tekst ujednolicony
               uwzględnia zmiany wprowadzone 
               uchwałą nr 80 Prezydium Sejmu
               z dnia 28 listopada 1995 r.
               
               
               UCHWAŁA nr 28
                 Prezydium Sejmu
              z dnia 19 kwietnia 1995 r.
                    
                    
        w sprawie zasad organizowania doradztwa naukowego 
       na rzecz Sejmu i jego organów, powoływania doradców 
        sejmowych oraz korzystania z ekspertyz i opinii.
  
  
  Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 10 oraz art. 80 ust. 4 
Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 r.(Monitor Polski z 1992 r. Nr 26 poz. 185, Nr 34 poz. 
239, z 1993 r. Nr 13 poz. 89, Nr 63 poz. 562, z 1994 r. Nr 
47 poz.379, Nr 62 poz. 545, z 1995 r. Nr 8 poz. 111, Nr 18 
poz. 213) uchwala się, co następuje:
                    
                   § 1.
1. Doradztwo naukowe na rzecz Sejmu i jego organów, klubów 
  parlamentarnych, kół poselskich i posłów polega na 
  pozyskiwaniu ekspertów oraz zapewnianiu ekspertyz, opinii 
  lub konsultacji.
2. Doradztwo naukowe organizuje Kancelaria Sejmu w ramach 
  przyznanych środków budżetowych lub za jej pośrednictwem 
  wydatkowanych.

                   § 2.
1. Stałe doradztwo dotyczy spraw bieżącej realizacji 
  przedmiotowego zakresu działania komisji sejmowych 
  określonego regulaminem Sejmu oraz prac podejmowanych 
  przez Prezydium Sejmu lub jego członków.
2.  Uprawnionymi do powoływania stałych doradców są:
  1/ Prezydium Sejmu, 
  2/ członkowie Prezydium Sejmu,
  3/ komisje sejmowe.
                    
                   § 3.
1. Ekspertyzy, opinie oraz konsultacje mogą dotyczyć 
  toczących się lub planowanych prac wynikających z funkcji 
  Sejmu i jego organów w zakresie legislacji i działań 
  kontrolnych oraz prac studyjnych (badania, ekspertyzy 
  długofalowe).
2. Uprawnionymi do zamawiania ekspertyz i opinii są:
  1/ Marszałek Sejmu,
  2/ wicemarszałkowie Sejmu,
  3/ Prezydium Sejmu,
  4/ Konwent Seniorów,
  5/ komisje i podkomisje sejmowe,
  6/ kluby parlamentarne,
  7/ koła poselskie,
  8/ posłowie.

                   § 4.
Ekspertyzy i opinie mogą być zamawiane przez uprawnionych:
  a/ w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 
  b/ za pośrednictwem Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii 
   Sejmu u wskazanych ekspertów, 
  c/ bezpośrednio u wybranych ekspertów. 
                    
                   § 5.
1. Stałe doradztwo, o którym mowa w § 2 oraz ekspertyzy i 
  opinie, o których mowa w § 4 lit. a i b, a także 
  konsultacje są finansowane ze środków przewidzianych w 
  budżecie Kancelarii Sejmu na działalność Biura Studiów i 
  Ekspertyz - z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ekspertyzy i opinie związane z pracami Sejmu i jego 
  organów, o których mowa w § 4 lit. b, a zamawiane przez 
  kluby parlamentarne, koła poselskie i posłów 
  niezrzeszonych, są finansowane z limitu środków 
  finansowych pozostających w Kancelarii Sejmu do ich 
  dyspozycji (w wysokości 700 złotych w skali rocznej na 
  jednego posła) i są uruchamiane na podstawie zamówień i 
  odpowiednich dokumentów finansowych.
3. Ekspertyzy i opinie, o których mowa w § 4 lit. c, są 
  finansowane ze środków przeznaczonych na prowadzenie 
  biur poselskich, biur klubów parlamentarnych i biur kół 
  poselskich, przyznawanych według zasad ustalonych 
  odrębnie przez Prezydium Sejmu.
                   § 6.
1. Komisja sejmowa może mieć tylko jednego stałego doradcę, 
  z zastrzeżeniem ust. 1a. Decyzje o powołaniu stałego 
  doradcy podejmuje komisja sejmowa w drodze uchwały. 
1a. Liczbę stałych doradców Komisji do Spraw Służb 
  Specjalnych określa, na wniosek Komisji, Prezydium Sejmu. 
  Kandydatury stałych doradców Komisja do Spraw Służb 
  Specjalnych przedstawia do zatwierdzenia Prezydium Sejmu.
2. Decyzje w sprawie zamówienia ekspertyzy lub opinii na 
  potrzeby komisji lub podkomisji sejmowej podejmuje 
  prezydium komisji, przewodniczący komisji lub podkomisji.
3. Decyzje w sprawie zamówienia ekspertyzy lub opinii na 
  potrzeby klubów parlamentarnych lub kół poselskich 
  podejmuje prezydium klubu lub koła, jego przewodniczący 
  lub inna osoba określona w regulaminie klubu lub koła.
4. Komisja sejmowa może korzystać także z ustnych 
  konsultacji ekspertów dotyczących konkretnego problemu. 
  Decyzje w sprawie skorzystania z konsultacji podejmuje 
  przewodniczący komisji.

                   § 7.
1. Jeżeli prezentacja ekspertyzy lub opinii wykonanej na 
  zamówienie komisji lub podkomisji sejmowej lub 
  konsultacja wymaga osobistego stawiennictwa wykonawcy 
  poza miejscem jego stałego zamieszkania, Kancelaria Sejmu 
  pokrywa koszty podróży i pobytu. 
2. Do stałych doradców mają odpowiednie zastosowanie 
  postanowienia ust. 1.

                   § 8.
1. Rejestr ekspertyz i opinii prowadzi Biuro Studiów i 
  Ekspertyz; ono też przechowuje ich teksty. Nie dotyczy to 
  ekspertyz i opinii, o których mowa w § 4 lit. c.

2. Z ekspertyz i opinii przechowywanych przez Biuro Studiów 
  i Ekspertyz mogą korzystać uprawnieni, o których mowa w § 
  3 ust. 2 z tym, że:
  a/ ekspertyzy i opinie zamawiane przez kluby 
   parlamentarne i koła poselskie mogą być udostępniane 
   jedynie za ich pisemną zgodą, 
  b/ opinie i ekspertyzy zamawiane przez posłów, a 
   dotyczące projektów ustaw mogą być udostępniane innym 
   zainteresowanym w każdym czasie.
                    
                   § 9.
 Szczegółowy tryb zamawiania ekspertyz i opinii w 
Kancelarii Sejmu lub za jej pośrednictwem, oraz formę 
zawierania umów ze stałymi doradcami i dokonywania 
rozliczeń z tego tytułu określa Szef Kancelarii Sejmu.
                    
                   § 10.
  Ekspertyzy i opinie wykonywane na podstawie umów 
zawartych przed dniem wejścia w życie uchwały są wykonywane 
i rozliczane na podstawie tych umów.
                   § 11.
1. W uchwale Prezydium Sejmu z dnia 29 października 1993 r. 
  w sprawie biur poselskich oraz biur klubów 
  parlamentarnych, zmienionej uchwałą nr 27 Prezydium Sejmu 
  z dnia 23 grudnia 1994 r., w części II załącznika do 
  uchwały:
  1/ pkt 2 ppkt 4) otrzymuje brzmienie: "środki finansowe, 
   w wysokości określonej uchwałą Prezydium Sejmu wprost 
   proporcjonalnie do liczby członków klubu na 
   działalność biura klubu i działalność międzynarodową."
  2/ skreśla się pkt 4.
2. W uchwale Prezydium Sejmu z dnia 29 października 1993 r. 
  w sprawie wysokości środków finansowych na prowadzenie 
  biura poselskiego, działalność biura klubu 
  parlamentarnego, koła poselskiego oraz na pokrycie 
  niektórych kosztów działalności posła w Sejmie i jego 
  organach, zmienionej uchwałą nr 25 Prezydium Sejmu z dnia 
  6 kwietnia 1995 r., skreśla się § 2 ust. 2. 
3. W uchwale Prezydium Sejmu z dnia 28 grudnia 1993 r. w 
  sprawie obsługi posłów niezrzeszonych w Sejmie, 
  zmienionej uchwałą nr 26 Prezydium Sejmu z dnia 6 
  kwietnia 1995 r., skreśla się § 1 pkt 3.
                    
                   § 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                     MARSZAŁEK SEJMU
                         
                         
                         
                       Józef Zych


Informacje dla ekspertów Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Sejmu