Dostęp osób prywatnych do broni palnej w wybranych krajach świata

Pakiet informacyjny nr 70P


Niniejszy pakiet zatytułowany Dostęp osób prywatnych do broni palnej w wybranych krajach świata" powstał wskutek zainteresowania Posłów tą tematyką i pytań kierowanych do Biura Studiów i Ekspertyz.
W sposób szczegółowy zostały omówione rozwiązania prawne w tej dziedzinie obowiązujące w 9 krajach świata, zaś w części ogólnej przytaczane są informacje dotyczących legislacji trzech dalszych krajów: Kanady, Australii i Niemiec. W odniesieniu do legislacji brytyjskiej - przedstawiono stan prawny obowiązujący na dzień zamknięcia prac nad pakietem, czyli na 10 lipca 1997 r.
Kwestie dotyczące dostępu osób prywatnych do broni palnej nie są w Europie wyłącznie przedmiotem prawa poszczególnych krajów, ale są także objęte regulacjami Wspólnot Europejskich. Spraw kontroli nabywania i przechowywania broni palnej na terenie Unii Europejskiej dotyczą Dyrektywa 91/477/EEC z 18 czerwca 1991 r. oraz Zalecenia Komisji: 93/129/EEC z 25 lutego 1993 r. i 96/129/EC z 12 stycznia 1996 r. W życie została wprowadzona Europejska Karta Broni Palnej, a do 1 stycznia 1998 r. Komisja ma przygotować raport na temat funkcjonowania Dyrektywy i przedłożyć go Parlamentowi Europejskiemu.

Spis zawartości pakietu

I-503. Dostęp osób prywatnych do broni palnej w wybranych krajach świata - najczęściej stosowane rozwiązania prawne, Janusz Jeziorski
I-504. Europejska konwencja o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby prywatne, Marcin Mróz
I-505. Kontrola nabywania i przechowywania broni palnej w Unii Europejskiej - Europejska Karta Broni Palnej, Ewa Toczek
I-506. Prawo do posiadania broni w Czechach, Ewa Ćwiękała
I-507. Prawo osób prywatnych do posiadania broni w ustawodawstwie brytyjskim, Maciej Nowakowski
I-508. Prawo do posiadania i noszenia broni palnej w w ustawodawstwie francuskim, Ewa Toczek
I-509. Dostęp do broni palnej w ustawodawstwie belgijskim, Ewa Toczek
I-510. Dostęp do broni palnej we Włoszech, Danuta Łukasz
I-511. Podstawowe regulacje prawne określające dostęp osób prywatnych do broni palnej w Hiszpanii, Marcin Mróz
I-512. Ustawowe regulacje dostępu osób prywatnych do broni palnej w Meksyku, Marcin Mróz
I-513. Ustawowe regulacje dostępu osób prywatnych do broni palnej w Brazylii, Marcin Mróz
I-514. Prawo do posiadania i noszenia broni w Stanach Zjednoczonych, Dorota Olejniczak

Biuro Studiów i Ekspertyz, 1997 r.