¬ródła prawa


System Ľródeł prawa w Konstytucji RP (zał±cznik1) (zał±cznik2)
prof. dr hab. Paweł Sarnecki - Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego