Biuletyn 2/91

Drugi Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz - Działu Przekładów, przygotowany we współpracy z Działem Informacji Biblioteki Sejmowej, zawiera zestaw oryginałów i przekładów ustaw oraz opracowań dotyczących statusu prawnego posłów i senatorów w różnych krajach.
Nazwiska tłumaczy i weryfikatorów są umieszczone po tekście każdej ustawy.

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY

Status prawny posła do parlamentu w Republice Federalnej Niemiec, Lech Janicki
Przywilej (parlamentarny) we współczesnej kanadyjskiej praktyce Parlamentarnej
Rada Konstytucyjna a status indywidualny członków parlamentu, Didier Maus

DOKUMENTY

Ustawa o statusie prawnym deputowanych do Zgromadzenia Krajowego Węgier
Ustawa o posłach do Zgromadzenia Federalnego Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej
Projekt Konstytucji Rumunii. Status deputowanych i senatorów


Biuro Studiów i Ekspertyz, 1991 r.
Powrót do spisu biuletynów