Dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej - luty 2000

Ustawy uchwalone i ustawy, które należy uchwalić w ramach dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego w perspektywie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej - porządkowane według obszarów negocjacyjnych

(opracowano na podstawie Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej - Druk Sejmowy nr 1194 oraz uzupełniono aktualnymi informacjami o procesie legislacyjnym w Sejmie i informacjami przekazanymi Sejmowi przez rząd)

Raport nr 171

Beata Jackiewicz, Maciej J. Nowakowski, Dorota Olejniczak


Spis treści

Obszary negocjacyjne:
1. Nauka i badania
2. Telekomunikacja i technologie informacyjne
3. Edukacja, kształcenie i młodzież
4. Kultura i polityka audiowizualna
5. Polityka przemysłowa
6. Małe i średnie przedsiębiorstwa
7. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
8. Prawo spółek
9. Ochrona konsumentów i zdrowia
10. Statystyka .
11. Stosunki zewnętrzne
12. Unia celna
13. Swobodny przepływ towarów
14. Polityka konkurencji
15. Unia gospodarcza i walutowa
16. Rybołówstwo
17. Energia
18. Polityka społeczna i zatrudnienie
19. Transport
20. Swobodny przepływ usług
21. Swobodny przepływ kapitału
22. Swobodny przepływ osób
23. Kontrola finansowa
24. Środowisko
25. Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne
26. Podatki
27. Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych
28. Budżet i finanse
29. Rolnictwo

1. Nauka i badania

Ze względu na charakter aktów prawnych stanowiących acquis communautaire w tym obszarze, nie ma potrzeby podjęcia przez stronę polską działań dostosowawczych ani występowania o derogacje lub okresy przejściowe.

2. Telekomunikacja i technologie informacyjne

Polska przyjmie i wdroży acquis communautaire w tym obszarze do końca 2002 r. i nie wnosi o udzielenie okresów przejściowych ani derogacji. Polska wypełni wymogi dyrektywy 87/372/EWG zgodnie z przedstawionym w stanowisku negocjacyjnym harmonogramem udostępnienia częstotliwości 953-960 M H dla potrzeb operatora cywilnego.

konieczność uchwalenia ustaw:
Prawo telekomunikacyjne (projekt rządowy - Druk Sejmowy nr 943, I czytanie 7 maja 1999 r., w dniu 6 czerwca 1999 r. powołano Podkomisję, zgodnie z deklaracjami rządu powinien być uchwalony do końca 2000 r.);
Prawo pocztowe (zgodnie z deklaracjami rządu projekt powinien być wysłany do Sejmu w marcu 2000 r. i uchwalony do końca 2000 r.).

3. Edukacja, kształcenie i młodzież

Strona polska akceptuje w pełni acquis communautaire i nie zgłasza problemów negocjacyjnych w tym obszarze. Rząd RP zobowiązał się do włączenia postanowień dyrektywy Rady Nr 77/486/EWG dotyczącej dzieci pracowników migrujących - do polskiego porządku prawnego w terminie do 31 grudnia 2002 r.

ustawy uchwalone:
- z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590);
- z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zmianami);
- z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zmianami).

4. Kultura i polityka audiowizualna

Polska przyjmuje w całości acquis communautaire w tym obszarze, nie zgłasza problemów negocjacyjnych i nie ubiega się o okresy przejściowe.

ustawy uchwalone:
- z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 1997 r., Nr 110, poz. 721 z późn. zm.);
- z dnia 21 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 10, poz. 48 z późn. zm.);
- z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.);
- z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34 z późn. zm.).

konieczność uchwalenia ustaw:
zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o łączności - Druk Sejmowy nr 1471 rozpatrywany w trybie pilnym, po I czytaniu, skierowany do Komisji Kultury i Środków Przekazu. W sprawozdaniu przyjętym przez Komisję w dniu 18 stycznia 2000 r. zaproponowano zmianę tytułu ustawy na: o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim. W opinii końcowej KIE o zgodności z prawem UE stwierdzono pewne rozbieżności z acquis pomimo znaczącego zbliżenia projektowanych rozwiązań do wymogów dyrektywy Nr 89/552/EWG tzw. Telewizja bez granic).

5. Polityka przemysłowa

Strona polska akceptuje w pełni acquis i nie zgłasza problemów negocjacyjnych w tym obszarze. Zgodnie ze stanowiskiem negocjacyjnym rządu nie ma wymogu transponowania do krajowego porządku prawnego - przepisy w tym zakresie wynikają z Traktatu o EWWiS (sektor węgla i stali) i Układu Europejskiego.

6. Małe i średnie przedsiębiorstwa

Polska przyjmuje w całości acquis w tym obszarze i nie ubiega się o derogacje i okresy przejściowe.

ustawy uchwalone:
- z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178) - w zakresie definicji małych i średnich przedsiębiorstw.

7. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

W momencie przystąpienia do UE, Polska jest gotowa przyjąć pełnię praw i obowiązków członka Unii wynikających ze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

konieczność uchwalenia ustaw:
- dotyczącej procedury implementacji sankcji gospodarczych podejmowanych przez organizacje międzynarodowe (w tym embargo na dostawę broni); brak projektu, wg stanowiska rządu ustawa powinna być uchwalona jeszcze w 2000 r.

8. Prawo spółek

Polska deklaruje gotowość przejęcia całości dorobku prawnego Unii Europejskiej i nie będzie występowała o okresy przejściowe lub derogacje w tym obszarze.

uchwalone ustawy:
- nowelizacje ustawy z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 ze zmianami). Niektóre rozwiązania europejskie zostały już implementowane - ujawnianie danych o spółkach, ważność zobowiązań spółki wobec osób trzecich - choć istnieją jeszcze pewne rozbieżności;
- z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r., Nr 6, poz. 42);
- z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769);
- z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 112, poz. 591 ze zmianami) - w stanowisku negocjacyjnym wskazano na pełną zgodność ustawy z acquis;
- z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592) - w stanowisku negocjacyjnym wskazano na pełną zgodność ustawy z acquis;
- z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami.

konieczność uchwalenia ustaw:
Prawo własności przemysłowej - Druk Sejmowy nr 248 z dnia 18 marca 1998 r. i 248-A z dnia 5 lipca 1999 r. (wg opinii KIE - projekt był zgodny z prawem Unii Europejskiej), po I czytaniu, skierowano do komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Gospodarki, Małych i Średnich Przedsiębiorstw - wg opinii KIE do Druku Sejmowego nr 1552 (sprawozdanie komisji) - projekt jest niezgodny z prawem UE; w stanowisku negocjacyjnym przewidziano wejście w życie ustawy w 1999 r.; - nowelizacji ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Najważniejsza inicjatywa w dziedzinie harmonizacji prawa w zakresie własności intelektualnej, choć nie zakończyła ona procesu harmonizacji. Obecnie jej nowela jest przedmiotem prac sejmowych (Druk Sejmowy nr 1382), pierwsze czytanie odbyło się w październiku 1999 r., projekt skierowano do Komisji Kultury i Środków Przekazu, powołano Podkomisję. W końcowej opinii KIE o zgodności projektu ustawy z prawem UE wskazano na istniejące rozbieżności. W stanowisku negocjacyjnym strona polska zobowiązała się do częściowego zharmonizowania prawa w tej dziedzinie przed rokiem 2002, niektóre kwestie pozostawiając nowelizacjom planowanym przed uzyskaniem członkostwa w UE;
Prawo spółek handlowych - ustawa ma zastąpić Kodeks handlowy z 1934 r. W stanowisku negocjacyjnym przyjęto, iż ustawa ma obowiązywać od 2001 r., projekt został przyjęty na posiedzeniu RM w dniu 18 stycznia 2000 r., nie został jeszcze wniesiony do Sejmu;
- o rzecznikach patentowych - projekt skierowany do Sejmu 17 grudnia 1999 r., Druk Sejmowy nr 1605, przewidywana data uchwalenia przez rząd - drugi kwartał 2000 r., projekt związany ściśle z Prawem własności przemysłowej (nieprzewidziany w NPPC).

Ponadto, istnieje potrzeba wprowadzenia regulacji dotyczących dodatkowych świadectw ochronnych (SPC) dla produktów farmaceutycznych oraz środków ochrony roślin; brak informacji o projekcie aktu prawnego w tym zakresie.

9. Ochrona konsumentów i zdrowia

Polska nie zgłasza problemów negocjacyjnych i nie domaga się okresów przejściowych lub derogacji w tym obszarze.
Zgodnie z deklaracją strony polskiej złożoną w trakcie screeningu dwustronnego w Brukseli, wdrożenie poszczególnych aktów prawnych UE do prawodawstwa krajowego nastąpi do końca roku 2000, z wyjątkiem dyrektywy Nr 87/102/EWG (bankowe systemy informatyczne w kontekście rozpoczęcia nowego stulecia), której pełna implementacja nastąpi do końca 2002 r.

ustawy uchwalone:
- z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133 poz. 884) - wprowadza, między innymi, ochronę nabywców usług turystycznych;
- z dnia 22 grudnia 1999 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Senat na 49 posiedzeniu uchwalił poprawki do ustawy);
- z dnia 21 października 1999 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (zmiana ma na celu harmonizację przepisów dotyczących reklamy oraz rozszerzenie uprawnień Prezesa UOKiK, w opinii końcowej KIE o zgodności z prawem UE wskazano pewne istniejące rozbieżności);
- z dnia 22 grudnia 1999 r. o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość oraz o zmianie ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego i Kodeks wykroczeń (przekazano do Senatu);
- z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

konieczność uchwalenia ustaw:
- o nabywaniu podzielonych w czasie praw do korzystania z budynków lub lokali mieszkalnych (w zakresie harmonizacji z dyrektywą Nr 94/47 o nabywaniu podzielonych w czasie praw do korzystania z budynków lub ich części), brak takiego projektu w Sejmie, rząd miał przekazać projekt w styczniu 2000 r., planowany termin wejścia w życie: 2000 r.;
- o kredycie konsumenckim (harmonizującej polskie prawo z dyrektywą nr 87/102), brak takiego projektu w Sejmie, wg stanowiska rządu uchwalenie ustawy powinno nastąpić w ostatnim kwartale 2000 r.
- zmiany ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks wykroczeń - uzgodnienia międzyresortowe miały nastąpić w II kwartale 1999 r., natomiast wejście w życie planowano (NPPC) na rok 2000;
- zmiany ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (tekst jedn. Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195) - uzgodnienia międzyresortowe miały nastąpić w II kwartale 1999 r., natomiast wejście w życie planowano (NPPC) na rok 2000;
- regulującej stosunki między rządem i organizacjami konsumenckimi - uzgodnienia międzyresortowe miały nastąpić w II kwartale 1999 r., natomiast wejście w życie planowano (NPPC) na rok 2000;
- o ochronie konkurencji i konsumentów - wg rządu ustawa powinna być uchwalona jeszcze w roku 2000, projekt rządowy ma być przesłany do Sejmu w kwietniu 2000 r. ;
- zmiany ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55); brak projektu w Sejmie, wg rządu projekt będzie gotowy w lipcu 2000 r, ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia lub 1 lipca 2002 r., (uchwalona 5 listopada 1999 r. na podstawie projektu poselskiego zmiana ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych reguluje jedno wąskie zagadnienie), w informacjach o pracach rządu przekazanych Komisji Integracji Europejskiej występuje sprzeczność: z jednej strony - mówi się o potrzebie całościowej regulacji, z drugiej - iż zdaniem resortu (ministerstwo zdrowia) wystarczy w tym zakresie rozporządzenie.

10. Statystyka

Polska akceptuje i wdroży całość acquis w obszarze statystyki i nie będzie domagała się okresów przejściowych lub derogacji.

uchwalone ustawy:
- z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zmianami);
- z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 796);
- z dnia 2 grudnia 1999 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r. konieczność uchwalenia ustaw:
- o powszechnym spisie rolnym w 2001 r. - rząd zapowiedział, że wniesie projekt do Sejmu w lutym 2000 r.

11. Stosunki zewnętrzne

Polska nie występuje o żadne okresy przejściowe w tym obszarze. Dorobek prawny UE zawarty w jej umowach wielo- i dwustronnych zacznie obowiązywać w momencie przystąpienia Polski do UE, podobnie jak zewnętrzna taryfa celna UE.

ustawy uchwalone:
- z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 86, poz. 398);
- z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157 poz. 1026);
- z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 157 poz. 1028);
- z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 157 poz 1027);
- z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych (Dz. U. Nr 157 poz. 1029).

konieczność uchwalenia ustaw:
- o oficjalnym wspieraniu finansowania eksportu w kredycie średnio- i długoterminowym w oparciu o stałe stopy procentowe CIRR - projekt ma być wniesiony do Sejmu w czerwcu 2000 r. (wg poprzednich założeń rządowych ustawa miała obowiązywać już w 1999 r.);
- o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny towarów tekstylnych i odzieżowych z krajów o gospodarce nierynkowej, projekt ma być wniesiony do Sejmu w marcu 2000 r., wg stanowiska rządu ustawa powinna być uchwalona jeszcze w 2000 r.;
- o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych, projekt ma być wniesiony do Sejmu w marcu 2000 r., wg stanowiska rządu ustawa powinna być uchwalona jeszcze w 2000 r.;
- dalszej zmiany ustawy dotyczącej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami podwójnego zastosowania (ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi, Dz. U. Nr 129, poz. 598), rząd zapowiada przesłanie projektu do Sejmu w czerwcu 2000 r., wg stanowiska rządu ustawa powinna być uchwalona III kwartale 2000 r.;
- zmiany ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 157 poz. 1028);
- zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych, wg rządu niezbędne zmiany i nowe przepisy będą sukcesywnie wdrażane do końca 2000 r.

12. Unia celna

Polska akceptuje i wdroży całość acquis communautaire w tym obszarze i nie będzie domagała się okresów przejściowych lub derogacji.

ustawy uchwalone:
- z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U Nr 23 poz. 117 z późn. zm.);
- z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802).

konieczność uchwalenia ustaw:
- dalszych zmian ustawy Kodeks celny - w celu doprowadzenia do pełnej zgodności z prawodawstwem wspólnotowym - rząd w stanowisku negocjacyjnym zadeklarował dostosowanie prawa w tym zakresie do końca 2001 r.;
- upoważniającej Prezydenta RP do ratyfikacji wszystkich załączników do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej (Konwencja Stambulska) brak projektu w Sejmie, miał wpłynąć w styczniu 2000 r. Polska zobowiązała się także do przyjęcia Konwencji o traktowaniu celnym kontenerów pool używanych w przewozie międzynarodowym;
- o zwolnieniach celnych - wg rządu ustawa powinna być uchwalona w czerwcu 2001 r.

13. Swobodny przepływ towarów

Polska akceptuje i wdroży całość acquis communautaire w tym obszarze i nie będzie domagala się okresów przejściowych lub derogacji z zastrzeżeniem zagadnień związanych z terminem zakończenia procedury rejestracji leków.

ustawy uchwalone:
- z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zmianami;
- z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468);
- z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773), w znacznej części zgodne z acquis;
- z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zmianami)
- z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 ze zmianami);
- z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

konieczność uchwalenia ustaw:
- o systemie oceny zgodności wyrobów, procesów lub usług z wymaganiami, o akredytacji, autoryzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw - projekt rządowy: Druk Sejmowy nr 1292, trwają prace w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Gospodarki i OKiK, projekt przewiduje utratę mocy obowiązującej ustawy o badaniach i certyfikacji; w opinii końcowej KIE o zgodności a prawem UE projekt został uznany za zgodny z prawem UE;
- dalszych zmian ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (implementacja dyrektywy 89/106/EWG do końca 2002 r. w zakresie wynikającym z projektu ustawy o ocenie zgodności);
- dalszych zmian ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz.773) - brak projektu w Sejmie, projekt miał wpłynąć do Sejmu w styczniu 2000 r., pełne wdrożenie regulacji UE w tym zakresie, powyżej progów określonych w dyrektywach, powinno nastąpić, zdaniem rządu, do końca 2000 r.;
- o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (brak takiego projektu w Sejmie, przewidywane wejście w życie na przełomi lat 2001/2002);
- nowelizacji ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. nr 29, poz. 245), brak projektu zmiany ustawy w Sejmie, brak również projektu na etapie uzgodnień rządowych, projekt ma być przekazany do Sejmu do końca 2000 r.;
- o środkach kosmetycznych (albo: o kosmetykach) - brak takiego projektu w Sejmie, zgodnie z NPPC z 1999 r. projekt ustawy powinien zostać skierowany do Sejmu w grudniu 2000 r;
- o substancjach i preparatach chemicznych - projekt skierowany do Komisji Gospodarki, Druk Sejmowy nr 151 i 151-A, przewidywana data wejścia w życie I kwartał 2001 r., przedłożona w Druku Sejmowym 151-A autopoprawka rządu powinna doprowadzić do pełnej zgodności projektu ustawy z zobowiązaniami rządu sformułowanymi w stanowisku negocjacyjnym;
- o towarach konfekcjonowanych - brak takiego projektu w Sejmie;
- zmiany ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452) - brak takiego projektu w Sejmie, projekt ma być wniesiony we wrześniu 2000 r., zdaniem rządu ustawa powinna być uchwalona i wejść w życie w 2000 r.;
- o Agencji Leków - brak takiego projektu w Sejmie, rząd zakłada wysłanie projektu do Sejmu w marcu 2000 r. i uchwalenie do końca 2000 r.;
- o ochronie osobistej, brak informacji o projekcie, rząd przewiduje pełne wdrożenie w 2001 r.;
- nowelizacji ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248) - brak informacji o projekcie;
- zmiany ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (tekst jedn. z 1988 r. Dz. U. Nr 27, poz. 195 ) w kierunku likwidacji obecnej kontroli nad cenami leków produkcji krajowej), wg rządu zmiana powinna być uchwalona w 2000 r., brak informacji o projekcie;
- zmiany ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (tekst jedn. Dz.U z 1999 r. Nr 66, poz. 751);
- o dozorze technicznym, rząd zakłada że ustawa powinna być uchwalona w styczniu 2002 r.;
- o środkach wybuchowych, rząd zakłada że ustawa powinna być uchwalona w styczniu 2001 r.

14. Polityka konkurencji

Polska akceptuje i wdroży całość acquis communautaire w tym obszarze i nie będzie domagać się okresów przejściowych ani derogacji, z wyjątkiem niektórych form pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorstwom na terenach specjalnych stref ekonomicznych, dla których strona polska występuje o okres przejściowy trwający do końca 2017 r. Pomoc publiczna w hutnictwie stali jest obecnie przedmiotem odrębnych rozmów ze stroną unijną, przyjęte w tym trybie rozwiązania zostaną inkorporowane do wyników negocjacji w ramach obszaru.

ustawy uchwalone:
- z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112);
- z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014);
- z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547).

konieczność uchwalenia ustaw:
- o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Druk Sejmowy nr 1118, projekt rządowy, w końcowej opinii KIE o zgodności projektu z prawem UE wskazano pewne istniejące rozbieżności, obecnie prace we wspólnej podkomisji Finansów Publicznych, Gospodarki i OKK, w NPPC z 1999 r. założono uchwalenie ustawy do końca 1999 r.);
- zmiany ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów - w zakresie wyłączeń grupowych i zakazu zmowy kartelowej, brak takiego projektu nowelizacji, jak dotychczas wprowadzono inne, drobne zmiany, np. przedmiot nowelizacji zawarty w Druku Sejmowym nr 1583 nie jest objęty zakresem prawa UE;
- zmiany ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600) - projekt opracowywany przez rząd, brak projektu w Sejmie, pierwotnie planowany termin wejścia w życie: 1999 r.; wg kolejnych założeń rządowych miał wpłynąć do Sejmu w styczniu 2000 r., na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2000 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy;
- nowej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - przewidzianej w NPPC z 1999 r. i w aktualnych informacjach o pracach rządu - ustawa zastąpiłaby obowiązującą ustawę „antymonopolową" (o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów), zgodnie z założeniem, ustawa ta powinna wyeliminować istniejące jeszcze rozbieżności pomiędzy prawem polskim a acquis w tym zakresie, brak jak dotychczas w Sejmie projektu, mimo iż w NPPC przewidywano, że nowa ustawa wraz z przepisami wykonawczymi wejdzie w życie do końca I półrocza 2000 r.), wg ostatnich informacji rządu projekt zostanie wniesiony do Sejmu w kwietniu 2000 r.;
- o giełdach towarowych - projekt rządowy, Druk Sejmowy nr 1379, po I czytaniu, skierowano do prac w Podkomisji.

15. Unia gospodarcza i walutowa

Polska nie będzie domagać się okresów przejściowych ani derogacji w tym obszarze.

ustawy uchwalone:
­ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938);
­ z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939);
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014). W opinii końcowej KIE o zgodności z prawem UE wskazano na sprzeczność niektórych przyjętych rozwiązań z prawem wspólnotowym.

konieczność uchwalenia ustaw:
- zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim - w zakresie instytucjonalnej i finansowej niezależności banku centralnego oraz audytu gospodarki finansowej banku centralnego;
- zmiany ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (progi ostrzegawcze określające relację długu publicznego do PKB).

16. Rybołówstwo

Polska uznaje całość aquis w tym obszarze i nie będzie ubiegać się o wyłączenia ani okresy dostosowawcze.

ustawy obowiązujące:
- z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145 z późn. zmianami);

- z dnia 5 stycznia 1995 roku o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60);
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zmianami).

konieczność uchwalenia ustaw:
­ zmiany ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145 z późn. zmianami), wg rządu ustawa powinna wejść w życie na przełomie lat 2000 - 2001, brak projektu w Sejmie;
­ o organizacji rynku ryb i produktów rybnych - wg rządu ustawa powinna wejść w życie w 2001 r., brak projektu w Sejmie;
­ o wymaganiach sanitarnych i standardach dla produktów rybnych wprowadzanych na rynek - wg rządu ustawa powinna wejść w życie w 2001 r., brak projektu w Sejmie;
- regulującej kwestie funkcjonowania organizacji producentów - wg rządu ustawa powinna wejść w życie w 2001 r., w Sejmie znajduje się rządowy projekt ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach (Druk Sejmowy nr 1002), skierowany 21.04.1999 do Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - projekt ten nie różnicuje jednak zgodnie z unijnymi standardami grup producenckich w zależności od kategorii produktów.

17. Energia

Polska wdroży przepisy aquis, za wyjątkiem przepisów dyrektywy 98/30/EC dotyczących udzielania stronom trzecim dostępu do sieci gazowych (złożono wniosek o okres przejściowy do końca 2005 r.) oraz przepisów dyrektywy 68/414/EEC dotyczących utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej i/lub produktów naftowych (złożono wniosek o okres przejściowy do końca 2010 r.).

ustawy uchwalone:
­ z dnia 10 kwietnia 1986 r. Prawo atomowe (Dz.U. Nr 12, poz. 70);
­ z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zmianami);
­ z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zmianami) Prawo energetyczne;
­ z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych i zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 z późn. zmianami);
z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do działania w warunkach gospodarki rynkowej oraz o szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112).

konieczność uchwalenia ustaw:
­ upoważniającej Prezydenta RP do ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego Efektywności Energetycznej i Odnośnych Aspektów Ochrony Środowiska - (Druk Sejmowy nr 1573), I czytanie 18 stycznia 2000 r.;
­ nowelizacji ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zmianami) Prawo geologiczne i górnicze - projekt rządowy (Druk Sejmowy nr 1407) wpłynął do Sejmu 1 października 1999 r., skierowany 9 listopada 1999 r. do Komisji Gospodarki, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej;
­ nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zmianami) Prawo energetyczne - brak informacji o projekcie (projekt rządowy zawarty w Druku Sejmowym nr 1619 nie jest objęty zakresem prawa UE);
­ nowelizacji ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych i zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 z późn. zmianami) - w Sejmie znajduje się rządowy projekt nowelizacji tej ustawy (Druk Sejmowy nr 1614a), nie dotyczy on jednak harmonizacji prawa;
nowelizacji ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zmianami) - brak projektu w Sejmie.

18. Polityka społeczna i zatrudnienie

W stanowisku negocjacyjnym Polska zadeklarowała, iż wdroży całość acquis i nie będzie występowała o okresy przejściowe z wyjątkiem dyrektyw 89/655/EWG i 89/656/EWG. Polska zastrzegła możliwość zastosowania okresu przejściowego w odniesieniu do dyrektywy 90/679/EWG, ostateczna decyzja w sprawie zostanie podjęta po przeprowadzeniu dodatkowych analiz ekonomicznych.

ustawy uchwalone:
­ z dnia 28 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 87. Poz. 435);
­ z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110). Częściowa harmonizacja z prawem wspólnotowym, proces niezakończony;
­ ratyfikacja Europejskiej Karty Społecznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67);
­ z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 932), zadanie zrealizowane zgodnie z Harmonogramem działań implementacyjnych Narodowej Strategii Integracji;
­ z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 932), zadanie zrealizowane zgodnie z Harmonogramem działań implementacyjnych NSI;
­ z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887), zadanie zrealizowane zgodnie z Harmonogramem działań implementacyjnych NSI;
­ z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), zadanie zrealizowane zgodnie z Harmonogramem działań implementacyjnych NSI;
­ z dnia 28 grudnia 1990 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19);
z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jedn. z 1997 r., Dz. U. Nr 25, poz. 128) .

konieczność uchwalenia ustaw:
­ o substancjach i preparatach chemicznych - projekt rządowy wpłynął do Sejmu 19 grudnia 1997 r. (Druk Sejmowy nr 151 i 151-A), skierowany do Komisji Gospodarki, w uzasadnieniu do autopoprawki wnioskodawcy informują, iż przedłożony projekt powinien doprowadzić do pełnej zgodności z zobowiązaniem rządu RP sformułowanym w stanowisku negocjacyjnym;
­ o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - projekt rządowy, uzyskał pozytywną opinię końcową KIE o zgodności z prawem UE, wpłynął do Sejmu 1 października 1999 (Druk Sejmowy nr 1407), skierowany do Komisji Gospodarki, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej;
­ o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw - projekt rządowy, uzyskał pozytywną opinię KIE o zgodności z prawem UE, harmonizacja z dyrektywą Nr 77/187/EWG, wpłynął do Sejmu 7 października 1999 (Druk Sejmowy nr 1423), skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach oraz Komisji Polityki Społecznej);
­ dalszych nowelizacji Kodeksu pracy - (np. projekt poselski, Druk Sejmowy 1564 oraz projekt rządowy, Druk Sejmowy 1565, oba projekty wymagają podjęcia starań dla bardziej precyzyjnej harmonizacji z acquis communautaire w tym zakresie, potrzebne będą także dalsze nowelizacje harmonizujące kodeks pracy w wieloma dyrektywami wspólnotowymi);
­ nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu - brak informacji o ewentualnym projekcie, wg rządu zmiany powinny wejść w życie od 1 stycznia 2003 r.;
­ nowelizacji ustawy o związkach zawodowych - brak informacji o projekcie;
­ nowelizacji ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy - brak informacji o projekcie;
­ o środkach ochrony indywidualnej - (brak projektu w Sejmie, w zakresie dostosowania do dyrektywy 89/656/EWG strona polska zapowiedziała - w stanowisku negocjacyjnym - dostosowanie prawa polskiego w tym zakresie do 31 grudnia 2002 r.);
­ o tworzeniu europejskich rad zakładowych oraz wyłanianiu ich przedstawicieli - brak informacji o projekcie;
­ o zbiorowych stosunkach pracy - brak informacji o projekcie;
­ nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego - brak informacji o ewentualnym projekcie, termin uchwalenia w NPPC: 2002 r.;
- nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - zdaniem resortu zdrowia wystarczy rozporządzenie MZ, brak projektu ustawy, planowany termin wejścia w życie: połowa 2000 r.

19. Transport

Polska akceptuje całość aquis w tym obszarze i z pewnymi wyjątkami wdroży je możliwie najwcześniej, jeszcze przed założoną datą gotowości do przystąpienia do Unii Europejskiej. Wyjątki obejmują:
1) proponowany okres przejściowy do 31 grudnia 2005 r. w odniesieniu do:
­ rozporządzenia Rady 2407/92 w sprawie licencjonowania przewoźników lotniczych;
­ rozporządzenia Rady 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników wspólnotowych do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych;
­ rozporządzenia Rady 12/98 ustanawiającego warunki, na jakich przewoźnicy nie będący rezydentami mogą świadczyć usługi krajowych drogowych przewozów pasażerskich wewnątrz państwa członkowskiego;
­ dyrektywy Rady 91/440/EEC w sprawie rozwoju kolei Wspólnoty;
­ dyrektywy Rady 95/19/EC o udostępnianiu i przyznawaniu możliwości przepustowych infrastruktury kolejowej i pobieraniu opłat za infrastrukturę;
2. proponowany mechanizm konsultacji i współpracy w zakresie wdrażania dyrektywy Rady 96/53/EC ustanawiającej dla pewnych pojazdów drogowych poruszających się wewnątrz wspólnoty maksymalnych dopuszczalnych wymiarów w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalnej dopuszczalnej wagi w ruchu międzynarodowym

ustawy uchwalone:
­ z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 667);
­ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141, poz. 942);
­ z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. Nr 9, poz. 44 ze zmianami);
­ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zmianami);
­ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z licznymi zmianami);
­ z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 1995 r. Nr 119, poz. 575);
- z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627);
­ z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131 ze zmianami);
­ z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. Nr 47, poz. 243);
­ z dnia 1 grudnia 1961 r. Kodeks morski (tekst jedn. Dz. U. z 1998, Nr 10, poz. 36);
­ z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. Nr 9 z 1997, poz. 44);
­ z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. Nr 95, poz. 474);
­ z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591 ze zmianami);
­ z dnia 14 czerwca 1991 r. o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT" (Dz. U. Nr 61 z 1991, poz. 260);
­ z dnia 31 maja 1962 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32 z 1962, poz. 153 ze zmianami);
­ z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze" (Dz. U. Nr 33 z 1987, poz. 185 ze zmianami);
­ z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów publicznymi środkami transportu zbiorowego (Dz.U Nr 54, poz. 254 ze zmianami);
- z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60 z 1991, poz. 253 ze zmianami).

konieczność uchwalenia ustaw:
­ o bezpieczeństwie morskim - projekt rządowy wpłynął do Sejmu 20 lipca 1999 (Druk Sejmowy nr 1269), skierowany do Komisji Transportu i Łączności oraz do Komisji Obrony Narodowej; zdaniem rządu ustawa powinna być uchwalona do końca 2000 r.;
­ o Inspekcji Transportu Drogowego - planowany termin uchwalenia w NPPC: koniec 1999 r.; w stanowisku negocjacyjnym rząd zapowiedział powołania już Inspekcji Transportu Drogowego w II połowie 2000 r., zgodnie z zapowiedzią rządu (styczeń 2000 r.) projekt miał być wniesiony do Sejmu w styczniu 2000 r., projekt do Sejmu nie wpłynął;
­ Prawo lotnicze - projekt ma być przedłożony na posiedzeniu Rady Ministrów w drugim tygodniu lutego 2000 r., wcześniej rząd zapowiadał wniesienie projektu do Sejmu w styczniu 2000 r.;
­ nowelizacja Kodeksu Morskiego - w zakresie zasad dotyczących usług portowych, brak informacji o projekcie;
­ nowelizacji ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych - projekt został przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2000 r.;
­ nowelizacji ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. - brak informacji o projekcie;
­ nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - brak projektu w Sejmie, termin przyjęcia w NPPC: 1999 r., w stanowisku negocjacyjnym pełne dostosowanie do dyrektyw wspólnotowych nastąpi do końca 2002 r.;
­ o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe", projekt rządowy (Druk Sejmowy nr 1368) wpłynął do Sejmu 22 września 1999 r., I czytanie 8 października 1999 r., skierowano do Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji oraz Komisji Transportu i Łączności;
­ nowelizacji ustawy z 14 czerwca 1991 r. o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT" (Dz. U. nr 61 z 1991, poz. 260) - rozpatrywana jako ewentualność, brak projektu;
­ o Izbach Morskich - brak projektu w Sejmie;
­ nowelizacji ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami), brak informacji o projekcie;
­ o Polskim Międzynarodowym Rejestrze Statków - wg informacji rządu ustawa będzie wniesiona do Sejmu w marcu 2000 r. i powinna zostać uchwalona do końca 2000 r.;
­ nowelizacja ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego - w zakresie pełnego dostosowania do dyrektywy 96/26/WE, w Sejmie znajduje się projekt poselski (Druk Sejmowy nr 842), ale nie dotyczy dostosowania prawa polskiego do prawa UE;
­ o żegludze śródlądowej - wg rządu uchwalenie ustawy powinno nastąpić w czerwcu 2000 r., projekt ma wpłynąć do Sejmu w lutym 2000 r., zdaniem rządu wyrażonym w stanowisku negocjacyjnym powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.;
zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym, wg rządu należałoby uchwalić do końca 2000 r. - brak projektu w Sejmie.

20. Swobodny przepływ usług

Polska zadeklarowała, że do czasu przystąpienia do UE będzie gotowa przyjąć prawo wspólnotowe, z wyjątkiem pewnych kwestii, co do których zachodzi konieczność ubiegania się o okresy przejściowe.

ustawy uchwalone:
­ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414);
­ ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 133, poz. 884);
­ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133 poz. 884) - ustawa wymaga jeszcze zmian dostosowawczych (pilotaż, przewodnictwo, usługi związane z wypoczynkiem;
­ z dnia 19 września 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178);
z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (zmieniono tytuł ustawy na: „o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu).

konieczność uchwalenia ustaw:
­ nowelizacji ustawy Kodeks cywilny w zakresie umowy agencyjnej i leasingu - do chwili obecnej projekt nie wpłynął do Sejmu - miał być przekazany do Sejmu w styczniu 2000 r. ;
­ o nabywaniu podzielonych w czasie praw do korzystania z budynków lub ich części - w 1998 r. projekt w fazie uzgodnień międzyresortowych, do chwili obecnej nie wpłynął do Sejmu, brak takiego projektu w Sejmie, rząd miał przekazać projekt w styczniu 2000 r., planowany termin wejścia w życie: 2000 r.;
­ zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) - brak projektu w Sejmie;
­ o substancjach i preparatach chemicznych (projekt skierowany do Komisji Gospodarki, Druk Sejmowy nr 151 i 151-A, przewidywana data wejścia w życie I kwartał 2001 r.;
­ zmiany ustawy z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu (Dz. U. Nr 16, poz. 74) - w zakresie procedury współpracy i konsultacji w branży turystycznej - do końca 2002 r.;
­ zmiany ustawy o kinematografii oraz ustawy o popieraniu twórczości filmowej i organizacji kinematografii oraz o zmianie niektórych ustaw (dwa poselskie projekty ustaw, druki sejmowe odpowiednio nr 864 i 742, obydwa niezgodne z prawem Unii Europejskiej, skierowano do Komisji Kultury i Środków Przekazu, powołano podkomisję do rozpatrzenia projektu).;
­ o tłumaczach publicznych - brak informacji o projekcie;
­ zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939) - brak informacji o projekcie, zmiana powinna być uchwalona w 2001 r.;
­ zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych - brak informacji o projekcie rządowym (w trakcie prac legislacyjnych - po I czytaniu - jest projekt poselski - Druk Sejmowy 1513 - nie dotyczy jednak dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego), zdaniem rządu ustawa powinna być uchwalona w 2001 r.;
­ zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. Nr 4, poz. 18) - brak projektu w Sejmie, zakładane uchwalenie do końca 2002 r.;
­ zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754), brak informacji o projekcie;
­ zmiany ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740), brak informacji o projekcie;
­ zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (pilotaż, przewodnictwo, usługi związane z wypoczynkiem), brak informacji o projekcie (rządowy projekt zawarty w Druk Sejmowy nr 1603 nie dotyczy zakresu regulacji UE), zdaniem rządu ustawa powinna być uchwalona w 2001 r.;
­ o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się, bankach zrzeszających oraz o zmianie niektórych ustaw - I czytanie projektu rządowego w Sejmie odbyło się w dniu 21 stycznia 2000 r., skierowano do Komisji Nadzwyczajnej, będzie rozpatrywany łącznie z projektem poselskim (Druk Sejmowy nr 1649);
­ o giełdach towarowych - projekt rządowy, Druk Sejmowy nr 1379, po I czytaniu, skierowano do prac w Podkomisji;
­ zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) - rządowy projekt ustawy, Druk Sejmowy nr 1407, po I czytaniu w Sejmie;
­ zmiany ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591)- projekt rządowy po I czytaniu w Sejmie (Druk Sejmowy 1311), skierowano do Komisji Finansów Publicznych, pozytywna opinia KKIE o zgodności projektu z prawem UE;
­ zmiany ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U Nr 54, poz. 348); brak informacji o projekcie (projekt rządowy zawarty w Druku Sejmowym nr 1619 nie jest objęty zakresem prawa UE);
­ kodyfikacji prawa w zakresie ubezpieczeń gospodarczych - uchwalenie Kodeksu obejmującego ustawy: o działalności ubezpieczeniowej, o nadzorze ubezpieczeniowym, o pośrednictwie ubezpieczeniowym, o ubezpieczeniach obowiązkowych - w NPPC planowano przedłożenie Kodeksu pod obrady KERM w II kwartale 1999 r., a wejście w życie miało nastąpić 1 stycznia 2000 r., do chwili obecnej (styczeń 2000 r.) odpowiedni projekt nie wpłynął jeszcze do Sejmu, wg zapowiedzi rządu ma być wniesiony do Sejmu w marcu 2000 r. uchwalenie powinno nastąpić jeszcze w 2000 r.;
ewentualnie: zmiany ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933 ze zmianami) - w chwili obecnej Komisja Europejska ocenia zgodność polskich regulacji z przepisami UE.

21. Swobodny przepływ kapitału

Polska wdroży prawo europejskie w tym obszarze negocjacyjnym, z wyjątkiem części dotyczącej nabywania nieruchomości. W tym zakresie Polska występuje o dwa okresy przejściowe: 5-letni odnośnie do zakupu ziemi pod inwestycje i 18-letni dla ziemi rolnej i terenów leśnych.

ustawy uchwalone:
­ z dnia 15 marca 1996 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 45, poz. 198);
­ z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063), na mocy nowej ustawy rozpoczęto I fazę liberalizacji przepływu kapitału, NPPC z 1999 r., priorytet 3.1.3, należy zauważyć, iż w opinii końcowej KIE jeszcze do projektu ustawy uznano go za niezgodny z prawem europejskim;
z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754).

konieczność uchwalenia ustaw:
­ dotyczącej średnioterminowej pomocy finansowej dla wsparcia bilansu płatniczego krajów członkowskich UE - brak projektu, zakładany termin uchwalenia - przed 31 grudnia 2002 r.;
­ zmiany ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113) - w dniu 20 stycznia Sejm uchwalił zmianę ustawy o kulturze fizyczne oraz o grach losowych i zakładach wzajemnych (projekt w Druku Sejmowym nr 1577), zmiany nie mają związku z procesem dostosowania prawa polskiego do prawa UE;
­ zmiany ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063), - w zakresie dalszej liberalizacji przepływu kapitału, według NPPC z 1999 r. planuje się zakończenie procesu liberalizacji w 2002 r., brak jak dotychczas takiego projektu w Sejmie;
­ zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754), brak informacji o projekcie;
­ zmiany ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. Nr 85, poz. 420 z późn. zmianami) - rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw (Druk Semowy nr 1297) zmierza do liberalizacji przepływu kapitału, w opinii KIE - projekt jest zgodny z prawem UE, projekt w Sejmie po I czytaniu, powołano Podkomisję do rozpatrzenia projektu;
­ zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939) - brak informacji o projekcie, zmiana powinna być uchwalona w 2001 r.;
­ o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątku pochodzącego z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł - (projekt rządowy, w końcowej opinii KIE o zgodności projektu z prawem UE wskazano na pewne rozbieżności z dyrektywą 91/308/EWG, Druk Sejmowy nr 1478, prace w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka), ustawa ma wejść w życie do końca 2000 r.;
- dotycząca podpisu elektronicznego - nie jest pewne, kiedy zostaną podjęte prace nad projektem.

22. Swobodny przepływ osób

Polska akceptuje całość acquis w tym obszarze. Polska zastrzegła sobie prawo zrewidowania swojego stanowiska w późniejszym etapie negocjacji o członkostwo w UE, w zakresie Rozporządzenia 1408/71.

ustawy uchwalone:
- z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r., Nr 28, poz. 152 ze zmianami);

- z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91. poz. 410);
­ z dnia 19 września 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178);
­ z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 932);
­ z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1);
­ z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27);
z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178).

konieczność uchwalenia ustaw:
­ wprowadzenia przepisów tworzących tzw. ogólny system uznawania dyplomów (dyplomy szkół wyższych, dyplomy kwalifikacji zawodowych - dyrektywy: 89/48/EWG, 92/51/EWG) - zdaniem rządu w tym celu powinna być uchwalona ustawa odnosząca się do wszystkich zawodów regulowanych w Polsce, brak projektu;
­ w zakresie usług prawniczych przewiduje się zmiany w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124) i ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145) - w zakresie transgranicznego świadczenia usług oraz zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego i Kodeksie postępowania karnego - co do osób uprawnionych do reprezentowania stron w postępowaniu sądowym. Zmiany zmierzające do realizacji swobody świadczenia usług powinny nastąpić z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (wcześniej obywatele polscy nie będą mogli korzystać z takiej swobody na tych samych zasadach), brak projektu;
­ zmiany ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739) - w zakresie prawa do pracy w ramach samozatrudnienia, prawa do pracy studentów, łączenia rodzin, spraw związanych z przekraczaniem przyszłej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, projekt nowelizacji ma zostać przyjęty przez rząd w lutym 2000 r., rząd przewiduje że nowelizacja zostanie przyjęta przez Parlament w czerwcu 2000 r., ustawa powinna wejść w życie z chwilą przystąpienia Polski do UE;
­ zmiany ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602) - zagwarantowanie cudzoziemcom prawa do udziału w wyborach do organów samorządów lokalnych w miejscu stałego pobytu, brak projektu;
­ zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w zakresie wyeliminowania barier dla cudzoziemców - obywateli państw członkowskich UE w dostępie do polskiego rynku pracy, brak projektu (projekty zawarte w drukach sejmowych nr: 966, 967 i 1419 nie dotyczą dostosowania prawa polskiego do prawa UE);
­ zmiany ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, brak projektu;
- zmiany ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 ze zmianami), w zakresie obejmującym uznawanie kwalifikacji zawodowych i dostępu do zawodu lekarza i lekarza stomatologa, brak projektu;
­ zmiany ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410) - przewidywana przez rząd data uchwalenia: czerwiec 2001 r., brak projektu;
­ zmiany ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych - przewidywana przez rząd data uchwalenia: czerwiec 2001 r., brak projektu;
­ zmiany ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 ze zmianami), brak projektu;
- o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych i urbanistów - brak informacji o projekcie, wg informacji rządu projekt powinien być przekazany do Sejmu w 2000 r., planowany termin wejścia w życie z chwilą przystąpienia Polski do UE.

23. Kontrola finansowa

Polska akceptuje i wdroży acquis communautaire w tym obszarze z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej. Polska nie występuje o okresy przejściowe ani derogacje w obszarze.

ustawy uchwalone:
- z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy;
- z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449 ze zmianami);
- 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100, poz. 442 ze zmianami);
- z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami);
- z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 8, poz. 553 ze zmianami);
- z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 ze zmianami);
- z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zmianami);
- z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59 ze zmianami);
- z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach rozrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 ze zmianami);
- z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014); - z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. z 1999 r., Dz. U. Nr 54, poz. 572).

W chwili obecnej rząd nie przewiduje konkretnych zmian w poszczególnych ustawach, chociaż w NPPC'99 (Druk Sejmowy nr 1194) stwierdzono, że: „może zaistnieć konieczność nowelizacji: ustawy o kontroli skarbowej, ustawy karnej skarbowej, ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych", natomiast w „Informacji rządu RP o przebiegu negocjacji o członkostwo RP w UE" (styczeń 2000 r.), że: „[w] celu zapewnienia możliwości dostępu kontrolerów Komisji Europejskiej do istotnych informacji na zasadach przewidzianych w acquis communautaire przewidywane są do końca 2002 r. zmiany ustawowe"; brak jednak informacji o jakie ustawy chodzi.

24. Środowisko

Polska akceptuje acquis w tym obszarze i występuje o okresy przejściowe w odniesieniu do następujących dyrektyw: 91/271/EWG, 91/676/EWG, 75/440/EWG, 76/464/EWG, 96/61/WE, 94/63/WE, 98/70/WE, 75/442/EWG, 91/689/EWG, 75/439/EWG, 94/62/WE, 97/43/EURATOM oraz rozporządzeń: WE/3093/94 i EWG/259/93. W odniesieniu do dyrektywy 88/609/EWG Polska wnosi o korzystną interpretację postanowień.

ustawy uchwalone:
­ z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230 z późn. zmianami);
­ z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.);
­ z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439);
­ z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9, poz. 26);
­ z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24);
­ z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627);
­ z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622);
­ z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96);
­ z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592 z późn. zmianami);
­ z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 11, poz. 80);
­ z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335);
­ z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 417 z późn. zmianami);
­ z dnia 17 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.);
­ z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Agencji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49 z poźn. zmianami);
­ z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492);
­ z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. zmianami);
­ z dnia 10 kwietnia 1986 r. Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70 z późn. zmianami);
­ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724);
z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 ze zmianami).

konieczność uchwalenia ustaw:
­ o ochronie środowiska - projektowana ustawa ma kompleksowo regulować kwestie objęte obecnie obowiązującą ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, o odpadach oraz zawierać przepisy nakładające obowiązek dokonywania ocen i prognozowania oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, przybliżony termin wejścia w życie ustawy został określony na rok 2000, brak takiego projektu w Sejmie, wg informacji rządu projekt miał być wysłany do Sejmu w styczniu 2000 r.;
­ o systemie oceny zgodności wyrobów, procesów lub usług z wymaganiami, o akredytacji, autoryzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw - projekt rządowy: Druk Sejmowy nr 1292, trwają prace w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Gospodarki i OKiK, projekt przewiduje utratę mocy obowiązującej ustawy o badaniach i certyfikacji; w opinii końcowej KIE o zgodności a prawem UE projekt został uznany za zgodny z prawem UE;
­ Prawo wodne - projekt ustawy opracowany w czerwcu 1999 r. - brak takiego projektu w Sejmie, miał wpłynąć do Sejmu w styczniu 2000 r.;
­ o odpadach - kolejna nowelizacja - po nowelizacji z dnia 16 grudnia 1999 r. ustawa nadal jest niezgodna z prawem UE, brak odpowiedniego projektu w Sejmie, projekt miał być wniesiony w styczniu 2000 r.;
­ o opakowaniach i odpadach z opakowań - brak takiego projektu w Sejmie; projekt ma być wniesiony w lutym 2000 r., uchwalenie ustawy miałoby nastąpić jeszcze w 2000 r.;
­ o organizmach i mikroorganizmach modyfikowanych genetycznie (tzw. Prawo genowe) - prace nad projektem w fazie początkowej (brak takiego projektu w Sejmie) - przewidywany termin wejścia w życie: 31 grudnia 2001 r.;
­ o ekologicznej opłacie produktowej i opłacie depozytowej - brak takiego projektu w Sejmie; projekt miał być wniesiony do Sejmu w roku 1999 r., wg ostatnich informacji ma wpłynąć w marcu 2000 r.;
­ o ochronie przyrody - nowelizacja - projekt wpłynął do Sejmu w dniu 22 października 1999 r. (Druk Sejmowy nr 1476), według opinii Komitetu Integracji Europejskiej projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej - I czytanie projektu w dniu 18 listopada 1999 r., powołano Podkomisję;
­ o nawozach i nawożeniu - projekt ustawy wpłynął do Sejmu w dniu 15 marca 1999 r. (Druk Sejmowy nr 988), według opinii KIE projekt jest zgodny z prawem UE, ustawa ma być uchwalona do końca 2000 r.;
­ o zmianie ustawy nasiennictwie (lub - o nasiennictwie leśnym i materiale rozmnożeniowym) - projekt ustawy o nasiennictwie (Druk Sejmowy nr 1051) nie dotyczy roślin uprawnych i w zasadzie nie uwzględnia spraw związanych z nasiennictwem leśnym - nie jest więc projektem określonym w priorytecie 3.6.1.8 NPPC - po I czytaniu w dniu 21 maja 1999 r., skierowano do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, projekt, który ma dostosować prawo polskie do prawa wspólnotowego w tym zakresie jeszcze nie powstał, rząd zapowiada wniesienie projektu w grudniu 2000 r.;
­ Prawo atomowe - brak odpowiedniego projektu w Sejmie, przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe (Druk Sejmowy nr 1582) według opinii KIE nie jest objęty zakresem prawa UE, projekt nowej ustawy miał być wysłany do Sejmu w styczniu 2000 r., a uchwalenie rząd przewidywał na I połowę 2000 r.;
­ o substancjach i preparatach chemicznych - projekt wpłynął do Sejmu w dniu 17 grudnia 1997 r. (Druk Sejmowy nr 151 oraz autopoprawka - Druk Sejmowy nr 151-A z dnia 22 października 1999 r.) - w uzasadnieniu do projektu deklaracja, iż projekt jest zgodny ze stanowiskiem negocjacyjnym rządu, ustawa powinna być uchwalona w I kwartale 2000 r.;
­ o postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie (Druk Sejmowy nr 1616) - skierowany w dniu 23 grudnia 1999 r. do I czytania na posiedzeniu Sejmu;
­ zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) - Druk Sejmowy nr 1407, I czytanie 5 listopada 1999 r., powołano Podkomisję ustawa powinna być uchwalona w 2000 r.;
- zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724), wg zapowiedzi projekt miał być w Sejmie w 1999 r.

25. Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

Polska deklaruje przyjęcie całości prawa wspólnotowego i nie będzie domagała się okresów przejściowych lub derogacji. Niektóre instrumenty acquis mają charakter otwarty tylko dla państw członkowskich UE, dlatego Polska deklaruje gotowość przystąpienia do nich po uzyskaniu członkostwa w UE.

ustawy uchwalone:
­ z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739);
­ z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. Nr 114, poz. 738);
­ z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553);
­ z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555);
­ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 162, poz. 1106);
­ z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939);
­ z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468);
­ z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95);
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

konieczność zmian ustaw:
­ (dalsze zmiany) z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach - w zakresie prawa do pracy w ramach samozatrudnienia, prawa do pracy studentów, łączenia rodzin, spraw związanych z przekraczaniem przyszłej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Projekt nowelizacji ma zostać przyjęty przez rząd w lutym 2000 r., rząd przewiduje, że nowelizacja zostanie przyjęta przez Parlament w czerwcu 2000 r. i tak zmieniona ustawa zacznie obowiązywać w 2000 r.;
­ z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461) - (m.in. wprowadzenie wizy lotniskowej) - rząd przewiduje, że projekt ustawy zostanie złożony w Parlamencie do końca marca 2000 r.;
­ z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462) - (możliwość stosowania technik operacyjnych, uprawnienia do działania na terenie całego kraju), projekt rządowy ma zostać opracowany do czerwca 2000 r., uchwalenie zmian ma nastąpić (zgodnie z przewidywaniami rządu) na przełomie lat 2000 - 2001, a zmieniona ustawa ma obowiązywać od końca 2001 r.;
­ Kodeks karny:
1) wprowadzenie przepisów penalizujących korupcję funkcjonariuszy państw obcych i funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych - zmiana ta jest związana z ratyfikacją Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, początkowo rząd stwierdzał potrzebę uchwalenia nowelizacji przez Parlament przed końcem 1999 r., 22 stycznia 2000 r. Sejm opowiedział się za ratyfikacją Konwencji, zmiana w przedstawionym zakresie jest częścią obszernych zmian Kodeksu karnego przygotowanych już przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
2) penalizacja korupcji w sektorze prywatnym - prace Ministerstwa Sprawiedliwości nad projektem zmiany są na etapie wstępnym, rząd przewiduje że nowelizacja nastąpi do końca 2001 r (pierwotnie w NPPC'99 przewidziano nowelizację do końca 2000 r.);
3) zmiana mająca na celu przyjęcie Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, zmiana ma rozszerzyć realizację zasady ne bis in idem na orzeczenia sadów zagranicznych - nowelizacja ma nastąpić do końca 2002 r.;
- Kodeks postępowania karnego:
1) stworzenie możliwości wykonywania obcych orzeczeń o przepadku oraz o tymczasowym zajęciu - konieczność zmiany wynika z planowanego na koniec 1999 r. zakończenia procedury ratyfikacyjnej Konwencji Rady Europy w sprawie prania dochodów pochodzących z przestępstwa, ich ujawniania, zajmowania i przepadku. Trwają prace nad projektem - rząd nie przedstawił jeszcze projektu zmiany Kodeksu postępowania karnego w tym zakresie;
2) uproszczenie procedury ekstradycyjnej - brak informacji o etapie przygotowania odpowiedniego projektu zmiany kpk, nowelizacja ma nastąpić do końca 2002 r.;
3) wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych, w tym - o pozbawieniu prawa jazdy - brak informacji o etapie przygotowania odpowiedniego projektu zmiany kpk, nowelizacja ma nastąpić do końca 2002 r.;
­ z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 680) - projekt rządowy miał być opracowany do końca 1999 r., uchwalenie przez Parlament miało nastąpić do marca 2000 r., obowiązywanie planowano od czerwca 2000 r.; do chwili obecnej (styczeń 2000 r.) brak odpowiedniego projektu w Sejmie;
­ z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773) w zakresie rozszerzenia zakazu udziału w przetargach na osoby winne korupcji, brak takiego projektu w Sejmie;
­ z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zmianami) w celu wprowadzenia administracyjnej odpowiedzialności osób prawnych za korupcję, zakres przedmiotowy zmian ustawy zawarty w Druku Sejmowym 1235 nie reguluje powyższej kwestii, brak zatem w Sejmie takiego projektu zmiany ustawy;
­ z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939) w celu stworzenia mechanizmu umożliwiającego udzielania informacji objętych tajemnicą bankową na wniosek obcych sądów i prokuratur, brak takiego projektu w Sejmie;
­ o ewidencji ludności i dowodach osobistych - która zawierać będzie uregulowania dotyczące centralnego rejestru powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności oraz centralnego rejestru wydawanych dowodów osobistych - brak odpowiedniego projektu w Sejmie, w NPPC'99 planowano przygotowanie projektu w III kwartale 1999 r. (uchwalona w dniu 3 grudnia 1999 r. zmiana nie dotyczy dostosowania prawa polskiego do prawa UE);
- o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (projekt rządowy, w końcowej opinii KIE o zgodności projektu z prawem UE wskazano na pewne rozbieżności z dyrektywą 91/308/EWG, Druk Sejmowy 1478, prace w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka,), wg rządu ustawa ma wejść w życie do końca 2000 r.

Ponadto - w zakresie uchylania tajemnicy bankowej, skarbowej, ubezpieczeniowej, konieczna jest zmiana ustaw: z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 11, poz. 62), z dnia 24 lutego 1991 r. o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91), z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 102, poz. 650), z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754), z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702), z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

26. Podatki

Polska zadeklarowała pełne wdrożenie obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego, z kilkoma wyjątkami, w zakresie których Polska wystąpi o okresy przejściowe (m.in.: obniżona stawka VAT na usługi gastronomiczne, stawka 0% VAT na książki i czasopisma specjalistyczne, stosowania minimalnego udziału podatku akcyzowego niższego niż 57 % maksymalnej ceny detalicznej papierosów, zachowanie obniżek w podatku akcyzowym dla paliw ekologicznych).

ustawy uchwalone:
­ z dnia 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zmianami);
­ z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zmianami);
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 ze zmianami).

konieczność uchwalenia ustaw:
­ o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - zdaniem rządu uchwalenie nowej ustawy powinno nastąpić w 2001 r.;
­ zmian ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23) - w zakresie dostosowania do dyrektywy 69/335/EWG rząd zakłada usunięcie istniejących rozbieżności do dnia 31 grudnia 2002 r. (znajdujący się w Sejmie projekt rządowy - Druk Sejmowy 1502 - nie jest objęty, wg opinii KIE, zakresem prawa UE);
­ dalszych zmian ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - zdaniem rządu właściwe zmiany zostaną wprowadzone najpóźniej na 6 miesięcy przed przystąpieniem do UE;
dalszych zmian ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - osiągnięto już częściową zbieżność z dyrektywą 90/434/EWG ale konieczne są dalsze zmiany w celu całkowitego dostosowania prawa polskiego do prawa UE, rząd planuje wprowadzenie zmian najpóźniej do końca 2002 r.

27. Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych

Polska akceptuje i wdroży całość prawa wspólnotowego w tym obszarze i nie będzie domagała się okresów przejściowych lub derogacji. Polska zamierza dokonać pełnej implementacji acquis jak najwcześniej i przed przewidywaną datą wejścia do UE.

ustawy uchwalone:
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014). W opinii końcowej KIE o zgodności z prawem UE wskazano na sprzeczność niektórych przyjętych rozwiązań z prawem wspólnotowym.
konieczność uchwalenia ustaw:
­ o zasadach wspierania rozwoju regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (Druk Sejmowy nr 1346) - projekt rządowy wpłynął 6 sierpnia 1999 r., pierwsze czytanie 6 października 1999 r., skierowany do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, rząd przewiduje uchwalenie ustawy w drugim kwartale 2000 r.;
- o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Druk Sejmowy nr 1118, projekt rządowy, w końcowej opinii KIE o zgodności projektu z prawem UE wskazano pewne istniejące rozbieżności, po I czytaniu skierowano do Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki i OKK, w NPPC z 1999 r. założono uchwalenie ustawy do końca 1999 r.).

28. Budżet i finanse

Prawo wspólnotowe nie wymaga transponowania do krajowego porządku prawnego. Polska w pełni akceptuje acquis communautaire i podejmie stosowne kroki oraz zapewni warunki w celu jego zastosowania od dnia przystąpienia do UE.
Polska ubiega się o pięcioletni okres przejściowy w dochodzeniu do wpłacania pełnej składki do budżetu ogólnego UE.

ustawy uchwalone:
- z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014). W opinii końcowej KIE o zgodności z prawem UE wskazano na sprzeczność niektórych przyjętych rozwiązań z prawem wspólnotowym.

29. Rolnictwo

Polska występuje o objęcie polskiego rolnictwa pełnym zakresem wspólnej polityki rolnej i deklaruje dostosowanie prawne i instytucjonalne niezbędne w tym zakresie.

ustawy uchwalone:
­ z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485);
­ z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014);
­ z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 ze zmianami);
­ z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 158, poz. 1026);
­ z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751) (projekt rządowy wniesiony do Sejmu w 1994 r.);
­ z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 149, poz. 724) (projekt rządowy wniesiony do Sejmu w 1994 r.);
­ z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego i o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 223);
­ z dnia 4 lipca 1996 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 91, poz. 409);
­ z dnia 2 lutego 1996 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. Nr 34, poz. 147);
­ z dnia 24 października 1996 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 152, poz. 719);
­ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz o obrocie tymi wyrobami (Dz. U. Nr 124, poz. 783);
­ z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 41, poz. 255);
­ z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752);
­ z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji, hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 123, poz. 774);
­ z dnia 11 grudnia o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów z zagranicy (Dz. U. Nr 157 poz. 1027);
­ z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473 ze zmianami);
­ z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251 ze zmianami);
­ z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444);
­ z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 70 poz. 776);
- z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 45 poz. 435).

konieczność uchwalenia ustaw:
­ Prawo paszowe (o środkach żywienia zwierząt) - rząd nie wniósł projektu do Sejmu, zapowiada wniesienie projektu w maju 2000 r.;
­ o rolnictwie ekologicznym - rząd nie wniósł projektu do Sejmu;
­ zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz o obrocie tymi wyrobami (Dz. U. Nr 124, poz. 783) - brak projektu;
­ zmiany ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444) - brak projektu;
­ zmiany ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751) pierwotnie rząd zakładał, że zmiana wejdzie w życie w 1999 r., obecnie planuje przekazanie projektu do Sejmu w marcu 2000 r.;
­ kompletu aktów prawnych organizujących Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS) - w latach 1999 - 2000 rząd ma przedłożyć Sejmowi całościowy zestaw aktów prawnych;
­ zmiany ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951) - brak projektu;
­ zmiany ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2) - brak projektu;
­ zmiany ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752), projekt ma być wniesiony do Sejmu w lipcu 2000 r.;
­ zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724); rząd planuje dokonanie obszernej nowelizacji ustawy, projekt ma być wniesiony do Sejmu we wrześniu 2000 r.;
­ o zunifikowanym systemie rachunkowości gospodarstw rolniczych - projekt nie został wniesiony do Sejmu, wg rządu ustawa powinna być uchwalona do końca 2000 r.;
­ dotyczącej krajowego systemu informacji o sytuacji na rynkach rolnych (nałożenie na podmioty rynkowe obowiązku przekazywania danych do jednostki monitorującej rynek rolny) - projekt nie został wniesiony do Sejmu, rząd planuje wniesienie projektu w grudniu 2000 r. lub styczniu 2001 r.;
­ odrębnej ustawy regulującej finansowanie polityki rolnej - projekt nie został wniesiony do Sejmu;
­ regulacji wydawania licencji, podziału kontyngentów, wypłacania i rozliczania dotacji eksportowych, przyjęcia Wspólnej Taryfy Celnej - odpowiednie projekty nie zostały wniesione do Sejmu;
­ dotyczącej kwotowania mleka - projekt nie został wniesiony do Sejmu;
­ o Systemie Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt - projekt nie został wniesiony do Sejmu;
­ zmiany ustawy z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą (Dz. U. Nr 124, poz. 584) - rząd nie wniósł projektu do Sejmu, w Sejmie trwają prace nad projektem poselskim (Druk Sejmowy nr 993 z 22 marca 1999 r.), konieczne są dalsze zmiany;
­ o organizacji rynku kwiatów i roślin ozdobnych - brak projektu rządowego w Sejmie;
­ o wspólnej organizacji rynku bananów - brak projektu rządowego w Sejmie;
­ o rynku skrobi ziemniaczanej - brak projektu rządowego - w ocenie rządu ustawa powinna być uchwalona w 2000 r., w Sejmie trwają prace nad projektem poselskim (Druk Sejmowy nr 1570), sejmowa Komisja Integracji Europejskiej stwierdza niezgodność niektórych postanowień projektu z prawem wspólnotowym, jednak całość regulacji zmierza do dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego w tym zakresie;
­ dotyczącej rynku cukru - rząd wniósł projekt ustawy o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Druk Sejmowy nr 986 z 12 marca 1999 r.) - projekt po I czytaniu, skierowano do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Sejmie trwają prace także nad projektem poselskim ustawy o produkcji buraków cukrowych i cukru buraczanego oraz o regulacji krajowego rynku cukru (Druk Sejmowy nr 990 z 29 grudnia 1998 r.) - projekt jest po I czytaniu, skierowano do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
­ zmiany ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 774) - w zakresie inspekcji hodowlanej, zaświadczeń dla zwierząt - w ocenie rządu zmiana ustawy powinna być uchwalona w 2000 r., rząd planuje wniesienie projektu do Sejmu w lipcu 2000 r.;
­ o organizacji niektórych rynków rolnych (owoce i warzywa, chmiel, tytoń, susze paszowe) - w ocenie rządu ustawa powinna być uchwalona w 2000 r., rząd planuje przekazanie projektu w maju 2000 r.;
­ o grupach producentów rolnych i ich związkach - Druk Sejmowy 1002, I czytanie 21 kwietnia 1999 r., w ocenie rządu ustawa powinna być uchwalona w 2000 r.;
­ zmiany ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 149, poz. 724) (lub - o nasiennictwie leśnym i materiale rozmnożeniowym) - projekt ustawy o nasiennictwie (Druk Sejmowy nr 1051) nie dotyczy roślin uprawnych i w zasadzie nie uwzględnia spraw związanych z nasiennictwem leśnym) - po I czytaniu w dniu 21 maja 1999 r., skierowano do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, projekt, który ma dostosować prawo polskie do prawa wspólnotowego w tym zakresie jeszcze nie powstał, rząd zapowiada wniesienie projektu w grudniu 2000 r.;
­ o zasadach definiowania, znakowania, prezentowania i badania napojów spirytusowych - brak projektu;
regulującej organizację rynku zbóż - brak projektu.


Biuro Studiów i Ekspertyz, 2000 r.