POSEŁ JAKO USTAWODAWCA

Seminarium dla nowo wybranych posłów na Sejm IV kadencji
10-12 października 2001 r.
Gmach główny Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa


Otwarcie seminarium

Powitanie uczestników i otwarcie seminarium przez Szefa Kancelarii Sejmu Macieja Granieckiego
Sejm dla dobra wspólnego - wykład inauguracyjny
prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wykłady

System źródeł prawa w Konstytucji RP
prof. dr hab. Paweł Sarnecki - Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego(załącznik1) (załącznik2)
Tryb uchwalania ustaw przez Sejm (załącznik1)
prof. dr hab. Andrzej Szmyt - Biuro Studiów i Ekspertyz, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Praktyka legislacyjna w Sejmie
Robert Pietrzak - Dyrektor Biura Legislacyjnego
Procedury głosowań w Sejmie wraz z demonstracją aparatury do głosowania
Lech Czapla - Dyrektor Sekretariatu Posiedzeń Sejmu
Beata Szepietowska, główny specjalista ds. legislacji - Biuro Studiów i Ekspertyz
Procedura uchwalania budżetu państwa
prof. dr hab. Cezary Kosikowski - Biuro Studiów i Ekspertyz, Szkoła Główna Handlowa
Praktyka prac nad ustawą budżetową w Sejmie
Praktyka uchwalania ustawy budżetowej w Sejmie (Załączniki)
Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej i absolutorium (Załączniki)
    dr Zofia Szpringer - Naczelnik Wydziału Studiów Budżetowych Biura Studiów i Ekspertyz
Obsługa komisji sejmowych
Robert Madejski - Dyrektor Biura Komisji Sejmowych
Kontakty posłów z dziennikarzami na terenie Sejmu
Stanisław Kostrzewa - Dyrektor Biura Informacyjnego
System informacyjny Kancelarii Sejmu w sieci Internet
Zbigniew Jabłoński - Dyrektor Ośrodka Informatyki
W trakcie spotkania: pokaz baz danych Kancelarii Sejmu i Internetu
Istota Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony
dr Leszek Kieniewicz - Naczelnik Wydziału Unii Europejskiej Biura Stosunków Międzyparlamentarnych
Czym jest prawo Unii Europejskiej?
Bartosz Pawłowski, specjalista ds. legislacji - Biuro Studiów i Ekspertyz
Rola Sejmu w procesie harmonizacji prawa
Rola organów państwa w procesie integracji Polski z Unią europejską
Rola parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej (wybrane przykłady)
    Andrzej Kurkiewicz, główny specjalista ds. legislacji - Biuro Studiów i Ekspertyz
Wykonywanie mandatu poselskiego
dr Janusz Mordwiłko, główny specjalista ds. legislacji - Biuro Studiów i Ekspertyz
Regulacje prawne o rozstrzyganiu konfliktu interesów poselskich
prof. dr hab. Mirosław Granat - Biuro Studiów i Ekspertyz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wsparcie eksperckie i informacyjne Sejmu
Rola ekspertów w pracach Sejmu(Załącznik1) (Załącznik2)
    dr Wiesław Staśkiewicz - Dyrektor Biura Studiów i Ekspertyz
Zasoby informacyjne Biblioteki Sejmowej
    dr Wojciech Kulisiewicz - Dyrektor Biblioteki Sejmowej
Świadczenia poselskie, obsługa finansowa i zakwaterowanie posłów
Tadeusz Banasiak - Dyrektor Biura Obsługi Posłów
Barbara Szczepańska - Dyrektor Domu Poselskiego
Edmund Glaza - Dyrektor Biura Finansowego
Kontakty zagraniczne Sejmu
Jakub Borawski - Dyrektor Biura Stosunków Międzyparlamentarnych
Bezpieczeństwo na terenie Sejmu
Ryszard Szymczyk - Komendant Straży Marszałkowskiej
Arkadiusz Mróz - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Sejmie

Dodatkowe informacje

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących uczestnictwa w seminarium może Państwu udzielić:

Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu
Dyżur Konsultantów Poselskich

Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8
sala nr 12 w Starym Domu Poselskim
Tel. (022) 694-22-86, (022) 694-22-79
Fax. (022) 694-22-91 (022) 694 18 65