Biuletyn 1/91

Pierwszy Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz - Działu Przekładów, przygotowany we współpracy z Działem Informacji Biblioteki Sejmowej, zawiera zestaw oryginałów i przekładów ustaw z Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec oraz Włoch dotyczących ochrony prawnej dziecka poczętego. Ustawy zostały przełożone z urzędowych oryginałów, oprócz ustawy włoskiej - przetłumaczonej z języka niemieckiego.
Nazwiska tłumaczy i weryfikatorów są umieszczone po tekście każdej ustawy.
BELGIA
F.628
3 Avril 1990. - Loi relative á l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du meme Code
F.628
3 kwietnia 1990 r. - USTAWA w sprawie przerywania ciąży, zmieniająca artykuły 348, 350, 351 i 352 kodeksu karnego i uchylająca artykuł 353 tego kodeksu

FRANCJA
Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative á l'interruption volontaire de la grossesse
Loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979 relative á I'interruption volontaire de la grossesse
Loi n° 82-1172 du 31 décembre 1982 relative á la couverture des frais afférents á l'interruption volontaire de grossesse non therapeutique et aux modalités de financement de cette mesure
USTAWA nr 75-17 z dnia 17 stycznia 1975 r. w sprawie umyślnego przerywania ciąży
USTAWA nr 79-1204 z dnia 31 grudnia 1979 r. w sprawie umyślnego przerywania ciąży
USTAWA nr 82-1172 z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie pokrywania kosztów związanych z umyślnym przerywaniem ciąży nie w celach leczniczych oraz w sprawie warunków finansowania tych działań

HISZPANIA
Boletín Oficial del Estado Num. 166, del dia 12 de julio de 1985
14138 CODIGO PENAL - Ley Organica 9/1985, de 5 de julio (Jefatura), de reforma del articulo, 417 bis del Codigo Penal
Boletín Ofcial del Estado Num. 281, del dia 24 de noviembre de 1986
30898 ABORTO. CENTROS SANITARIOS Y DICTAMENES PRECEPTIVOS - Real Decreto 2409/1986, de 21 de noviembre (Sanidad y Consumo), sobre centros sanitarios acreditados y dictámenes preceptivos para la practica legal de la interrupcion voluntacia del embarazo
Rządowy Dziennik Urzędowy Nr 166 z dnia 12 lipca 1985 r. 14138 KODEKS KARNY - Ustawa Nr 9 z dnia 5 lipca 1985 r. zmieniająca artykuł 417bis Kodeksu Karnego
Rządowy Dziennik Urzędowy Nr 281 z dnia 24 listopada 1986 r. 30898 ZABIEGI PRZERYWANIA CIĄŻY. OŚRODKI LECZNICZE I OPINIE - WSKAZANIA- Dekret Królewski Nr 2409 z dnia 21 listopada 1986 r. (Opieka zdrowotna i spożycie) w sprawie autoryzowanych ośrodków zdrowia i opinii-wskazań niezbędnych do dokonywania legalnych,dobrowolnych zabiegów przerwania ciąży

NIEMCY
Bundesgesetzblatt Teil I Z 1997A. Vom 21. Juni 1974
Fünftes Gesetz zur Reform des Strafrechts (S.StrRG) Vom 18. Juni 1974
Bundesgesetzblatt Teil I Z 1997A. Vom 21. Mai 1976
Fünfzehntes Strafrechtsänderungsgesetz Vom 18. Mai 1976
Dziennik Ustaw RFN część I nr Z 1997A z dnia 21 czerwca 1974 r. Ustawa Piąta do Reformy Prawa Karnego (5. ustawa prawa karnego) z dnia 18 czerwca 1974 r.
Dziennik Ustaw RFN część I nr Z 1997A z dnia 21 maja 1976 r. Piętnasta zmiana ustawy prawa karnego z dnia 18 maja 1976 r.

WŁOCHY
Przepisy o ochronie socjalnej macierzyństwa oraz o dobrowolnym przerywaniu ciąży - Ustawa nr 194 z dnia 22 maja 1978 r., "Gazzetta Ufficiale" 1978 nr 140


Biuro Studiów i Ekspertyz, 1991 r.
Powrót do spisu biuletynów