyt, X/97, s.26
Nr 114. Status prawny posła i senatora, J. Mordwiłko, X/97, s.14
Nr 115. Prawa socjalne posłów, I. Galińska-Rączy, X/97, s.17
Nr 116. Sankcje podatkowe, H. Dzwonkowski, X/97, s. 25
Nr 117. Zasilanie gmin z pozagminnych środków publicznych, T. Augustyniak-Górna, XI/97, s.13
Nr 118. Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych - polityka i współpraca międzynarodowa, M. Sobolewski, XI/97, s.42
Nr 119. Gospodarka i bilans militarny. Polska na tle krajów NATO i Europy według danych statystycznych dostępnych we wrześniu 1997 K. Polarczyk, X/97, s. 100
Nr 120. Zagadnienia wzrostu gospodarczego Polski w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej, E. Czerwińska, XII/97, s.26

Rok 1998
Nr 121. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko w Polsce oraz w Unii Europejskiej, M. Gwiazdowicz, I/98, s. 16
Nr 122. Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa a wyzwania dla krajów CEFTA, E. Zawadzki, I/98, s. 37
Nr 123. Opinie o posłach, E. Karpowicz, II/98, s. 11
Nr 124. Opinie o Sejmie, E. Karpowicz, II/98, s. 27
Nr 125. Sejm jako reprezentant interesów społecznych w świetle sondaży opinii publicznej, J. Osiecka, II/98, s. 19
Nr 126. Rola i kompetencje parlamentu polskiego w procesie integracji europejskiej, C. Mik, M. Nowakowski, B. Pawłowski, II/98, s. 7
Nr 127. Funkcja prawodawcza i kontrolna parlamentów krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej - analiza porównawcza, D. Olejniczak, II/98, s.7
Nr 128. Mechanizm promocji oficerów zawodowych w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii - jako przykładowych państw NATO - a odpowiednie przepisy w Polsce, M. Mróz, III/98, s. 41
Nr 129. Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu II kadencji, D. Chrzanowski, W. Odrowąż-Sypniewski, III/98, s. 81
Nr 130. Parlamenty państw świata w statystyce, K. Polarczyk, III/98, s. 41
Nr 131. Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój budownictwa w Polsce, E. Zawadzki, III/98, s. 20
Nr 132. PHARE - program pomocy finansowej Unii Europejskiej dla krajów Europy środkowo-wschodniej, J. Jeziorski, III/98, s. 26
Nr 133. Samorząd gospodarczy, B. Pawłowski, P. Krawczyk, IV/98, s. 19
Nr 134. Sytuacja finansowa polskich małych i średnich eksporterów w latach 1995-1997, Z. Wołodkiewicz-Donimirski, IV/98, s.23
Nr 135. Systemy zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach (Szwecji, Chile i Argentynie), M. Dziubińska - Michalewicz, V/98, s.26
Nr 136. Ocena nowego publicznego prawa bankowego w Polsce, C. Kosikowski, V/98, s.7,
Nr 137 Centralizacja finansów publicznych - Polska na tle świata i Europy, K. Polarczyk, V/98, s.33
Nr 138. Wielkość i struktura rynku budowlanego w Polsce do 2010 a inwestycje zagraniczne, E. Zawadzki, VI/98, s.43,
Nr 139. Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o finansach publicznych, C. Kosikowski, VI/98, s.6, IP - 80 P
Nr 140. Opinia w sprawie projektu ustawy o finansach publicznych, K. Piotrowska-Marczak, VI/98, s.4, IP - 80 P
Nr 141. Wstępne uwagi do projektu ustawy o finansach publicznych, A. Młynarska-Wichtowska, Z. Szpringer, P. Zołoteńki, VI/98, s.8, IP - 80P
Nr 142. Uwagi do projektu ustawy o finansach publicznych, T. Augustyniak-Górna, VI/98, s.9, IP - 80 P
Nr 143. Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, C. Kosikowski, VI/98, s. 4, IP - 81 P,
Nr 144. Opinia o projekcie ustawy o dochodach jednostek terytorialnych, K. Piotrowska-Marczak, VI/98, s.4, IP - 81 P,
Nr 145. Okresy przejściowe w Traktatach o przystąpieniu do Unii Europejskiej - wybrane przykłady: Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, B. Jackiewicz, D. Olejniczak, B. Pawłowski, M. Nowakowski, VI/98, s.31,
Nr 146. Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój budownictwa w Polsce, E. Zawadzki, VIII/98, s. 39
Nr 147. Problemy polityki migracyjnej Polski w latach 1989-1998 (czerwiec) a nowa ustawa o cudzoziemcach, S. Łodziński, VII/98, s.35, IP - 84 S
Nr 148. Ile kosztuje rozszerzenie NATO? Przegląd szacunków, M. Mróz, VII/98, s.40
Nr 149. Traktatowe podstawy NATO, Marcin Mróz, XI/98, s. 18.
Nr 150. Porównania międzynarodowe finansów sektora publicznego, K. Polarczyk, XI/98, s. 75. streszczenie
Nr 151. Poczucie zagrożenia przestępczością oraz społeczne opinie o policji w świetle sondaży opinii publicznej, J. Osiecka, XI/98, s. 28.

Rok 1999
Nr 152. Drugie izby parlamentów i ich rola w ustawodawstwie,Paweł Sarnecki,V/99, s. 14.
Nr 153. Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu III kadencji - 20 października 1997 - 20 października 1998r, D. Chrzanowski, P. Radziewicz, W. Odrowąż-Sypniewski, II/99, s. 66.
Nr 154. Eksport usług budowlanych z Polski do Niemiec, E. Zawadzki, IV/99, s. 23.
Nr 155. Reforma systemu opodatkowania nieruchomości, L. Etel, IV/99, s. 11.
Nr 156. Opinia publiczna o integracji europejskiej - wyzwania dla polityki informacyjnej państwa, J. Osiecka, VI/99, s. 23, IP - 88 S.
Nr 157. Import usług budowlanych przedsiębiorstw zagranicznych oraz spółek z kapitałem zagranicznym w latach 1995 - 1997, E. Zawadzki, VI/99, s. 18.
Nr 158. Opinia publiczna o rozszerzeniu Unii Europejskiej - poglądy społeczeństw państw zachodnich, E. Karpowicz, VI/99, s. 18, IP - 88 S.
Nr 159. NATO w świecie, Polska w NATO. Porównania międzynarodowe sytuacji społeczno - gospodarczej i militarnej, K. Polarczyk, VI/99, s. 148.
Nr 160. Kondycja finansowa małych i średnich eksporterów w Polsce w latach 1995 - 1998, Z. Wołodkiewicz-Donimirski, VI/99, s. 30.
Nr 161. Opinie na temat Narodowego Programu Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej - przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 4 maja 1999r., (praca zbiorowa), VII/99, s. 91.
Nr 162. Kierunki działań Unii Europejskiej w sektorze leśnym, M. Gwiazdowicz, VII/99, s. 21.
Nr 163. Wpływ reformy sytemu ubezpieczeń społecznych na rynki finansowe w Polsce, A. Barańska, X/99, s.14
Nr 164. Analiza programów modernizacyjnych miejskich zasobów mieszkaniowych i użyteczności publicznej, E. Zawadzki, X/99, s.22
Nr 165. Analiza statystyczna edukacji Polska na tle innych krajów, K. Polarczyk, X/99, s.120
Nr 166. Praca więźniów w wybranych krajach Europy i Ameryki Północnej, I. Budzyńska, X/99, s.18
Nr 167. Lobbing we współczesnym świecie - zarys uwarunkowań prawnych i działań praktycznych, E. Karpowicz, XI/99, s.21
Nr 168. Systemy ubezpieczeń zdrowotnych w wybranych krajach Unii Europejskiej - Francji, RFN, Szwecji, Wielkiej Brytanii, M. Dziubińska - Michalewicz, XII/99, s. 14.

Rok 2000
Nr 169. Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu III kadencji, 20 października 1997 r.- 20 października 1999 r. , I/00, s. 73.
Nr 170. Standardy ochrony informacji osobistych w postępowaniu sprawdzającym wobec osób mających dostęp do informacji niejawnych: niemiecka ustawa o weryfikacji gwarancji bezpieczeństwa a polska ustawa o ochronie informacji niejawnych, M. Mróz, II/00, s. 17.
Nr 171. Dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej - luty 2000. Ustawy uchwalone i ustawy, które należy uchwalić w ramach dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego w perspektywie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, B. Jackiewicz, M.J. Nowakowski, D. Olejniczak, II/00, s. 49.
Nr 172. Uwagi na temat partii politycznych i ich osobowości prawnej w świetle Konstytucji i ustawy o partiach politycznych, M. Zubik, II/00, s. 12
Nr 173. Propozycje zmian obowiązującej konstrukcji opłaty skarbowej, L. Etel, G. Liszewski, III/00, s. 35.
Nr 174. Folketing a Unia Europejska. Rola i kompetencje Komisji Spraw Europejskich w duńskim parlamencie, B. Jackiewicz, III/00, s. 13.
Nr 175. Poziom konkurencyjności polskiego budownictwa na tle budownictwa w krajach UE i w krajach CEFTA, E. Zawadzki, IV/00, s. 31
Nr 176. Opinie na temat "Raportu z realizacji w 1999 r. Narodowego programu przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej" - podjętego przez Radę Ministrów w dn. 4 kwietnia 2000 r. (praca zbiorowa), V/00, s. 95.
Nr 177. Opinie na temat "Narodowego programu przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej" przyjętego przez Radę Ministrów w dn. 26 kwietnia 2000 r. (pr. zbiorowa), VI/00, 83.
Nr 178. Transport kolejowy w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju - omówienie Druków Sejmowych nr 674 i 1368, P. Robak, VI/00, s. 41.
Nr 179. Handel zagraniczny Unii Europejskiej w latach 1990 - 1999. Pozycja Polski, Z. Wołodkiewicz-Donimirski, VII/00, s. 4.
Nr 180. Sektor finansów publicznych w krajach OECD, K. Polarczyk, VIII/00, s. 109.
Nr 181. Przemoc w rodzinie. Zarys problematyki, J. Szymańczak, IX/00, s. 16.
Nr 182. Budżet państwa i prawo budżetowe - ujęcie prawno-historyczne, M. Zubik, A. Perłakowski, XI/00, s.22.
Nr 183. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (CFSP) a europejska tożsamość w zakresie bezpieczeństwa i obronności(ESDI), M. Mróz, XII/00, s.11 IP-93M
Nr 184. Wiek emerytalny i sposób obliczania emerytury w bazowych systemach emerytalnych krajów UE, M. Dziubińska-Michalewicz, B. Kłos, XII/00, s.9
Nr 185. Modele systemów policyjnych oraz zmiany w organizacji policji w wybranych państwach, I. Budzyńska, XII/00, s.19.
Nr 186. Europejski rynek budowlany, E. Zawadzki, XII/00, s. 49

Rok 2001
Nr 187. Obecność problematyki unijnej i integracyjnej w telewizji publicznej i komercyjnej - od 15 października 2000 r. do 15 listopada 2000 r., E. Karpowicz, J. Osiecka, E. Berkowska, I/01, s. 94.
Nr 188. Wybrane problemy systemów informacyjnych ubezpieczeń społecznych we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii, I. Budzyńska, II/01, s. 13.
Nr 189. Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu III kadencji - stan na dzień 20 października 2000 r., W. Odrowąż-Sypniewski, III/01, s.53.
Nr 190. Bariery rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, E. Zawadzki, V/01, s.33.
Nr 191. Opinie na temat "Raportu z realizacji w 2000 r. Narodowego Programu przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej", przyjętego przez Radę Ministrów w dn. 20 kwietnia 2001 r., (pr. zbiorowa), V/01, s.96.
Nr 192. Zmiany na rynku budowlanym w Polsce, E. Zawadzki, VI/01, s.32.
Nr 193. Małe i średnie przedsiębiorstwa w handlu zagranicznym Polski, Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski, VIII/01, s.17.
Nr 194. Import usług budowlanych przedsiębiorstw zagranicznych oraz spółek z kapitałem zagranicznym w latach 1995-1999, Eugeniusz Zawadzki, X/01, 20.
Nr 195.Prognozy rozwoju budownictwa do 2010 r., Eugeniusz Zawadzki, II/01, s. 34
Nr 196. System pomocy dla kombatantów w Polsce, Bożena Kłos, XII/01, s.15.
Nr 197. "Program przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001 - 2006" w świetle informacji Rady Ministrów o jego realizacji w 2001 roku, Druk Sejmowy nr 100 z 27 listopada 2001 r. ,Marcin Mróz, XII/01, s.11.
Nr 198. Społeczny wizerunek Sejmu, Justyna Osiecka, Ewa Karpowicz, XII/01, s.15.

Rok 2002
Nr 199. Ustawy uchwalone przez Sejm III kadencji, których przedmiot jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej, Zespół Integracji Europejskiej, I/02, s.18.
Nr 200. Opinie i postawy mieszkańców Polski wobec migracji i cudzoziemców w świetle badań opinii publicznej, S. Łodziński, I/2002, s. 39.
Nr 201. Eksport usług budowlanych z Polski w latach dziewięćdziesiątych i prognoza do roku 2010, E. Zawadzki, I/2002, s. 27.
Nr 202. Ochrona przyrody w Polsce. Wybrane problemy, M. Gwiazdowicz, III/02, s.15
Nr 203. Kształtowanie "nowej gospodarki" i społeczeństwa informacyjnego, A. Barańska, III/02, s.15
Nr 204. Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu III kadencji, W. Odrowąż-Sypniewski, III/02, s.40
Nr 205. Opinie na temat "Raportu z realizacji w 2001 r Narodowego programu przygotowania do członkostwa w UE" (praca zbiorowa), IV/02, s.97
Nr 206. Polskie przedsiębiorstwa budowlane w latach dziewięćdziesiątych, Eugeniusz Zawadzki, IV/02, s.29.
Nr 207. Wykaz podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, J. Lipski, V/02, s.34.
Nr 208. Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych - perspektywa europejska, Sławomir Łodziński, IX/02, s. 40
Nr 209. Podatki majątkowe w Polsce - wybrane problemy, Leonard Etel, Grzegorz Liszewski, IX/02, s.139.

Rok 2003
Nr 210. Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu IV kadencji, J.Lipski, II/2003, s. 34.
Nr 211. Finansowanie ochrony środowiska w Polsce, E. Berkowska, M. Gwiazdowicz, M. Sobolewski, II/2003, s. 35
Nr 212. Polska - Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, IV/03, s. 74
Nr 213. Traktat pomiędzy Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalska, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (Projekt dokumentu opatrzony datą 31 stycznia 2003 r.) Przegląd treści
Nr 214. Parlament polski na tle parlamentów innych państw. Analiza statystyczna, Kazimierz Polarczyk, IV/03, s.92.
Nr 215. Uczestnictwo w kulturze mieszkańców Polski, M. Dziubińska-Michalewicz, A. Kojder, V/03, s.20.
Nr 216. Infrastruktura techniczna wsi (opracowanie zbiorowe), VI/03, s.39
Nr 217. Opinia na temat "Programu przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej" - przyjętego przez Radę Ministrów w lipcu 2003 r. (praca zbiorowa), IX/03, s.58.
Nr 218. Urlop macierzyński i zasiłek macierzyński. Przegląd regulacji międzynarodowych i krajowych, Bożena Kłos, XI/03, s. 22
Nr 219. Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (polityka państwa, regulacje prawne i nastawienia społeczne), Sławomir Łodziński, XII/03, s.50

Rok 2004
Nr 220. Problemy bezrobocia i ubóstwa na terenach byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych, Małgorzata Dziubińska-Michalewicz, II/04, s.32.
Nr 221. Analiza ilościowa projektów ustaw wniesionych do Sejmu IV kadencji w toku pierwszych dwóch lat jego działalności, Jan Lipski, II/04, s.36
Nr 222. Analiza ilościowa prac komisji sejmowych nad projektami ustaw wniesionymi do Sejmu IV kadencji w latach 2001-2003, Justyna Osiecka-Chojnacka, III/04, s. 40
Nr 223. Renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Bożena Kłos, II/04, 14
Nr 224. Skutki akcesji Polski do UE dla branży samochodowej, Jacek Krzak, III/04, s. 19
Nr 225. Systemy finansowania kinematografii w krajach UE, Ewa Karpowicz, III/04, s.26.
Nr 226. Leasing-warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorców w perspektywie integracji z UE, Jarosław Wierzbicki, IV/04, s.25.
Nr 227. Budżet Unii Europejskiej, Kazimierz Polarczyk, V/04, s. 22
Nr 228. Kontrola skarbowa - wybrane zagadnienia (po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej), Jacek Kulicki, X/04, s. 51
Nr 229. Sytuacja na rynku samochodów osobowych w pierwszych miesiącach członkostwa Polski w UE, Jacek Krzak, XI/04, s. 16

Rok 2005
Nr 230. Wyniki finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w 2004 r., W. Wołodkiewicz-Donimirski, I/05, s. 12.
Nr 231. Działalność kontrolna brytyjskich służb podatkowych, M. Korolewska, I/05, s. 24.
Nr 232. Problemy związane z przyjęciem ustawy o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych (1989-2005), S. Łodziński, III/05, s. 38.
Nr 233. Warunki podejmowania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w pań-stwach, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry),Jacek Kulicki, IV/05, s. 24
Nr 234. Zakres długu publicznego - definicje i statystyka, Kazimierz Polarczyk, IV/05, s. 56
Nr 235. Asystenci parlamentarni, E. Karpowicz, VII/05, s. 12.
Nr 236. Skłonność eksportowa polskich przedsiębiorstw w latach 2000-2004, Z. Wołodkiewicz-Donimirski, VIII/05, s. 8.
Nr 237. Zatrudnienie w sektorze publicznym i w administracji publicznej w Polsce na tle innych krajów, Kazimierz Polarczyk, XI/05, s. 50.
Nr 238. Polityka fiskalna w Polsce w latach 1920-2005 w zakresie opodatkowania rodziny, J. Kulicki, II/06, s. 26.


Powrót do strony Publikacji