tekst ujednolicony
             uwzględnia zmiany wprowadzone
             - zarządzeniem nr 14 Szefa Kancelarii Sejmu
              z dnia 14 czerwca 1995 r.
             - zarządzeniem nr 22 Szefa Kancelarii Sejmu
              z dnia 5 grudnia 1995 r.


              Zarządzenie nr 9
             Szefa Kancelarii Sejmu
            z dnia 27 kwietnia 1995 r.
                    
      w sprawie szczegółowego trybu zamawiania ekspertyz
     i opinii, formy zawierania umów ze stałymi doradcami 
           sejmowymi oraz dokonywania 
            rozliczeń z tego tytułu.
                    
                    
  
   W związku z art. 125 ust. 2 Regulaminu Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 1992 r. nr 26 
poz. 185, Nr 34 poz.239 i z 1993 r. Nr 13 poz. 89 i Nr 63 
poz. 562, z 1994 r. Nr 47 poz. 379, Nr 62 poz. 545 i z 1995 
r. Nr 8 poz. 111, Nr 18 poz. 213) oraz na podstawie § 9 
uchwały nr 28 Prezydium Sejmu z dnia 19 kwietnia 1995 r. w 
sprawie zasad organizowania doradztwa naukowego na rzecz 
Sejmu i jego organów, powoływania doradców sejmowych oraz 
korzystania z ekspertyz i opinii, zwanej dalej "uchwałą", w 
celu ujednolicenia zasad zamawiania ekspertyz i opinii oraz 
dokonywania rozliczeń z tego tytułu zarządza się, co 
następuje:
                    
                   § 1.
   Sprawy organizacyjne doradztwa naukowego na rzecz 
Sejmu i jego organów, klubów parlamentarnych, kół poselskich 
i posłów, a także na rzecz komórek organizacyjnych 
Kancelarii Sejmu prowadzi Biuro Studiów i Ekspertyz.
                    
                   § 2.
   Umowy o wykonanie ekspertyzy lub opinii, a także umowy 
o jednorazowe konsultacje podpisują w imieniu Kancelarii 
Sejmu dyrektor Biura Studiów i Ekspertyz i Główny Księgowy 
Budżetu.

                   § 3.
 1. Zamówienia na ekspertyzy, opinie lub konsultację składa 
  się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do 
  zarządzenia.
 2. Zamówienia składane przez Marszałka i wicemarszałków 
  podpisuje Dyrektor Generalny kierujący Gabinetem 
  Marszałka Sejmu, przez Prezydium Sejmu oraz Konwent 
  Seniorów podpisuje właściwy Zastępca Szefa Kancelarii 
  Sejmu, a zamówienia składane przez komisje i podkomisje 
  sejmowe, kluby parlamentarne, koła poselskie - podpisują 
  odpowiednio przewodniczący komisji, podkomisji, klubów i 
  kół lub osoby przez nich upoważnione. 
 3. Posłowie podpisują zamówienia osobiście.
                    
                    § 4
 1. Umowy o wykonanie ekspertyzy lub opinii powinny być 
  zawierane w formie umowy o dzieło, której wzór określa 
  załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Podstawę dla ustalania wynagrodzenia umownego stanowi 
  przeciętne wynagrodzenie miesięczne w kwartale 
  poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszane w Dzienniku 
  Urzędowym "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu 
  Statystycznego stosownie do przepisów o zaopatrzeniu 
  emerytalnym. 
 3. Wysokość wynagrodzenia z tytułu umów o wykonanie 
  ekspertyzy lub opinii ustala się przyjmując stawkę od 2,5 
  do 7,5% podstawy obliczenia, o której mowa w ust. 2, za 
  godzinę opracowywania ekspertyzy lub opinii.
 4. Stawki, o których mowa w ust 3, mogą być podwyższone o 
  50% ze względu na szczególną pilność wykonania przedmiotu 
  umowy. 

                    § 5
 1. Umowy o udział eksperta lub doradcy w posiedzeniu i o 
  konsultację powinny być zawierane w formie umowy 
  zlecenia; wzór umowy określa załącznik nr 3 do 
  zarządzenia.
 2. Za godzinę udziału eksperta lub doradcy w posiedzeniu lub 
  konsultację przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% 
  podstawy obliczenia, o której mowa w § 4 ust. 2. W 
  uzasadnionych wypadkach możliwe jest podwyższenie stawki 
  o 50%.

                   § 6.
 1. Umowy z ekspertami powołanymi na stałych doradców powinny 
  być zawierane w formie umowy zlecenia, na czas nie 
  dłuższy niż do końca danego roku kalendarzowego; wzór 
  umowy określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
 2. Za stałe doradztwo przysługuje zryczałtowane miesięczne 
  wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 150% podstawy 
  obliczenia, o której mowa w § 4 ust. 2. Do stałego 
  doradcy nie mają zastosowania postanowienia § 4 ust. 3 i 
  4 oraz § 5 ust. 2.
                    
                   § 7.
 1. Wykonanie ekspertyzy lub opinii stwierdza dyrektor Biura 
  Studiów i Ekspertyz. Wzór takiego stwierdzenia określa 
  załącznik nr 4 do zarządzenia.
 2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za stałe doradztwo 
  na rzecz komisji sejmowej jest potwierdzenie wypełnienia 
  obowiązków wynikających z umowy przez przewodniczącego 
  właściwej komisji sejmowej lub upoważnioną przez niego 
  osobę.
                    
                   § 8.
 1. Rozliczenie umowy następuje na podstawie zweryfikowanego 
  przez dyrektora Biura Studiów i Ekspertyz rachunku 
  wystawionego przez wykonawcę ekspertyzy lub opinii albo 
  przez konsultanta. 
 2. Wzór rachunku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik 
  nr 5 do zarządzenia.
                    
                   § 9.
   Rozliczenie kosztów podróży i pobytu poza miejscem 
stałego zamieszkania, o których mowa w § 7 uchwały, będzie 
dokonywane na podstawie przepisów w sprawie diet i innych 
należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. 
                    
                    
                   § 10.
   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
            
       SZEF KANCELARII SEJMU
                         
                         
                         
                     Maciej Graniecki
  Załącznik nr 1 
  do zarządzenia nr 9
  Szefa Kancelarii Sejmu
  z dnia 27 kwietnia 1995 r.
  
  Dnia .......................................199...r.
  
  
  
....................................
(Podmiot składający zamówienie)
                Zamówienie
           na wykonanie ekspertyzy/opinii
                    
..........................................................
.. wnosi o wykonanie ekspertyzy/opinii/udzielenie 
konsultacji{*} na temat 
/podmiot składający zamówienie/
..........................................................
.......
..........................................................
..........................................................
.........
w terminie 
..........................................................
.

Jako wykonyjącego ekspertyzę/opinię wskazujemy Biuro 
Studiów i Ekspertyz{*}
Panią/Pana{*} 
..........................................................
....
pracownika 
..........................................................
......
zamieszkałego/ą/ 
..........................................................

Wynagrodzenie z umowy proszę rozliczyć ze środków 
finansowych przewidzianych w § 5 ust. 2 uchwały nr 28 
Prezydium Sejmu z dnia 19 kwietnia 1995 r.w sprawie zasad 
organizowania doradztwa naukowego na rzecz Sejmu i jego 
organów, powoływania doradców sejmowych oraz korzystania z 
ekspertyz i opinii.{*}

{*} niepotrzebne skreślić


                    Podpis upoważnionego
Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 9
  Szefa Kancelarii Sejmu
  z dnia 27 kwietnia 1995 r.
               
               
             UMOWA O DZIEŁO Nr 
                    
W dniu ......................... 199 .r. w Warszawie 
pomiędzy Kancelarią Sejmu ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 
Warszawa reprezentowaną przez:
1. 
..........................................................
..................
2. 
..........................................................
..................
zwaną dalej "Zamawiającym", 
a 
..........................................................
...................
zamieszkałym w 
..........................................................
.....
zwanym dalej "Wykonawcą", zawarta została umowa treści 
następującej:
                    
                    § 1
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać            
                              
                              
 zwane dalej "dziełem".
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki, o których mowa w 
  art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o 
  zamówieniach publicznych (W załączeniu wyciąg z ustawy 
  zawierającej treść art. 19 i 22 ust. 2).

                    § 2
Termin wykonania dzieła ustala się na dzień 
.....................................

                    § 3
   Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać na 
rzecz osób trzecich praw i obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy.

                    § 4
 1. Za wykonanie dzieła, o którym mowa w § 1 Wykonawca 
  otrzyma wynagrodzenie w wysokości ........ zł 
  (słownie...........................................).
 2. O przyjęciu dzieła Zamawiający wypowie się w terminie .. 
  dni od złożenia dzieła dzieła przez Wykonawcę. Brak 
  oświadczenia Zamawiającego w tym terminie przyjmuje się 
  za przyjęcie dzieła bez zastrzeżeń. 
 3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni po 
  przyjęciu dzieła na podstawie rachunku wystawionego przez 
  Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 
                    § 5
 1. Jeżeli dzieło wymagać będzie uzupełnień lub poprawek 
  Wykonawca zobowiązuje się wykonać niezbędne poprawki w 
  wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
 2. Z chwilą przyjęcia dzieła Zamawiający uzyskuje, w ramach 
  wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, autorskie prawa 
  majątkowe do dzieła wraz z prawami zależnymi w zakresie 
  zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką w tym drukarską, 
  wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzenia do 
  obrotu. 
 3. Zamawiający może korzystać z dzieła zgodnie z jego 
  przeznaczeniem oraz może je publikować w ramach 
  wydawnictw sejmowych bez potrzeby uzyskania odrębnej 
  zgody.
 4. Wykonawca nie może publikować dzieła bez pisemnej zgody 
  Zamawiającego.

                    § 6
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie 
  mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów o dzieło. 
 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
  pod rygorem nieważności. 
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej 
  umowy będą roztrzygane przez sądy rzeczowo właściwe w 
  Warszawie. 

                    § 7
   Umowę sporządzono w ... jednobrzmiących egzemplarzach, 
po ... dla każdej ze stron.       Wykonawca                         
Zamawiający
     Załącznik nr 3
     do zarządzenia nr 9
  Szefa Kancelarii Sejmu
  z dnia 27 kwietnia 1995 r.
                    
              UMOWA ZLECENIA Nr .....
                    
W dniu ......................... 199.. r. w Warszawie 
pomiędzy Kancelarią Sejmu ul. Wiejska 4/6/8/, 00-902 
Warszawa reprezentowaną przez:
1. 
..........................................................
..................
2. 
..........................................................
..................
zwaną dalej "Zleceniodawca",
a ....................................................nr 
PESEL .........................
zamieszkałym 
..........................................................
........
zwanym dalej "Zleceniobiorca", zawarta została umowa 
treści następującej:

                    § 1
Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy 
do ...............................
..........................................................
....................................
..........................................................
....................................

                    § 2
Zlecenie będzie wykonywane w okresie od dnia 
............................................... do dnia 
...................................poza służbowymi 
godzinami pracy{1)} {*}

                    § 3
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody 
Zleceniodawcy.

                    § 4
1. Zleceniobiorcy za wykonanie czynności przewidzianych w § 
  1 umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
  ................... zł (słownie .......................).
2. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni po złożeniu 
  rachunku przez Zleceniobiorcę.

                    § 5
Zleceniobiorcy znane są obowiązujące przepisy ustawy o 
ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na 
podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
                    
                    § 6
Zleceniobiorca oświadcza, że z tytułu niniejszej umowy nie 
podlega obowiązkowi opłacenia składki na ubezpieczenie 
społeczne z powodu ....................
..........................................................
......................................{2)}
Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia warunki, o których 
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o 
zamówieniach publicznych (W załączeniu wyciąg z ustawy 
zawierający treść art. 19 i 22 ust. 2).
                    
                    § 7
Zmiany umowy wymagają dla swej ważności pod rygorem 
nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.

                    § 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

                    § 9
Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej 
umowy będą rozstrzygane prze sądy rzeczowo właściwe w 
Warszawie.

                   § 10
Umowę sporządzono w .... jednobrzmiących egzemplarzach po 
.... dla każdej ze stron.


   Zleceniobiorca                       
Zleceniodawca


{1)} określenie "poza służbowymi godzinami pracy " dotyczy 
  tylko pracowników Kancelarii Sejmu.
{2)} powody braku obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie 
  społeczne mogą być następujące: 
  - nieukończenie 18 lat życia,
  - studiowanie i nieukończenie 26 roku życia oraz 
   niezgłoszenie wniosku o ubezpieczenie z tytułu 
   niniejszej umowy,
  - zatrudnienie na pełnym etacie poza Kancelarią Sejmu; 
   w tym przypadku należy podać nazwę i adres zakładu 
   pracy,
  - zatrudnienie w Kancelarii Sejmu (zleceniodawca 
   pokrywa pełną kwotę składki),
  - objęcie ubezpieczeniem społecznym z tytułu:
    - dzialalności twórczej lub artystycznej
    - wykonywania zawodu adwokata w zespole adwokackim 
     lub we własnej kancelarii
    - członkostwa w rolniczej spóldzielni produkcyjnej 
     lub Spółdzielni Kółek Rolniczych
  - podleganie ubezpieczeniu społecznemu osób 
   prowadzących działalność gospodarczą oraz ich 
   rodzin,
  - pobieranie emerytury lub renty i niezgłaszanie 
   wniosku o dodatkowe ubezpieczenie z tytułu 
   niniejszej umowy,
  - okres wykonywania czynności objętych umowami 
   zlecenia zawartymi z danym zleceniobiorcą w ciągu 
   ostatnich 60 dni jest krótszy niż 15 dni. 
{*} - niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 9
  Szefa Kancelarii Sejmu
  z dnia 27 kwietnia 1995 r.
               
               
Kancelaria Sejmu


                  PROTOKÓŁ
                przyjęcia dzieła 
           /stwierdzenia wykonania pracy zleconej/
                    
{*} Stwierdzam, że umowa nr .... z dnia ................ z 
Panem/Panią .........................
została wykonana w sposób należyty i zgodny z umową i 
przyjęta została bez żadnych zastrzeżeń.

{*} Stwierdzam, że umowa nie została wykonana w sposób 
należyty i dostarczone dzieło wymaga jeszcze dokonania 
uzupełnień /poprawek/ w terminie do............ 

Zgodnie z zawartą umową i rachunkiem przedstawionym przez 
Wykonawcę /Zleceniobiorcę/ wynagrodzenie umowne wyniesie 
kwotę .................... zł /słownie 
..........................................................
.........../
               
               
               
               Dyrektor Biura 
               Studiów i Ekspertyz
Warszawa, dnia ..............19...r.

{*} niepotrzebne skreślić
                              Załącznik nr 5
                            do zarządzenia nr 9
                          Szefa Kancelarii Sejmu
                        z dnia 27 kwietnia 1995 r.
(Nazwisko i imię zleceniobiorcy/wykonawcy)
                           dnia        
Nazwisko                 ...... 
Imiona: 1. ............................................... 2. .................................................
{}                                    
                    {(nazwa zleceniodawcy/zamawiającego)}
{}Miejsce urodzenia .......................................... data .................................
{                          }             
{dzień, m-c, rok}
                                     
                          {adres}

| | | | | | | | | | | |{lub}| | | | | | | | | | | | | |
{   NR PESEL              }                    { Nr identyfikacji podatkowej NIP***)}

Miejsce zamieszkania{****)}                     
Województwo                             
Gmina/Dzielnica                           
Ulica ............................................................................. Nr domu ............... Nr mieszkania ..................
Kod pocztowy ....... ....... - ........ ....... ....... ........ miejscowość .............................................................
Urząd Skarbowy Podatnika                       

             RACHUNEK NR ......
                  
za wykonanie                               
                                     
na kwotę zł ................................ słownie zł          
                                     
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Pracę wykonałem osobiście.
2. - Podlegam obowiązko opłacania składki na ubezpieczenie społeczne
   (patrz umowa){*)}
  - nie podlegam obowiązkowi opłacania składki na ubezpieczenie społeczne
   (patrz umowa){*)}
3. Jestem (nie jestem){*)} zatrudniony (a)                
                                     


                                    { }
  {podpis zleceniodawcy}      {podpis zleceniobiorcy/wykonawcy}

Rachunek sprawdzono pod       Kwota brutto             
względem merytorycznym
                  Składka ZUS              
                  

{}           {data i podpis}Składka na FP            

Formalno rachunkowym        Podatek                

                  Do wypłaty              
{}           {data i podpis}
                  Słownie                
Zatwierdzono do wypłaty

                                otrzymałem
           {data i podpis}

{*) Niepotrzebne skreślić}
                  
               Rozliczenie
                  
wykonywana czynność     stawka   ilość   wynagro-
               zł/godz  godzin  dzenie

zapoznanie się ze
sprawą

opracowanie ekspertyzy

przepisanie ekspertyzy

....................................

....................................
               
               
               ...............................
               .................
    podpis
                 Wyciąg
          z ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
            o zamówieniach publicznych
       (Dz.U. Nr 76, poz. 344 zm. Nr 130, poz. 645
           i z 1995 r. Nr 99, poz. 488)
                  
                 * * *
                Art. 19.
                  
 1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
  wyklucza się:
  1) dostawców i wykonawców, którzy chociażby jednego z 
   zamówień publicznych wykonywanych w ciągu ostatnich 
   trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali 
   z należytą starannością,
  2) dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których 
   wszczęto postępowanie upadłościowe lub których 
   upadłość ogłoszono,
  3) dostawców i wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem 
   podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
   społeczne, chyba że Minister Finansów, z ważnych 
   względów społecznych lub gospodarczych, wyrazi zgodę 
   na ich udział w postępowaniu,
  4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za 
   przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
   udzielenie zamówienia publicznego albo inne 
   przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
   majątkowych,
  5) osoby prawne, których urzędujących członków władz 
   prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
   związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
   publiczengo albo inne przestępstwo popełnione w celu 
   osiągnięcia korzyści majątkowych.
 2. Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o 
  których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, może stanowić podstawę 
  wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
  publicznego.
 
                Art. 22.
                  
 2. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie 
  publiczne prowadzonym w trybie innym niż zapytanie o 
  cenę, każdy dostawca lub wykonawca składa oświadczenie, 
  że:
  1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 
   zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania 
   określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy 
   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał 
   ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych 
   do wykonania zamówienia,
  4) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej 
   wykonanie zamówienia,
  5) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
   art. 19.

Informacje dla ekspertów UCHWAŁA nr 28 Prezydium Sejmu