Pełne teksty publikacjiINFORMACJE
Nr 503. Dostęp osób prywatnych do broni palnej w wybranych krajach świata - najczęściej stosowane rozwiązania prawne, Janusz Jeziorski
Nr 504. Europejska konwencja o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby prywatne, Marcin Mróz
Nr 505. Kontrola nabywania i przechowywania broni palnej w Unii Europejskiej - Europejska Karta Broni Palnej, Ewa Toczek
Nr 506. Prawo do posiadania broni w Czechach, Ewa Ćwiękała
Nr 507. Prawo osób prywatnych do posiadania broni w ustawodawstwie brytyjskim, Maciej Nowakowski
Nr 508. Prawo do posiadania i noszenia broni palnej w w ustawodawstwie francuskim, Ewa Toczek
Nr 509. Dostęp do broni palnej w ustawodawstwie belgijskim, Ewa Toczek
Nr 510. Dostęp do broni palnej we Włoszech, Danuta Łukasz
Nr 511. Podstawowe regulacje prawne określające dostęp osób prywatnych do broni palnej w Hiszpanii, Marcin Mróz
Nr 512. Ustawowe regulacje dostępu osób prywatnych do broni palnej w Meksyku, Marcin Mróz
Nr 513. Ustawowe regulacje dostępu osób prywatnych do broni palnej w Brazylii, Marcin Mróz
Nr 514. Prawo do posiadania i noszenia broni w Stanach Zjednoczonych, Dorota Olejniczak
Nr 544. Struktura organizacyjna Sejmu, W. Odrowąż-Sypniewski, X/97, s.6
Nr 545. Głosowanie w Sejmie, B. Szepietowska, X/97, s.6
Nr 547. Funkcja kontrolna Sejmu, R. Piotrowski, X/97, s.9
Nr 549. Etyka parlamentarna X/97, D. Łukasz, X/97, s.9
Nr 561. Formy opieki nad osobami starszymi w wybranych krajach europejskich, (Szwecji, RFN, Wielkiej Brytanii), M. Dziubińska- Michalewicz
Nr 562. Podsumowanie prac Sejmu z okresu ostatnich dwóch lat w zakresie systemu rent i emerytur, M. Dziubińska- Michalewicz
Nr 564. Popytowe czynniki w rolnictwie, E. Czerwińska I/98, s.8
Nr 565. Struktura agrarna wsi polskiej i unijnej, D. Stankiewicz I/98 s.6
Nr 566. Zaopatrzenie polskiego rolnictwa w środki produkcji i usługi, D. Stankiewicz, I/98 s.8
Nr 567. Problemy opodatkowania rolnictwa, Adam Koronowski
Nr 568. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce, E. Berkowska, I/98 s.7
Nr 569. Zmiany w przemyśle rolno-spożywczym w latach 1989-1996, H. Rasz, I/98 s.9
Nr 570. Handel zagraniczny art. rolno-spożywczymi, Z. Wołodkiewicz-Donimirski, I/98 s.18
Nr 571. Ochrona środowiska wiejskiego, D. Stankiewicz, I/98 s.12
Nr 572. Przystąpienie Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego - procedura prawna, M. Mróz, XI/97, s.11
Nr 573. Traktat Amsterdamski ocena wyników Komferencji Międzyrządowej Unii Europejskiej 1996-1997, (tzw. Maastricht II), C. Mik, XI/97, s.17
Nr 574. Uwagi w sprawie polityki kursowej, A. Koronowski, XII/97, s.10
Nr 575. Bezpieczeństwo socjalne pracowników migrujących na obszrze Unii Europejskiej, Bożena Kłos
Nr 584. Polityka rodzinna: wybrane zagadnienia, Bożena Kłos, Jolanta Szymańczak
Nr 586. Repatriacja osób narodowosci lub pochodzenia polskiego w latach 1989-1997. Problemy prawne i instytucjonalne, Sławomir Łodziński
Nr 588 Struktura demograficzna ludności wiejskiej, E. Karpowicz, III/98, s.8
Nr 589. Infrastruktura techniczna i społeczna wsi, E. Zawadzki, III/98 , s.10
Nr 590. Dochody i wydatki gospodarstw domowych rolników i pracowników użytkujących gospodarstwa rolne, J. Jeziorski, III/98, s.15
Nr 591. Bezrobocie na wsi, B.Kłos, III/98, s.13
Nr 592. Ubóstwo wśród ludności wiejskiej, J. Szymańczak, III/98, s.8
Nr 593. Stan zdrowia mieszkańmców wsi, G. Ciura, III/98, s.13
Nr 594. Oświata na wsi - wybrane zagadnienia, J. Osiecka, III/98, s.9
Nr 595. System zabezpieczenia społecznego ludności rolniczej w Polsce, M. Dziubińska - Michalewicz, III/98, s.13
Nr 601. Procedura osiągania przez Polskę członkostwa W Unii Europejskiej - Kalendarium, B. Jackiewicz, III/98, s. 10
Nr 604. Główne zadania dostosowawcze stojące przed Polską na drodze do członkostwa w UE, B. Pawłowski, III/98, s. 7
Nr 605. Prawo materialne Wspólnot Europejskich, B. Pawłowski, III/98, s. 6
Nr 606. Wspólnoty Europejskie a Unia Europejska, A. Kurkiewicz, III/98, s. 3
Nr 607. Główne Instytucje Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, A. Kurkiewicz, III/98, s. 6
Nr 608. Wspólnotowy porządek prawny, D. Olejniczak, III/98, s. 5
Nr 610 Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną i akademicką w Polsce, Grzegorz Ciura,, IV/98, s.5
Nr 620 Bezrobocie wśród młodzieży w latach 1995 - 1997, B Kłos, V/98, s.28
Nr 621 Polityka lekowa w wybranych krajach Unii Europejskiej, M. Dziubińska-Michalewicz, V/98, s.11
Nr 622 Pomoc państwa dla sektorów gospodarki w krajach Unii Europejskiej, E. Czerwińska, V/98, s.18,
Nr 623 Zasady udzielania przedsiębiorstwom pomocy państwa w Unii Europejskiej oraz polskie zobowiązania i rozwiązania w tym zakresie, A. Koronowski, V/98, s.7,
Nr 624 Ochrona konsumenta przed reklamą wprowadzającą w błąd, D. Stankiewicz, VI/98, s.7,
Nr 625 System opieki nad dzieckiem w Polsce, J. Szymańczak, VI/98, s.16,
Nr 626 Opinia dotycząca projektów ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych - druk sejmowy nr 338 - i o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - druk sejmowy nr 339, J. Strzelecka, VI/98, s.6,
Nr 627 Polityka regionalna w Unii Europejskiej - Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności, S. Łodziński, VI/98, s.15, (IP - 82 G)
Nr 628 O niektórych aspektach konkurencyjności gospodarki polskiej, Z. Wołodkiewicz-Donimirski, VI/98, s.12,
Nr 629. Interpelacje i zapytania poselskie w świetle Konstytucji, J. Mordwiłko, VII/98, s.12.
Nr 634. Zakazy zatrudniania i ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej dotyczące radnych jednostek samorządu terytorialnego, A. T. Gajewska, X/98, s.11
Nr 635. Kształcenie osób niepełnosprawnych w Polsce stan obecny i perspektywy, J. Osiecka, X/98, s.15
Nr 639. Zakazy zatrudniania, pełnienia funkcji i ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej dotyczące członków zarządów jednostek samorządu terytorialnego, A. T. Gajewska, XI/98, s. 10.
Nr 640. Konsekwencje wprowadzenia EURO, A. Koronowski, XI/98, s. 13.
Nr 642. System otwartych funduszy emerytalnych jako element nowego systemu zabezpieczenia społecznego, W. Grabczan, XI/98, s. 9.
Nr 654. Sytuacja w polskim handlu zagranicznym w 1998 r. , Z. Wołodkiewicz-Donimirski, XI/98, s. 9.
Nr 655. Postanowienia dotyczące rolnictwa Rundy Urugwajskiej GATT, Hanna Rasz,XII/98, s.5
Nr 658. "Północny wymiar" w polityce Unii Europejskiej, I. Budzyńska , I/99, s. 10, IP - 86 G.
Nr 659. Świadczenia rodzinne w krajach członkowskich Unii Europejskiej, B. Kłos, J. Szymańczak, XII/98, s. 21.
Nr 660. Współpraca regionalna i transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego, S. Łodziński, I/99, s. 16, IP - 86 G.
Nr 661. Gospodarka zbożowa w Polsce, D. Stankiewicz, I/97, s. 9.
Nr 662. Przestępczość w latach dziewięćdziesiątych w świetle analiz i statystyk policyjnych, J. Szymańczak, II/99, s. 6.
Nr 663. Uwagi na temat oceny realizacji ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska w latach 1994 - 1997, E. Berkowska, M. Gwiazdowicz, M. Sobolewski, II/99, s. 8, IP - 87 G.
Nr 666. Status radnych jednostek samorządu terytorialnego - gmina, powiat, województwo, stan prawny na dzień 1 lutego 1999r., A. T. Gajewska, II/99, s. 7.
Nr 668. Systemy emerytalne żołnierzy zawodowych w wybranych krajach - członkach NATO, M. Dziubińska - Michalewicz, III/99, s. 7.
Nr 671. Dostosowanie polskich norm żywnościowych do norm obowiązujących w Unii Europejskiej, E. Berkowska, H. Rasz, III/99, s. 7.
Nr 672. Rola postępu biologicznego w rolniczej produkcji roślinnej,D. Stankiewicz, IV/99, s. 11.
Nr 673. Rolnictwo ekologiczne, D. Stankiewicz, V/99, 10.
Nr 674. Informacja o wydatkach budżetu państwa na oświatę i wychowanie w 1999 r. ze szczególnym uwzględnieniem wydatków budżetu wojewodów w świetle zmian wynikających z reformy administracyjnej kraju, U Smołkowska, V/99, s.16.
Nr 675. Informacja o wykonaniu budżetu państwa w 1998r. w zakresie inwestycji centralnych, A. Młynarska-Wichtowska, V/99, s. 23.
Nr 676. Projekty zmian ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, G. Ciura, V/99, s. 9.
Nr 677. Procedura osiągania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej - kalendarium, B. Jackiewicz, VI/99, s. 16.
Nr 678. Problemy dostosowawcze do wymogów UE w zakresie polskiego systemu normalizacji i certyfikacji, E. Czerwińska, VI/99, s. 5.
Nr 679. Zadania powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, E. Berkowska, M. Sobolewski, VI/99, s. 3.
Nr 680 Systemy ochrony pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej, M. Dziubińska-Michalewicz, B. Kłos, VII/99, s. 17.
Nr 681 Najważniejsze problemy gospodarcze związane z wchodzeniem Polski do Unii Europejskiej, E. Czerwińska, VIII/99, s.
Nr 682 Lekarze pierwszego kontaktu w wybranych krajach Unii Europejskiej Austrii, Belgii, Francji, Szwecji, RFN, Wielkiej BrytaniiM. Dziubińska - Michalewicz, VIII/99, s. 7.
Nr 684. Konwencja o prawach dziecka ONZ. Uwagi o realizacji konwencji przez Rzeczpospolitą Polską, J. Szymańczak, IX/99, s. 27.
Nr 685. Lokalne umowy w sprawie bezpieczeństwa we Francji, Izabela Budzynska, IX/99 s. 6
Nr 686. Euroregiony na granicach Polski, H. Rasz, IX/99, s. 13.
Nr 687. Finansowanie ochrony zdrowia w 1999r. przez Kasy Chorych, A. Mynarska - Wichtowska, X/99, s. 9.
Nr 688. Ekologiczne aspekty reformy podatkowej - analiza projektów ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym , druk 1190 , o podatku dochodowym od osób prawnych, druk 1192, o podatku dochodowym od osób fizycznych, druk 1193, M. Sobolewski, X/99, s. 11.
Nr 689. Ocena "Kierunków prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2000 r."- rozdział VIII uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2000, C. Kosikowski, X/99, s. 4, IP - 89G, część I
Nr 694. Pracownicy czasowi - przykłady rozwiązań legislacyjnych w niektórych krajach Unii Europejskiej, M. Dziubińska - Michalewicz, X/99, s. 4.
Nr 695. Zasada proporcjonalności w prawie wyborczym - wybrane systemy rozdziału mandatów, B. Szepietowska, X/99, s. 10.
Nr 696. Problemy długookresowego wzrostu gospodarczego w Polsce, E. Czerwińska, XI/99, s.9
Nr 697. Co to jest ESDI Europejska tożsamość w zakresie bezpieczeństwa i obrony w dyskursie politycznym UE, NATO i UZE, M. Mróz, XI/99, s.7
Nr 708. Sejm III kadencji w opinii społecznej, E. Karpowicz, J.Osiecka, XI/99, s.6
Nr 709. Społeczne opinie o reformach: służby zdrowia i edukacji, J. Osiecka, XII/99, s. 10.
Nr 710. Kondycja finansowa eksporterów w latach 1998 - 1999 na tle sytuacji w polskim handlu zagranicznym , Z. Wołodkiewicz - Donimirski, I/00, s. 11.
Nr 711. Ocena realizacji w 1998 r. "Programu promocji aktywności zawodowej młodzieży" - druk 1578, M. Dziubińska - Michalewicz, I/00, s. 3.
Nr 712. Problematyka recyklingu samochodów w Polsce oraz w projektowanych przepisach Unii Europejskiej , M. Gwiazdowicz, I/00, s. 10.
Nr 713. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw a konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, E. Czerwińska, II/00, s. 10.
Nr 714. Omówienie projektów ustaw o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, G. Ciura, II/00, s. 10.
Nr 715. Analiza działania państwowych funduszy celowych oraz agencji, K. Piotrowska-Marczak, II/00, s. 18
Nr 716. Uwagi do programu "Polityka prorodzinna państwa" - druk sejmowy nr 1522, B. Kłos, J. Szymańczak, II/00, s. 7.
Nr 717. Ubezpieczenia chorobowe w Niemczech, K. Piotrowska - Marczak, II/00, s. 7.
Nr 718. Sprzedaż i dzierżawa ziemi rolniczej w Polsce, D. Stankiewicz, II/00, s. 8.
Nr 719. Zmiany w koncepcji strategicznej Rosji 1997 - 2000, M. Mróz, II/00, s. 5.
Nr 720. Œrodowisko studenckie w latach dziewięćdziesiątych, M. Dziubińska-Michalewicz, II/00, s. 4.
Nr 721.Dotacje z budżetu państwa do inwestycji wieloletnich w latach 1991 - 2000,A. Młynarska - Wichtowska,III/00, s. 14.
Nr 722. Wydatki budżetu wojewodów w latach 1999 - 2000 ze szczególnym uwzględnieniem budżetu województwa mazowieckiego, U. Smołkowska, III/00, s. 21
Nr 723. Sposób okreœlania kryterium NUTS na danym obszarze statystycznym, M. Dziubińska-Michalewicz, III/00, s. 4
Nr 724. Organy nadzoru ubezpieczeń zdrowotnych we Francji, Izabela Budzyńska, IV/00, s. 14

PAKIETY INFORMACYJNE
IP-70P. Dostęp osób prywatnych do broni palnej w wybranych krajach świata
IP-75G. Wieś i rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską (Część I)
IP-75S. Wieś i rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską (Część II)
IP-77S. Sejm w opinii społecznej 1989-1997
IP-78P. Rola Sejmu w procesie integracji Polski z Unią Europejską, II/98, s. 46

MATERIAŁY I DOKUMENTY
NR 220. Wybrane problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską w aspekcie reformy Wspólnej Polityki Rolnej
Nr 227. Konferencja Komisji ds. Europejskich COSAC, E. Shoof - tłum. E. Misior, s. 4

RAPORTY
Nr 100. Analiza projektów ustaw Sejmu II kadencji - stan na dzień 30.06.1996 r., W. Odrowąż-Sypniewski, D. Chrzanowski listopad 1996 s. 69.
Nr 107. Polityka przemysłowa, E. Czerwińska, V/97, s.26
Nr 111. Świadczenia na rzecz rodziny a latach 1990-1996, B. Kłos, J. Szymańczak, VI/97, s.34
Nr 112. Gospodarka terenami pod budownictwo mieszkaniowe, E.Zawadzki, VII/97, s.31
Nr 113. Tryb uchwalania ustaw przez Sejm w świetle nowej Konstytucji i Regulaminu Sejmu, A. Szmyt, X/97, s.26
Nr 114. Status prawny posła i senatora, J. Mordwiłko, X/97, s.14
Nr 115. Prawa socjalne posłów, Irena Galińska-Rączy
Nr 118. Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych - polityka i współpraca międzynarodowa, M. Sobolewski, XI/97, s.42
Nr 120. Zagadnienie wzrostu gospodarczego Polski w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej, Ewa Czerwińska
Nr 123. Opinie o posłach, Ewa Karpowicz
Nr 124. Opinie o Sejmie, Ewa Karpowicz
Nr 125. Sejm jako reprezentant interesów społecznych w świetle sondaży opinii publicznej, Justyna Osiecka
Nr 126. Rola i kompetencje parlamentu polskiego w procesie integracji europejskiej, C. Mik, M. Nowakowski, B. Pawłowski, II/98, s. 7
Nr 127. Funkcja prawodawcza i kontrolna parlamentów krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej - analiza porównawcza, D. Olejniczak, II/98, s. 7
Nr 128. Mechanizm promocji oficerów zawodowych w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii - jako przykładowych państw NATO - a odpowiednie przepisy w Polsce, M. Mróz, III/98, s. 41
Nr 132. PHARE - program pomocy finansowej Unii Europejskiej dla krajów Europy środkowo-wschodniej, J. Jeziorski, III/98, s. 26
Nr 133. Samorząd gospodarczy, B. Pawłowski, P. Krawczyk, IV/98, s. 19
Nr 134 Sytuacja finansowa polskich małych i średnich eksporterów w latach 1995-1997, Z. Wołodkiewicz-Donimirski, IV/98, s.23
Nr 145. Okresy przejściowe w Traktatach o przystąpieniu do Unii Europejskiej - wybrane przykłady: Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, B. Jackiewicz, D. Olejniczak, B. Pawłowski, M. Nowakowski, VI/98, s.31,
Nr 147 Problemy polityki migracyjnej Polski w latach 1989-1998 (czerwiec) a nowa ustawa o cudzoziemcach, S. Łodziński, VII/98, s.35, IP - 84 S
Nr 148 Ile kosztuje rozszerzenie NATO? Przegląd szacunków, M. Mróz, VII/98, s.40
Nr 149. Traktatowe podstawy NATO, Marcin Mróz, XI/98, s. 18.
Nr 150. Porównania międzynarodowe finansów sektora publicznego, K. Polarczyk, XI/98, s. 75. streszczenie
Nr 151. Poczucie zagrożenia przestępczością oraz społeczne opinie o policji w świetle sondaży opinii publicznej, J. Osiecka, XI/98, s. 28.
Nr 152. Drugie izby parlamentów i ich rola w ustawodawstwie, Paweł Sarnecki,V/99, s. 14.
Nr 153. Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu III kadencji - 20 października 1997 - 20 października 1998r, D. Chrzanowski, P. Radziewicz, W. Odrowąż-Sypniewski, II/99, s. 66.
Nr 155. Reforma sysytemu opodatkowania nieruchomości, L. Etel, IV/99, s. 11.
Nr 156. Opinia publiczna o integracji europejskiej - wyzwania dla polityki informacyjnej państwa, J. Osiecka, VI/99, s. 23, IP - 88 S.
Nr 158. Opinia publiczna o rozszerzeniu Unii Europejskiej - poglądy społeczeństw państw zachodnich, E. Karpowicz, VI/99, s. 18, IP - 88 S.
Nr 160. Kondycja finansowa małych i średnich eksporterów w Polsce w latach 1995 - 1998, Z. Wołodkiewicz-Donimirski, VI/99, s. 30.
Nr 161. Opinie na temat Narodowego Programu Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej - przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 4 maja 1999r., (praca zbiorowa), VII/99, s. 91.
Nr 162. Kierunki działań Unii Europejskiej w sektorze leśnym, M. Gwiazdowicz, VII/99, s. 21.
Nr 163. Wpływ reformy sytemu ubezpieczeń społecznych na rynki finansowe w Polsce, A. Barańska, X/99, s.14
Nr 164. Analiza programów modernizacyjnych miejskich zasobów mieszkaniowych i użyteczności publicznej, E. Zawadzki, X/99, s.22
Nr 166. Praca więźniów w wybranych krajach Europy i Ameryki Północnej, I. Budzyńska, X/99, s.18
Nr 168. Systemy ubezpieczeń zdrowotnych w wybranych krajach Unii Europejskiej - Francji, RFN, Szwecji, Wielkiej Brytanii, M. Dziubińska - Michalewicz, XII/99, s. 14.
Nr 169. Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu III kadencji, 20 października 1997 r.- 20 października 1999 r. , I/00, s. 73.
Nr 170. Standardy ochrony informacji osobistych w postępowaniu sprawdzającym wobec osób mających dostęp do informacji niejawnych: niemiecka ustawa o weryfikacji gwarancji bezpieczeństwa a polska ustawa o ochronie informacji niejawnych, M. Mróz, II/00, s. 17.
Nr 171. Dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej - luty 2000. Ustawy uchwalone i ustawy, które należy uchwalić w ramach dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego w perspektywie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, B. Jackiewicz, M.J. Nowakowski, D. Olejniczak, II/00, s. 49.
Nr 172. Uwagi na temat partii politycznych i ich osobowości prawnej w świetle Konstytucji i ustawy o partiach politycznych, M. Zubik, II/00, s. 12
Nr 174. Folketing a Unia Europejska. Rola i kompetencje Komisji Spraw Europejskich w duńskim parlamencie, B. Jackiewicz, III/00, s. 13.

BIULETYN EKSPERTYZ I OPINII PRAWNYCH
Nr 1(31)/99, III/99, s. 99, Opinie o wnioskach i skargach do Trybunału Konstytucyjnego
Nr 2(32)/99, V/99, s. 154
Nr 3(33)/99, VII/99, s. 100
Nr 4(34)/99, VIII/99, s. 108
Nr 5(35)/99, XII/99, s. 131, Zagadnienia Konstytucyjne
Nr 6(36)/99, I/00, s. 130
Nr 1(37)/00, V/00, s. 130

KONFERENCJE I SEMINARIA
14) Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej 1997