Biuletyny Biura Studiów i Ekspertyz

ZESZYTY PRAWNICZE

Nr 1(1) I-III/2004, s. 208
 • Lobbing
 • Udostępnianie informacji publicznej w Sejmie
 • Rejestracja produktów leczniczych w UE
 • Glosowanie przez internet
 • Kodeks wywłaszczenia w interesie publicznym - Francja
Nr 2(2) IV-VI/2004, s. 264
 • Sejm przed sądem
 • Minister Marszałkiem Sejmu
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Dostęp do zawodów prawniczych
 • Uprawnienia socjalno-bytowe posłów
 • Abonament telewizyjny
Nr 3(3) VII-IX/2004, s. 192
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Komisje śledcze
 • Respektowanie zasady subsydiarności
 • Ogłaszanie aktów normatywnych
 • Uprawnienia posłów do Parlamentu Europejskiego
Nr 4(4) X-XII/2004, s. 267
 • Francja - o ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego
 • Sunset Legislation
 • Prawo o szkolnictwie wyższym w Polsce, Austrii, Niemczech
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy
 • Prawo do petycji, skarg i wniosków
 • Dostęp posłów do tajemnicy skarbowej
Nr 1(5) I-III/2005, s. 167
 • Analiza projektów ustaw 2001-2004
 • Vacatio legis
 • Senat a integracja europejska
 • Informacje niejawne w Sejmie
 • Ustawy o lobbingu
Nr 2(6) IV-VI/2005, s. 213
 • NIK jako instrument kontrolny Sejmu
 • Zmiana terminu przedawnienia karalności
 • Immunitet posła do PE
 • Urlop bezpłatny posła
 • Organizacje ekologiczne - europejskie doświadczenia
 • Ustawa o Węgierskim Banku Narodowym
Nr 3(7) VII-IX/2005, s. 250
 • Zielone i białe księgi
 • Łączne rozpatrywanie projektów ustaw
 • Język urzędowy
 • Mienie zabużańskie
 • Regulacje dotyczące osób niepełnosprawnych - RFN
Nr 4(8) X-XII/2005, s. 211
 • Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych
 • Uprawnienia NIK wobec sądów
 • Sponsorowanie audycji telewizyjnych
 • Reklama telewizyjna w prawie i orzecznictwie UE
 • Brytyjska ustawa o korzyściach z przestępstwa
Nr 1(9) I-III/2006, s. 212
 • Zawodowa działalność lobbingowa na terenie Kancelarii Sejmu
 • Dopuszczalność skrócenia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Skutki niedotrzymania terminu implementacji dyrektywy WE
 • Uprawnienia poselskie
 • Niemiecka ustawa o czasie zamykania sklepów
Nr 2(10) IV-VI/2006, s. 312
 • Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Zwalnianie prokuratora z tajemnicy prokuratorskiej
 • Komisja Nadzoru Bankowego w systemie prawnym i bankowym
 • Biegły sądowy w krajach UE